Bergambacht in oude ansichten deel 1

Bergambacht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Blanken
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3559-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergambacht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De bedoeling van dit boekje is, om aan de hand van een aantal toto's en een beknopt historisch overzicht, herinneringen op te roepen uit de periode van 1880 tot 1930. Een periode met ontwikkelingen op velerlei gebied, ook te Bergambacht.

LANDBOUW EN VEETEELT

Omstreeks 1880 was de verbouw van vIas en aardappelen reeds sterk teruggelopen en de eertijds bIoeiende hennepteelt was tot enkele verspreide akkers gereduceerd. Mede door de aanvoer van goedkope overzeese voedergranen, was de melkveehouderij en de varkensmesterij sterk toegenomen. De varkensmest maakte het mogelijk de schrale landen welig te maken. De bereiding van boter en kaas maakte grote opgang. Met de opkomst der veehouderij breidde de handel in voedergranen zich uit. De huidige graan- en fouragehandel van Schouten werd in 1866 opgericht, omstreeks 1880 volgde Van Wijngaarden. De granen werden gemalen op de korenmolen. Omstreeks 1900 begon J. A. van der Straaten met een graanmalerij in de Dorpstraat (Hoofdstraat). Omstreeks 1916 werd te Bergstoep een nieuwe malerij gebouwd. In 1920 voIgde Schouten dit voorbeeld. De ligging aan de rivier was gunstig voor de aanvoer van het graan.

INDUSTRIE

Aan het einde van de vorige eeuw was er voornamelijk aan de Lekdijk nabij Den Hem enige industrie. In 1883 werd hier een steenfabriek gebouwd, die echter nooit

tot bloei is gekomen. De mandenfabriek van Tempelman heeft vele jaren gefloreerd. Enkele oude touwbaantjes zijn tot in de twintiger jaren van deze eeuw in bedrijf geweest. Verder waren er enkele ambachteIijke bedrijfjes, zoals van de wagenmaker, de kuiper en de smid, die ten dienste stonden van de landbouw en de veeteelt. In de twintigste eeuw kwam hier echter verandering in. In 1902 bouwde de timmermanszoon C. van der Straaten een timmerfabriek aan het einde van de Dorpstraat (omtrentde huidige garage van Terlouw). H ij werd hierdoor de pionier van de huidige Bergambachtse timmerindustrie. In 1913 ging de fabriek in eigendom over aan Van Mechelen en J. P. de Swart. N adat de fabriek nog met een balkenzagerij en een stelendraaierij was uitgebreid, brandde het geheel af in 1925. Herbouw yond niet meer plaats. In 1918 was intussen aan de Lekdijk te Bergstoep de N.V. Timmerfabriek "De Concurrent" opgericht, terwijI in 1923 enkele vroegere medewerkers van Van Mechelen in de oude timmerwinkel van Van der Straaten een timmerfabriek met de naam "Samenwerking" begonnen waren. In 1931 gingen de firmanten echter uit elkaar en begonnen ieder afzonderlijk met een eigen timmerfabriek. Zo ontstonden de timmerfabrieken van H. Bouter en Zn. en de "Berga". Wat de verdere industrie betreft, zouden we nog willen opmerken dat Bergambacht ook nog een sigarenfabriek en een Iak- en verffabriek "Vema" heeft gehad, die beide eertijds zijn afgebrand.

COMMUNICA TIE

Met de komst der raderboterr van de Reederij op de Lek in 1857, was de Lekstreek uit haar isolement verlost. De dienst tussen Rotterdam en Schoonhoven werd lateruitgebreid tot Culemborg. Behalve personen, werden er ook goederen en vee vervoerd. De Lekboten werden in 1948 uit de vaart genornen, nadat men reeds ten dele was overgeschakeld op autobusdiensten. Door de uitbreiding van het voetveer BergstoepStreefkerk tot pontveer in 1869, kwam er een betere verbinding tot stand tussen de marktplaatsen Gouda en Gorcum. In 1870 werden er in het centraal gelegen Bergambacht, twee najaarsveemarkten ingesteld. Tot aan de twintiger jaren van deze eeuw werden bodediensten per schouw onderhouden op Gouda en Schoonhoven.

De verdere ontsluiting der Krimpenerwaard (oost), kwam tot stand bij de opening van de stoomtramlijn Gouda-Schoonhoven in 1914, waardoor aansluiting werd verkregen op het landelijke spoorwegnet. Het postverkeer ging per bodeloop van Bergambacht over Ammerstol naar Schoon hoven en vandaar per postkoets naar Gouda. In 1914 ging men voor het postvervoer van de stoomtram gebruik maken. In 1901

werd Bergambacht aangesloten op het telegraaf- en in 1909 op het telefoonnet.

ONDERWIJS

Naast de oude openbare lagere school in de Raadhuisstraat werd er in 1883 aan de Lekdijk (boven Arnmerstol) een tweede openbare lagere school geopend, die in 1933 werd opgeheven. De christelijke lag ere school aan het einde van de Dorpstraat (huidige woning van H. ter Harmsel) opende op 1 juni 1883 haar deuren.

De uit 1866 daterende petroleumverlichting in de kom van het dorp moest in 1919 plaats maken voor elektrische verlichting.

In 1870 telde Bergambacht 2327 inwoners, thans is dit aantal ruim het dubbele.

We hopen, dat dit album aan velen "kijkplezier" zal bezorgen en dat vooral de ouderen onder ons het Bergambacht van hunjeugd weer voar zich zullen zien.

Ten slotte past ons een woord van dank aan degenen, die een foto ten gebruike hebben afgestaan en in het bijzonder aan hen, die ons bij de toelichting hierop van dienst zijn geweest.

Deze oude Iuchtfoto van Bergstoep we I'd een halve eeuw gel eden genomen. Het buitendijks gelegen rietgors kwam toen in de belangstelling als industriegebied. De gunstige ligging aan de rivier had het voordeel dat men per schip de grondstoffen kon aanvoeren. Ais eerste bouwde J. Ant. van del' Straaten hier in 1916 een graanmalerij (thans de firma G. van Wijngaarden en Zn.). Rechts ervan zien we de in 1918 gebouwde timmerfabriek "De Concurrent" met twee grote houtloodsen en een hoge schoorsteen, het enige dat nog aan de oude fabriek herinnert. Links staat de eerste veevoederfabriek van Schouten, welke in 1920 werd gebouwd. Voorheen stond hier het woonhuis van Blanken, die in kaas handelde. Op de foto kunnen we het kaaspakhuis nog zien. (foto N. V. Timmerfabriek "De Concurrent")

5

De Reederij op de Lek zorgde voor de verbinding van aIle dorpen gelegen aan de Lek, tussen Rotterdam en Culemborg. We zien hier een der raderboten bij de aanlegsteiger te Bergstoep. Zo'n reisje met een der Lekboten was heerlijk rustig en vooral om met kinderen een daagje uit te gaan was dit een ideaal vervoermiddel. In 1948 is men gestaakt met de bootdiensten, daar de langzame stoomboot verdrongen werd door de vee I snellere autobus.

7

~ergom bocfit

Bergstoepsche Veer

26 Uirgave J. de' Gruytcr, Schoonboven

Al eeuwen lang is er bij Bergstoep een overzetveer over de Lek. In 1845 kostte het tweeenhalve cent om met de achtpersoons roeiboot te worden overgezet. In 1869 kwam hier een pont veer en konden nu ook rijtuigen of ander gerij worden overgezet. Met de veerbel werd zonodig de veerman gewaarschuwd. Rechts op de foto zien we de veerstoep en links ging men naar het aanlegsteiger van de Lekboot. Enkele zeilschepen in de haven tonen ons dat men nog grotendeels op de wind was aangewezen. In 1927 kocht veerman Dirk Ooms zijn eerste motorboot. in 1931 nam zijn zoon Gerrit Corn. Ooms het veer over. (foto omstreeks 1900)

9

De balie-watermolen aan de Hoekse Sluis, gezien vanaf de Lekdijk, omstreeks 1905. Deze in 1872 gebouwde molen werd in 1917 van zijn roeden en balie ontdaan en in 1926 geheel afgebroken. Een watergemaal dat op dezelfde plaats werd gebouwd, ging het werk van de vier oude watermolens overnemen. Meer landinwaarts stonden twee wipwatermolens, die het polderwater in de lage boezem maalden, een derde molen maalde dit weer in de hoge boezem. De vierde molen tens lotte maalde bij hoge rivierwaterstand het water uit de hoge boezem in de Lek.

HOEKSCBE SLDI.8.

Uitg .. T. de GraiJter. Sc~ooO)bO,.e.r.. ~o. 1686,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek