Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Deze foto toont ons ongeveer hetze1fde beeld als de vorige ansichtkaart, maar het accent ligt nu veel meer op de linkerzijde van de haven. Links, op de hoek van de Hoogeboomstraat, het pand van de firma Van Dort, met daarnaast een winkel van Fongers naaimachines. Het Spuihuis, dat dateert van 1838, had toen een geheel andere bestemming als nu. Daarmee was ook de naam, die het in de volksmond had, in overeenstemming. Men noemde het gebouw namelijk "Het Groentenhuis". Men kocht daar omstreeks 1905 een emmer vol met verschillende soorten groenten voor het luttele bedrag van tien cent. De laatste groenteverkoper die in het Spuihuis zijn waren aan de man bracht, was Bertus Siebeling.

Be'gen op Zoom

Het Spui

20. De panden op deze kaart zijn onlangs bijna allemaal gerestaureerd. Het tweede pand van links was vroeger de bakkerij van Slooff. Rechts daarvan waren achtereenvolgens gevestigd de levensmiddelenzaak van Van Dort, een rund- en varkensslagerij (in dit pand heeft ook nog een naaimachinewinkel van Fongers gezeten) en uiterst rechts, nog juist te zien, de groentewinkel van Anneke de Ster. Tussen de twee panden uiterst links ligt het Hoogeboomstraatje. Dit is genoemd naar het huis "De Hooge Boom", dat daar vroeger lag.

Bergen op Zoom

,M! '"

Grebbe met Spuihuis

21. Hier de achterzijde van het Spuihuis en de Moeregreb v66r de overkoepeling. De Moeregreb vervulde een belangrijke rol in de lozing van het afvalwater van de stad. Deze greb liep vanaf het Ravelijn via de zuidzijde van de Vischmarkt langs de Moeregrebstraat naar de haven. Links op de kaart de achterzijde van de woningen die in de Rijkebuurtstraat liggen. Op het einde van de Moeregrebstraat splitst de straat zich. Links het begin van de voormalige haven en rechts de Dubbelstraat, waar in de middeleeuwen vele pottenbakkerijen waren gevestigd.

Uitzave P. Harte.

Bergen op Zoom.

22. Deze kaart toont ons de Gevangenpoort, ook wel Onze Lieve Vrouwepoort genoemd, gezien vanuit de Moeregrebstraat. De foto is genomen omstreeks 1915. De wijze waarop de woningen rond de Gevangenpoort waren gesitueerd, was er de oorzaak van dat de torens gedeeltelijk ingebouwd Iagen, Deze woningen hebben plaats moeten maken voor de Westersingel, met als gevolg dat de Gevangenpoort in zijn geheel vrij kwam te staan. Daardoor komt dit fraaie bouwwerk veel beter tot zijn recht.

Bergen op Zoom

Rijkenbuurlstraat

23. De Rijkebuurtstraat heeft in het verleden steeds een belangrijke rol gespeeld. Reeds in 1870 was hier het postkantoor gevestigd. Ook waren er verschillende scholen. Rechts op de voorgrond stond de School met den Bijbel, die voorheen een kostschool was en waarin zich later de Rijks Hogere Burger School vestigde. Waar vroeger de School met den Bijbel stond, loopt nu de Westersingel. Het kleine pand, links naast de school, is thans een antiekzaak.

Ber~~n op loo:::, Eieuar.~enpoort

24. De Gevangenpoort is een oude stadspoort, die als zodanig in onbruik raakte, toen de stad zich uitbreidde in de richting van de Schelde. Later deed het gebouw dienst als bewaarplaats voor de gevangenen. De cel1en bevonden zich in de torens en op de tweede verdieping. In de zestiende eeuw werd er aan de kant van de Lieve Vrouwestraat een stuk aangebouwd. Dit werd later de woning van de gevangenbewaarder. In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn de folterwerktuigen uit vroeger eeuwen, die hier nog werden bewaard, overgebracht naar de Gevangenpoort in Den Haag. De betrekkelijk goede toestand waarin het gebouw steeds heeft verkeerd en het kleine, jaarlijkse bedrag voor onderhoud, hebben er vroeger mede voor gezorgd dat het gebouw aan de slopershamer ontkwam.

BERGEN OF lOOM.

Steenbergsche Neg.

Bergen op loom. Uitg.F.Harte.

25. Hier een foto van de Steenbergsche-, Tholensche- of weI Halsterscheweg. Men had voor die weg drie namen. Het rijtje huizen rechts was eigendom van de domeinen. Daarin woonden militairen met hun gezinnen. Links "Villa Nova". De heer Goossens, die directeur was van de kachelsmederij J. Goossens, gelegen in de Potterstraat, was de laatste bewoner van "Villa Nova". Op de achtergrond het carmelitessenklooster, dat in 1904 gereedkwam en in 1976 is afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Dit complex draagt thans de naam "De Carmel".

Bergen op Zoom ? 1-f.lst!rsche weg

. ?

26. Links op deze kaart van de Halsterscheweg is nog juist een gedeelte van de afrastering van het Hengstveulendepot te zien. Daarachter stond de reeds eerder vermelde "Villa Nova", op welke plaats nu de Fiat-garage staat. Vlak achter "Villa Nova" en achter de huizen aan de Noordzijde Zoom liep de gemeentegrens. Aan de linkerzijde van de Halsterscheweg lagen vroeger enkele bekende herbergen met speeltuinen, namelijk die van de heren Tiberius en Hazen. Bekendheid genoot ook de Kneippsche Koudwaterinrichting van dr. Verlinden. Verderop, aan de rechterzijde van de weg, lag de herberg "Het Groene Woud".

27. Links op de kaart zien we de ambachtsschoo1, die in 1907 door de "Vereniging De Ambachtsschool voor Bergen op Zoom en Omstreken" werd gebouwd. Later werd er naast de school, uiterst links, een directeurswoning opgetrokken. Deze woning is in 1972 gesloopt en ook de ambachtsschool zelf zal spoedig uit het stadsbeeld zijn verdwenen. Rechts naast de ambachtsschool staat het gebouw van de Rijks Hogere Burger School. Na de sloop van de ambachtsschool zal de uitbreiding ten behoeve van de Rijks H.B.S. daar plaatsvinden.

Arrillerie-Eezeme. 13£ RGE;~ OP ZOO)l.

28. Hier hebben we een prachtige ansichtkaart van de artilleriekazeme of wel Wilhelminakazeme, daterend van de tijd dat er behalve het grote hoofdgebouw van verdere bebouwing nauwelijks sprake was. Het terrein rond de artilleriekazeme was geheel afgezet met een houten hekwerk, waarboven ook nog prikkeldraad was aangebracht. Niet ver van deze in 1900 gebouwde kazeme lagen de Blokstallen, waarin de artilleriepaarden werden gestald. Rechts van de artilleriekazeme kwam men vroeger door slingerbosjes bij de stallen van het Hengstveulendepot, waarin van rijkswege hengsten werden gefokt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek