Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Dons en J.C. Roelands
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2122-4
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergen op Zoom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

/' Jan van As Bank - Bergen op Zoom

59. De Jan van Asbank.

Aan het einde van de Bredasestraat, links, vindt men de Jan van Asbank. Jan van As werd op 25 november 1873 te Bergen op Zoom geboren en is daar overleden op 7 mei 1928. Voor de stad heeft hij vele verdiensten gehad. Hij was lid van de Roorns-Katholieke Stadspartij en ook een aantal jaren lid van de Bergse gemeenteraad. In 1927 werd hij wethouder voor gemeentebedrijven, sociale zaken en personeelsaangelegenheden. Zijn verdiensten voor Bergen op Zoom hebben ertoe geleid dat er een aandenken voor hem werd opgericht en weI in de vorm van deze bank. Het ontwerp voor deze bank was van Daniel Sleven, een zeventienjarige leerling van de Rijks-H.B.S. Onder technisch toezicht van de heer P. Weyts is de bank daar door Marinus Bakx gernetseld.

60. De Wouwscheweg.

De aanblik van de Wouwscheweg op deze kaart van omstreeks 1930 vormt een groot contrast met die van nu, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door het nog regelmatig sluiten van de overwegbornen, waardoor er filevorming optreedt. Aan de linkerkant stond vroeger het cafe "La Belle" van Bergmans. Aan dezelfde straatzijde, maar op de andere hoek, was bakker Hopmans gevestigd. Aan de rechterzijde van de weg liep tussen de bomen en de woningen een sloot, waarin men het afvalwater van de woningen loosde. Dit stroomde dan weer naar het Kommeke. Aan het einde van de weg, nog juist te zien, "De Ketel", een buitencafe met speeltuin.

61. .Ruytershove".

Het is duidelijk dat in de mooie omgeving van Bergen op Zoom vroeger ook mooie buitenverblijven werden gevestigd. Een van deze verblijven, gelegen aan de weg naar Wouw, was "Ruytershove". Het gebouw ontleende ziin naam aan de ernaast gelegen hoeve, die daar in de zestiende eeuw stond en eigendom was van de familie De Ruyter. Ongeveer honderd jaren lang is het landgoed in het bezit geweest van de familie Laane. Op de voorgrond staat de grootmoeder van de heer Aug. Laane van de Hoogstraat. Nadat het gebouw helemaal in verval was geraakt, viel het in 1969 onder de slopershamer.

62. De Bredaschestraat.

Deze foto van de Bredaschestraat, die dateert van omstreeks 1920, is genomen vanaf de toenmalige Moerstraatsebaan, thans de Buitenvest geheten. Uiterst links staat huize "Het Kommeke", welk huis deze naam nog steeds draagt. Het ont1eent deze naam aan de kom die vroeger op deze p1aats lag. Hierin mondden de afwatering van de voormalige suikerfabriek "De Twaalf Apostelen", die was ge1egen in het midden van de Bredaschestraat aan de linkerzijde, en de sloot die aan de rechterzijde van de Wouwscheweg liep uit.

63. De Bredaschestraat.

Op deze ansichtkaart, die een aantal jaren ouder is dan de voorafgaande, is de naam Wouwscheweg, zoals deze straat vroeger heette, reeds veranderd in Bredaschestraat. Het grote huis links, op de hoek van de Bredaschestraat en de Lange Parkstraat, is "Villa Aline". Aan de linkerzijde van deze straat was dit pand, behalve dan de St.-Jozefkerk, die daar nog v66r stond, de enige bebouwing. Aan de rechterzijde van de straat stonden wel reeds enkele woningen. V66r deze huizen, ;tot aan de Oude Stationsstraat, was van bebouwing echter nog geen sprake.

64. De Arnoldus Asselbergsstraat.

De Arnoldus Asselbergsstraat is genoemd naar de oprichter van de tot voor kort bekende ijzergieterij in Bergen op Zoom. Deze gieterij is begonnen in 1841 in het complex aan de Lindebaan, welk gebouw reeds sinds jaren niet meer als zodanig in gebruik is. Ook de andere gieterij van Asselbergs, namelijk die aan de Parallelweg, heeft opgehouden te bestaan en is onlangs onder de slopershamer gevallen. Asselbergs' naam is ook in verband te brengen met het slechten van de vestingwerken. Hij was het namelijk die honderden werklozen aan het werk zette door de ijsse1steentjes, die door het slechten van de vestingwerken vrij kwamen, af te laten bikken. Deze werden dan weer gebruikt om er nieuwe huizen van te bouwen.

65. St-Jozefkerk.

De parochie van de Heilige Jozef werd opgericht bij bisschoppelijk schrijven van 15 maart 1906. De hulpkerk van de Heilige Jozef werd to en tot parochiekerk verheven en J. Jooren werd tot pastoor benoemd. Deze hulpkerk was gesticht door rector Max. Smits en werd op 30 juni 1884 ingezegend. Na het overlijden van rector Smits, in 1905, werd deze opgevolgd door J. Jooren, die rector was in het St.-Antoniusgesticht. Deze werd op 19 maart 1906, op het feest van de Heilige Jozef', als pastoor geinstalleerd. Daarna werd aan Jan Stuijt, architect te Amsterdam, de opdracht gegeven een ontwerp te maken voor een nieuwe kerk. Op 19 maart 1912 had de eerstesteenlegging plaats en op 2 juli 1913 de plechtige consecratie.

66. Tot 1938 heeft pastoor Jooren onvermoeibaar geijverd voor de bloei van de parochie en voor de verfraaiing van de kerk, waaraan zijn naam onafscheidelijk verbonden is gebleven. Na zijn dood is hij opgevolgd door pastoor Jos Schets. Tijdens diens pastoraat is door oorlogsgeweld aan de kerk vee1 schade toegebracht. Pastoor Schets is erin geslaagd niet aileen de schade te hersteilen, maar ook werd de kerk versierd met gebrandschilderde ramen (ontworpen door de bekende glazenier Joan Colette) en bekroond met een fiere toren. In 1960 werd pastoor Schets eervo1 onts1ag verleend en werd hij opgevolgd door pastoor W. Ooijens, tot dan toe pastoor te Bosschenhoofd. In 1972 heeft het kerkgebouw plaats moe ten maken voor het huidige parkeerterrein.

67. De aspergeveiling,

Altijd al heeft Bergen op Zoom bekend gestaan vanwege zijn asperges. Geen wonder dat hier dan ook de grootste aspergeveiling van Nederland was. Deze aspergeveiling was tot stand gekomen met me de werking van de Rooms-Katholieke Boerenbond, opgerieht op 12 april 1912, en de tuinbouwvereniging "Pomona", de vereniging van de jonge tuinders. Deze laatste vereniging was gevestigd in "Den Hollandsehe Tuyn". Het veilingwezen had oak een eigen ziekenkas, welke de naam "De Vrijheid" droeg. In 1977 is het negentigjarig bestaan van deze kas gevierd. De personen op de foto zijn, van links naar rechts: C. Niederer, M. Bruys, A. Franken, de keurmeester, en tot slot C. van Overveld, de afslager, Het veilinggebouw lag aan de Oude Stationsweg en is in 1977 gesloopt.

ASPERGE-VEILINC van den R.K. Boerenbond afdeeling Bergen opZoom

Grootste AspergeveiJing van Nederland.

Omzet gemiddeld 3000 K.G. per dag,

Opgericht met medewerking van de TUinbouw-Vereeniging ┬╗Pomona" te Beraen 00 Zoom.

Bergen op Zoom

Station

68. Het station.

Ret oude stationsgebouw, dat in 1868 werd gebouwd, heeft de leeftijd van precies honderd jaar bereikt. In 1968 is het namelijk afgebroken om plaats te maken voor een modern gebouw, omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Inmiddels is aan de rechterkant van het gebouw ook het tunneltje verrezen, hetgeen een grote verbetering betekent voor de verbinding tussen Bergen-Oost en de oude binnenstad. Zoals uit de ansichtkaart blijkt, was het toen heel wat rustiger op het Stationsplein dan nu. Van gemotoriseerd verkeer was bijna nog geen sprake en voor het vervoer van bagage was men op de kruier aangewezen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek