Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Lange tijd is in de Geweldigerstraat de ingang geweest van het Sint-Catharinagesticht. Ret terre in van het huidige Huize Sint Catharina is eigenlijk een plaats van niet geringe historische betekenis. Op het einde van de mid deleeuwen lag hier namelijk de Sint-Jacobskapel, waarin de Broederschap van Sint Jacobus van Compostella was gevestigd. Nog belangrijker dan deze St.-Jacobskapel was het Godshuis van Sinte Margrieten in het dal van Jozaphat kortweg het Sint-Margrietenklooster geheten in de Nonnenstraat, thans de Geweldigerstraat. Op deze plaats bevond zich sinds 1838 de ingang van het Catharinagesticht van de zusters penitenten-recollectinen, dat onder moeder Rosa de Bie tot stand was gekomen.

"Sf.-Calharina·6eslichl". Bergen op Zoom.

Hoofdingang.

Bergen op Zoom,

50. De Blauwehandstraat,

De Blauwehandstraat, gefotografeerd vanuit de richting van het voorrnalige weeshuis. Op de voorgrond, reehts, beyond zieh de winkel van de mandenmaker Trip. Daartegenover was een winkel waar steenkolen en eokes verkrijgbaar waren. In de Blauwehandstraat was toentertijd ook reeds een bank gevestigd, namelijk de Wester Handelsbank, terwijl de firma Th. Bosehman er een winkel had in kruideniers- en vetwaren. Het straatbeeld vertoont verder enkele mensen, van wie de vrouw in het midden van de straat is gekleed in een typisch Brabantse klederdraeht.

51. De Kettingstraat.

Rond de eeuwwisseling was in de Kettingstraat de winkel van M.J. Massa-Jansen, later Van Zwol-Massa, gevestigd. Voor de begrippen van die tijd was het een behoorlijk grote zaak. Bijna alles was er verkrijgbaar, zoals onder andere kruidenierswaren, brood, zuivelprodukten, vleeswaren, maar ook kleding, bandgaren, gordijnstoffen tot pannen, potten en speelgoed toe. Rechts naast de winkel was de ingang van de rokerij voor vis en vlees. Deze rokerij lag achter de winkel. Dat de familie Massa erg muzikaal was, blijkt wel uit het feit dat vele familieleden weI in de een of andere Bergse harmonie speelden.

Bergen op Zoom. Kazerne Korenmarkt.

52. De Korenmarkt.

Aan de Korenmarkt lag de gelijknamige kazeme. Later werd deze kazeme de OranjeNassaukazeme genoemd. In 1675 gebruikten de katholieken van de stad de bierbrouwerij "De Raam", aan de westzijde van de Korenbeursstraat, a1s schuilkerk. Later, in de achttiende eeuw, werd het gebouw als schuurkerk gebruikt. Ret complex besloeg toen ongeveer de oppervlakte van de latere Korenmarktkazeme. In 1829 werd het gebouw als kazeme in gebruik genomen en in 1844 verbouwd. Nadat de militairen eruit waren vertrokken, werd het pand grotendeels gesloopt. Een gedeelte van het complex he eft nog enkele jaren onderdak geboden aan een tandtechnisch 1aboratorium.

53. Deze foto is gemaakt ter ge1egenheid van het diamanten bruiloftsfeest van het bekende echtpaar Verbiest, tijdens het hu1debetoon dat door de buurtvereniging van de Korenmarkt werd gebracht. De be1angstelling voor dit gebeuren was zo groot dat het niet mogelijk was op een p1aats feest te vieren. Daarom werd er op twee p1aatsen gefeest, namelijk in het cafe van Krijnen, tegenover de Korenmarktkazerne, en in het huis van het diamanten bruidspaar ze1f, tegenover het cafe "De Dikke Boom" van Koos de Wit. Op deze foto, daterend van 1926, zien we links van het midden, rechts naast de man met op zijn knie een hoed, het diamanten paar. De achterover hellende man links is Janus Verhoeven, de 1atere Steketee.

54. De Zoombrug.

Een van de verbindingen tussen het oude stadscentrum en de nieuwe woonwijk Meilust bestaat anna 1978 nog uit een noodbruggetje, dat dateert van kort na de Tweede We reldoorlog. Voor die tijd had er aan de westzijde van dat noodbruggetje een prachtige brug gelegen, die de Noord- en Zuidzijde Zoom met elkaar verbond. Deze brug, rustend op pijlers en bogen van gewapend beton, was daar in 1932 door de N. V. Albouw in het kader van de werkverschaffing gebouwd. Voordat Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 door de Canadezen was bevrijd, hadden de Duitsers toch nog enkele grote vernielingen weten aan te richten. Een van die vernielingen betrof het opblazen van deze brug.

55." Villa Helena".

Deze ansichtkaart van Bolwerk Noord dateert van omstreeks 1900. Zoals blijkt was de weg to en nog niet verhard. Links op de foto het Wandelpark. Het pand reehts is de we1bekende "Villa Helena". Deze vormde toen sleehts de enige bebouwing aan het noordelijk deel van het Bo1werk. Lange tijd is de villa in het bezit geweest van een van de belangrijkste Bergse families, die hun stempel hebben gedrukt op de industrialisatie van de stad. De villa heeft ook nog enige tijd dienst gedaan als opvangeentrum voor repatrianten uit het voormalige Nederlandsch-Indie, Nadien is er een bureau rijkswaterstaat in gevestigd.

fori Ravelyn, Bergen op Zoom.

56. Het Ravelijn.

In de onmiddellijke nabijheid van het Volkspark ligt, door water ornringd, nog een overblijfsel van de vroegere verdedigingswerken, namelijk de lunette aan de voormalige Wouwpoort, beter bekend als het Ravelijn. In de volksmond wordt het Ravelijn meestal "De Vest" of het "Pillekenswater" genoemd. Op de voorgrond staan hier enkele kinderen toe te kijken, hoe het water rondom het fort een schoonmaakbeurt krijgt. Jarenlang is op het Ravelijn de gemeentelijke plantsoenendienst gevestigd geweest. In mei 1978 is deze verplaatst naar het landgoed van het voormalige buitenverblijf "Ruytershove". Deze ansichtkaart dateert van omstreeks 1915. De oorspronkelijke benaming van het Ravelijn was "Ravelijn op den Zoom".

Volkspark ,Bergen op 300m.

57. Evenals de voorafgaande kaart dateert ook deze van omstreeks 1915. De houten brug die men hier ziet is reeds lang verdwenen. Zij heeft vroeger ge1egen over de Zoom, v1ak voor de kruising Noordzijde Zoom-Rave1straat, daar waar nu de Zoom onder het wegdek doorloopt. Ging men links, dan kwam men het park binnen over een bruggetje, dat door de dichte begroeiing nauwelijks was te zien. Hie1d men bij de splitsing links aan, dan kwam men in het baantje dat liep tussen de Zoom en de wei van Bastiaanse. Dit baantje kwam uit bij wasserij "De Zoom" en bij het opslagdepot van de voormalige ijzergieterij en haardenfabriek "St. Jozef" van H.C. Beckers.

Brug in het Volk park, Bergen op Zoom.

58. Het Volkspark.

Oak het Volkspark zeIf, thans het Anton van Duinkerkenpark geheten, mag in dit boekje niet ontbreken. Dit park, dat vroeger het domein was vande vrijende paartjes, is nu, evenals het Ravelijn, het domein van de zoetwatervissers. Het Volkspark werd ontworpen door tuinarchitect Lieven Rosseeis uit Leuven (Belgie) en in 1887 aangeIegd op een terrein aan het begin van de Wouwscheweg, dat door de slechting van de wallen beschikbaar was gekomen. Naast de ontwerper van dit park was Lieven Rosseeis dat bovendien van de fraaie parken in Nijmegen en Leuven.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek