Bergen in oude ansichten

Bergen in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4034-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De molen "Nooit Gedacht" te Afferden, welke in 1944/45 vernield is maar na de bevrijding weer opgebouwd. Op de voorgrond ligt het woonhuis met bedrijfsruimten 'van de familie Cornelissen.

33

34

Het huisje onder de dennen heeft de aandacht getrokken van vele passanten van de Rijksweg Nijmegen-Venlo. Het was gelegen op het Hengeland (ten noorden van Afferden) in de onmiddellijke nabijheid van de Rijksweg. Soortgelijke boerderijtjes kon men v66r de oorlog op verschilJende plaatsen in de gemeente Bergen aantreffen. Doordat zij veelal buitenaf gelegen waren, trokken zij niet de aandacht van voorbijgangers. De prentbriefkaart van dit huisje onder de dennen is wellicht de meest verspreide kaart van de gemeente Bergen uit de vooroorlogse periode.

Als parochie heeft Siebengewald tot 1863 onder Afferden geressorteerd, In de opriehtingsakte van de nieuwe paroehie kan men lezen: ,,In aanmerking nemende dat het gehucht Siebengewald ca een bevolking van 560 zieten telt, ruim I ~ uur van de paroehiekerk verwijderd ligt en dringend behoefte heeft aan geestelijke verzorging is goedgevonden en besJoten Siebengewald ea van het parochieel gebied van Afferden af te scheiden en tot een zelfstandige paroehie te verheffen". In die akte kan men verder lezen dat tot deze nieuwe parochie zullen behoren de gehuchten Siebengewald, Kreeftenhei, Flieray, De Vrey, De Koekoek, aan de Grenzen, op de Belt, groote en kleine Horst. De pastoors H. van Kessel en E. Wismans hebben tussen 1864 en 1870 onder armoedige omstandigheden met assistentie van een timmerman uit het aangrenzende Duitse Weeze, die tevens als architect fungeerde, de kerk gebouwd.

36

Het schoolhuis te Siebengewald werd gebouwd toen Siebengewald een zelfstandige parochie werd. In het rechtse gedeelte woonde het schoolhoofd en in het andere gedeelte werden de kinderen in taal, rekenen en andere vakken onderwezen. Toen menlater aparte scholen kreeg voor jongens en rneisjes bleef dit gebouw in gebruik als woning van het hoofd van de lagere jongensschool.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw is Siebengewald uitgegroeid tot een zelfstandig dorp met eigen voorzieningen. Toen is er niet aileen een kerk gebouwd maar ook een molen waar men zijn graan kon laten malen. Deze molen, "de Hoop" genaamd, is in 1862 gebouwd.

38

Schoolmeisjes uit Siebengewald uit hetjaar 1920, in het paasbest gekleed, omdat zij met de onderwijzers W. Holla (links) en H. Duijf (rechts) voor de fotograaf mochten poseren.

KeJ k: en Pu8100rle

Groeten uit Siebengewald

Caff H. Y. Ritoo~Wick

Voor de dorpsbevolking waren de voornaamste trefpunten de kerk en de herberg, In de kerk luisterde men gewillig naar de preek van de pastoor en in de herberg kon men levendig discussieren over de prijzen van vee en landbouwprodukten, over de srnokkelhandel, over de jacht en over andere zaken uit het alledaagse leven. Een ansichtkaart zoals deze van Siebengewald uit de twintiger jaren was dan ook een geschikt mid del om kennissen elders te groeten.

39

E;roelen uil $iebngewald

Jos. Strijbosch, fotograaf, Venlo. Tel. 477

40

Cafe "Augustinus" te Siebengewald. Dit cafe van P. J. Ingenbleek, welke volgens de muurijzers dateerde uit het jaar 1716, heeft gestaan ongeveer op de plaats, waar thans het Nederlandse grenskantoor Siebengewald-Gaesdonck gelegen is.

Op de plaats waar tegenwoordig cafe-restaurant Quatre Bras gelegen is, vond vroeger menigeen een kortere of langere verpozing in cafe Hendriks en later cafe Lamers. Het was gunstig gelegen bij het kruispunt van de Rijksweg N ijmegen- Venlo met de weg van Siebengewald naar Bergen. Tegenover dit cafe lag de tramhalte Bergen. Vanzelfsprekend moest ook de Grenswacht tijdens de mobilisatie 1914-1918 hier even poseren voor de fotograaf.

41

42

Een rustig beeld van de voornaamste straat van het kerkdorp Bergen in de vooroorlogse jaren. Aan deze straat waren zowel de parochiekerk als het gemeentehuis en de lagere school gelegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek