Bergen in een ommezien

Bergen in een ommezien

Auteur
:   Meta Bison
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5566-3
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in een ommezien'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Het .Huis met de Pilaren". In het klokgeveltje getuigt de "eerste steen" dat het pand in 1787 is gebouwd. Er is in de 17de of 18de eeuw een water- en vuurwinkeltje in geweest. Het luikje rechts was de toegangsdeur naar het kleine winkeltje. Direct achter de winkel was de woonkamer. In het huidige pand is de "stokerij" nog te zien. In 1914 heeft kunsthandelaar P.J. Brouwer het als zakenpandgebruikt. Dezefoto dateert van 1922. P.J. Brouwer was de eerste kantoorhouder van de VVV; hij was tevens makelaar, kantoorhouder van het postkantoor, dat toen gevestigd was aan de Ruinelaan nr. 5, en telegrambesteller. (Foto: huisarchief Het Huis met de Pilaren.)

In 1921 was in het rechter gedeelte van "De Pilaren" de zaak van de manufacturiers Hopman en Kollmer. Je kon er stof per el kopen. Voor het afmeten werd de armlengte gebruikt. Geheellinks was de zaak van een kunsthandelaar (eerst Meijer en later Brouwer of omgekeerd) en geheel rechts was het ouderwets-knusse kruidenierswinkeltje van Prins (afgebrand in 1926). Later vestigde zich hier de familie Dapper met hun kruidenierszaak. Links op de foto ziet u uit de kluiten gewassen lindebomen staan. Anno 1987 zijn er nieuwe linden geplant. Aan het eind van de straat is een schoolgebouw. De gemeenteveldwachter, tevens gemeentebode, Van der Kerk deed zijn ronde. Duidelijk is de ronding (rechts) van de bestrating vanaf het Rumekerkmuurtje te zien. (Foto: huisarchief "De Pilaren".)

"De Pilaren" als steunpilaar. Wanneer je bijna veertig jaar buiten Bergen ademt en je komt terug om een boek te schrijven dan kies je als "basiskamp" vanzelfsprekend de plek die je het dierbaarst was uit de periode, waarin je volwassenheid ten naaste bij was. Voor mij is dat onomstotelijk .Het Huis met de Pilaren". Het is gelegen in het hart van Bergen en zo vertrouwd als een "moederschoot". Je komt er thuis. "De Pilaren" ontvangt je met allure, begrijpt je als voor de derde keer je paard middenin de Karel de Grootelaan op hoI slaat en je met ware doodsverachting door de Heerlijkheid galoppeert. "De Pilaren" heeft de wijsheid te kunnen troosten door er aileen maar te zijn. De charme van "Het Huis met de Pilaren" is dat het zichzelf blijft. De dichter Roland Holst hoefde zijn koffie in "De Pilaren", waar in 1946 het Kunstenaarscentrum is opgericht, nooit te betalen vanwege zijn spreekwoordelijke !iefde voor het onderkornen, zo wil de legende. Zeker is dat tijdens de koffieschaarste in de Tweede Wereldoorlog er in "De Pilaren" drie soorten koffie werden geschonken: "echte koffie" in ieder geval ook voor Roland Holst, "gemiddelde koffie" en "surrogaat koffie", (Foto: huisarchief "De Pilaren".)

gJ- =::Jc::::::::====================c::=e

n Gebr. Stroomer,

Aannerners en Bouwkundiqen.

BERGEN, Breelaan, Bergen a. Zee, "Prins Maurits"

- .belasten zich met het maken van BOUWPLANNEN en BEGROOTINGEN.

o Cl 0

o 0

o Bevelen zich aan voor het maken van ver- 0

bbuwingen e~ herstellingen aan woningen.

Cl

Belasten zich met het verkoopen en verhuren van perceelen.

Cl

T evens te koo.p:

BOUWTERREINEN

vanaf 50. cents-per ('2 en hooger ..

Advertentie in de VVV -gids voor Bergen en Bergen aan Zee door P. Rus. Bouwterreinen zijn te koop vanaf 50 cent per m2. Bergen lijkt een lustoord voor projectontwikkelaars, maar Bergen heeft het aangeboren talent om zichzelf te blijven. In Bergen aan Zee leek het leven net op een Monopolyspel; wat huisjes of grond kopen, uitbreiden en wachten tot er bezoek komt ... De gedragingen van anderen observeren en somtijds imiteren.

Veldheers spinnewebkaart van Bergen en Bergen aan Zee, die toegevoegd werd aan de VVV-gids (1914) bewijst dat er economisch en bouwkundig veel veranderd is in de .Heerlijkheid''. Voor wandelaars geldt nog steeds de gemiddelde snelheid van vijfkilometer per uur.

Ais de dochter van bakker Buisman jarig is dan wordt de jet-set van het dorp uitgenodigd. Want bij een bakker is het altijd smullen geblazen. U ziet op de foto op de rechter pagina, op de achterste rij, van links naar rechts: Sjaan Haak, de jarige Miep Buisman van bakker N.C. Buisman; Mimi Baretta (met strik in het haar), P. Baretta was het hoofd van de U.L.O.; Gre Mandemaker; Thijs Kroon; Guus Nieuwland en Fern Kroon.

Voorste rij: de tweeling van bakker Jan Buisman, daar tussen in ? Kloosterboer; Nel Schoelink van de drukkerij/kantoorboekhandel; Henny Miechels, van "De Oude Prins"; Nel Mooy, zuster van Piet Mooy en dochter van huisschilder Cor Mooy; let Beers, van het tirnmerbedrijf aan de Karel de Grotelaan; de naam van het kleine kind op de voorgrond is niet bekend.

Namen roepen herinneringen op: Baretta als hoofd van de ULO was de enige leraar die mij op handen droeg. Mijn grote biecht aan de gemeente Bergen is de meedogenloosheid waarmee ik probeerde deze "beschermengel" naar mijn hand te zetten. De hedendaagse pubers zijn even vindingrijk in het uitstippelen van overlevingskansen als veertig jaar geleden. Wat betreft de andere docenten krijg ik het nog steeds te kwaad als ik aan hen denk. Als zij nog in leven waren, was dit "genoegen" wederzijds en zouden ze me zonder overleg weer de kokende frituurpan in willen jagen.

In de agenda's, bij Schoelink gekocht, werd al het strafwerk aangetekend. Zoals lOOx alles over Java en wanneer de leraar dan dacht dat je iets wilde opmerken dan sehreef hij er onder: lOOx alles over geheel Nederlands-Indie.

Van Schoelink was ook het potje schrijfinkt dat bij moeder Schermerhorn zo jarnmerlijk over het nieuwe pluche tafelkleed gutste ... en ze was niet eens boos (maar vast wei verdrietig besefik nu pas). (Foto: M. Kroon.)

De Bergenaren over Bergen

Waar je brood is, daar is je vaderland. Dit geldt ook voor de Bergense bouwvakkers, die in het nabije Groet een school bouwden, die inrniddels alweer is afgebroken ... Deze fotogenieke ploeg bestaat uit: Jan Kroon, Kees van der Hoek, K.P. Zuurbier, Gerrit de Waal, Th. Kroon (achterste rij, van links naar rechts). Vooraan gehurkt ziet u: Piet Put, Kees Houtenbos, Piet Dekker en Nic Admiraal; en dat allemaal op de dag van de eerstesteenlegging in 1947 of 1948. (Huisarchief M. Kroon.)

~m£E.ntE museum

?? nee SteRkenhulS"

pia Buerweg 73

1861 CH Bergen NH

De Heer- C. A. Bakker Voert 8

1861 PE: Bergen NH

sescen n.h., 16-11-1982

Geachte Hear aekke c ,

nemens de fIluseumcolllldssie voor het GeUla8nteJll;USeuc:l "Het Sterkenhuis" Z8g ik U hartelijk dank voor de schenking van een zilveren sigarendoos Qat de nartlen van geCloenteraadsleden, at'komstig u1 t

de naleteAscbap. van Grietje Slankendsel. Aangazian wij om finenciele redenen

n1et of neuuelijks in staat zijn het museumbezi t door eankcpen ui t te braiden, zijn uij voor aIle schenkingen

e ee e dankbaer ..

Naenens de l'1useul:lcommissie,

tP .?.... f -=--=--=--=--=--=.--

C~en8 de Iongh, s8ereteri s-penningl:leester.

Arie (21 februari 19OO-?) en Grietje Blankendaal (4 februari 1902-5 oktober 1982). Ze hadden als broer en zus een foeragehandel in een stolpboerderij aan de Molenstraat. In het kasboek werd alles venneld. Het vrachtgeld was geen inkomen, (dus verlies) stond erachter. Later werd dit afgekort met d.v. De hervormde overgrootmoeder Blankendaal-Dalenberg, op 4 september 1825 gehuwd, beloofde de kinderen om en om rooms-katholiek of protestants op te voeden, omdat haar man rooms-katholiek was. (Collectie: N.M. Blankendaal, Rosmalen.)

Oom Bert Schuil en tante Loes

"Oom Bert" is nog steeds een begrip in Bergen. Hij was leraar aan de openbare ULO aan de Beemsterlaan, maar eigenlijk was hij veel meer. Ais jonge onderwijzer in Drenthe had hij kennis genom en van drankmisbruik. Deze indrukken hebben zijn leven bepaald. Toen hij in Bergen kwam, richtte hij de Kennemer Jeugdclub Voor Onthouding op. De Eerste Wereldoorlog maakte van oom Bert een anti-militarist en de liefde voor zijn studie biologie zal er ook toe hebben bijgedragen dat hij vegetarier was. Zijn leven stond in het teken van de natuur en de begeleiding van jongeren.

De Doornspijkse kampen van de Kennemer Jeugdgroep Van Onthouding zijn niet weg te cijferen uit onze herinnering: wij waren jong en d'aard lag open.

Oom Bert en tante Loes hi elden van orde. Enkele kampregels uit vroeger tijden: niet praten voor de reveille, loop niet met schoen en op het stro, laat rookgerei thuis, neem een boek mee als je kunt, wees hulpvaardig, kameraadschappelijk en opgeruimd, mars niet met water en schrijf dadelijk bij aankomst een kaart naar huis.

Ze dachten werkelijk aan alles en wij denken vaak aan oom Bert en tante Loes omdat ze voor alles en iedereen open stonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek