Bergum in oude ansichten deel 2

Bergum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franke en F. de Boer
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3566-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bergum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Uit het feit dat dit tweede deeltje over Bergum verschijnt, mag blijken dat de belangstel1ing voor het oude dorp nog steeds bestaat. We hebben dat ook bij de voorbereiding terdege gemerkt en we hopen dat dit boekje ook u de voldoening mag geven die voortvloeit uit de herkenning van het oude.

We hebben getracht weer een aantal beelden bijeen te brengen, niet aileen van hoe het dorp er uitzag, maar ook enkele foto's van groepen en van gebeurtenissen, die kenmerkend zijn voor de tijd waarin ze op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. Het kwam ons voor dat de personen op de al1eroudste schoolportretten nog aan weinigen iets te zeggen hebben, omdat de meesten de afgebeelde personen niet gekend hebben. Die foto's hebben we dan ook weggelaten.

Sedert de verschijning van het eerste deeltje in 1972 zijn uiteraard weer, vooral oude, dorpsgenoten overleden. Gelukkig konden we desondanks toch weer gebruik maken van de kennis van een aantal heel oude Bergumers. Soms bleek ons dat onze informanten het

niet met elkaar eens waren. Enkele namen met vraagtekens erachter wijzen daarop. Het is dan ook heel goed mogelijk dat er volgens u, lezer, ergens een fout schuilt. Mocht dat zo zijn, dan vernemen wij dat graag. Misschien komt er nog een gelegenheid tot correctie (zie ook errata).

We willen hierbij een ieder die ons inlichtingen gegeyen heeft of ons een of meer foto's ter beschikking he eft gesteld, hartelijk dankzeggen.

Tot slot zouden we nog willen vragen: gooi geen oude kaarten of foto's weg als u er geen belangstelling meer voor heeft. U kunt anderen er erg blij mee maken. Voor op- of aanmerkingen houden wij ons aanbevolen.

Literatuur:

A. Algra: De historie gaat door het eigen dorp . Spahr en Ypma: Tietjerksteradeel.

H. v.d. Vliet: Burgum, Wtild- en Wetterdoarp. (In dit boek vindt u een uitgebreide literatuurlijst.)

1. De bewoners van Bergumerdam vormden een eigen buurtschap. Voor koninginnedag 1920 hebben ze samen een erepoort gemaakt bij de brug. Op de foto poseert een groot deel van de "damsters". Links, met hoed, staat de vrouw van J. Bouma. Voor haar, met lichtc schort, Jikke Douma, dan vrouw Oege v.d, Wal en Jac. Spoelstra en zijn vrouw. De grote man met de witte befis Jentje Bouma. Links van hem Joh. Kramer en rechts van de brugwachter Aaltje Bouma. Achter en naast hen Eelze Brouwer en vrouw Akke. Geheel rechts Bouke de Vries. De man en vrouw in het zwart zijn Bouwe Boonstra en zijn vrouw Romkje. Pieter Zuidema staat er met zijn fiets. Het jongetje in het midden, vooraan, is Douwe Franke.

2. Deze weg lag net noordelijk van Bergumerdam. Door de omlegging van het grootscheeps vaarwater moesten de voorste huizen verdwijnen, Nu loopt daar sedert 1948 het Prinses Margrietkanaal langs. In de dubbele woning links woonde onder anderen Jacob v.d. Wal (Japik skipper). Het grate hok links was het varkenshok van de gebroeders Van der Wielen, stoombootondernemers. Het oude 11Uis van de gebroeders Van der Wielen staat daar weer naast. De boerderij rechts was van Ruurd Terpstra, eens eigenaar van hotel ,,'t Roodhert". Op de foto is hij, met "eeuwige" stroh oed op, in de tuin bezig. Na afbraak is de schuur als aardappelloods herbouwd aan de Noordcrsingel.

3. Bij Bergumerdam hadden twee stoomboten hun ligplaats. Aan de zuidkant lag de "SuameerBergum" van Arjen Venema uit Suameer en aan de noordkant "De Vier Gebroeders" van de gebroeders Van der Wielen. Die vier gebroeders waren Jochum, Roel, Hendrik en Douwe uit Bergum. De Bergumer boot voer wekelijks met vee en vracht naar de markten in Groningen en Leeuwarden. 's Zomers werden ook pleziervaarten gemaakt. Met .Jevende muziek", een fanfarekorps, aan boord voer men dan door het Friese land. De foto toont "De Vier Gebroeders" voor het vertrek vanaf de ligplaats: de opslag aan het Westerse Hei. Achter de scheepsbel zien we kapitein Jochum v.d, Wielen. Zoon Sjoerd staat vlak voor de schoorsteen. V66r en achter de man met de witte pet, aan de railing, twee jeugdige Bergumer muzikanten, respectievelijk Jan J. Douma en Wopke Bos. De twee vrouwen achter hen zijn Wietske v.d. Wielen en de vrouw van de kapitein.

Eergum

J)e ouae jJergumeroam

4. De oude Bergumerdam met het vanouds bekende hotel "De Drie Gekroonde Baarzen". Bekend vooral omdat men er vroeger zo heerlijk baars kon eten. Eens zwaaide "kastleinske" Maaike Terpstra hier de scepter. Op de achtergrond de cooperatieve zuivelfabriek "Bergumerdam", die nu, na een fusie met onder andere de zuivelfabriek uit Twijzel, "De Foarutgong" heet. Het gebouw waarin de fabriek gevestigd was, was eerst een dokters- en later cen notariswoning (dokter Brouwer en notaris Sickler). Rechts van de fabriek staat het kaaspakhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek