Berkel-Enschot in grootmoeders tijd

Berkel-Enschot in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van der Loo
Gemeente
:   Tilburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6201-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkel-Enschot in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

29 Op deze briefkaart uit 1930 is de pastorie van Enschot te zien. Ze heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. De pastorie, die gebouwd is in 1870, had een ingang aan de westzijde, dus aan de kant van de Enschotsebaan. Dat kwam omdat de oude schuurkerk, gebouwd rand

1 672, vast zat aan de pastorie, Deze in 1765 vernieuwde en grater gemaakte schuurkerk, die in 1839 opnieuw verbeterd is en een torentje kreeg, stond tot rand 1904 op het huidige kerkplein, Bij afbraak van de schuurkerk moest er een nieuwe oostelijke voorgevel komen en werd een keuken aangebouwd. In deze gevel kwam ook de huidige entree (zie ansicht). In En-

schot bezit men dus een pastorie met twee voordeuren. De platte aanbouw is het catechismuslokaal uit 192 1. Dit gehele front vormt een harmonieus geheel met de neogotische kerk. Het catechis-

muslokaal heeft nog een tijd dienst gedaan als kamer voor de kapelaan en is in 1975 afgebroken. Reclus achter de aanbouw zijn twee acacia's te zien. [aren lang hingen deze bomen over de pastorie met

aanbouw Ze stoften als het ware de gebouwen. Rond 1987 werd de laatste acacia gerooid omdat deze te gevaarlijk overhelde. Geheel rechts is de hoeve van de familie Van Roestel te ontwaren.

-;' R~ Kath. Pastorie J

30 De oude Enschotse school aan hetTorenpad maakte op ] september 1955 onofficieel plaats voor een vijfklassige school met handenarbeidlokaal gelegen aan de Kerkstraat 6. Het onderwijs op rooms-katholieke grondslag yond officieel plaats vanaf 30 december 1930, door overdracht van de gebouwen, van de voormalige openbare school aan hetTorenpad, aan het kerkbestuur van Enschot. Men onderwees echter al vanaf 1 maart 1929 de kinderen op rooms-katholieke grondslag. Voorheen was het gebouw eigendom van de gemeente. In augustus 1939 diende het schoolbestuur het verzoek in bij het gemeentebestuur om een nieuwe rno-

derne school te mogen bouwen. Men ging akkoord, Door de oorlog en vooral door geldgebrek leon men pas op 9 juli 1954 een aanvang maken met de nieuwbouw. Aannemer Smeulders uitTilburg

bouwde voor f 106.789 de school onder architectuur van G. en H. Valk uit Den Bosch. Na een Heilige Mis werd door pastoor Daniels uit Enschot, op 12 september 1955, de eerste en tevens laatste steen

gelegd. Daarna zegende hij alle klaslokalen en de kruizen. Het gebouw op deze ansicht, nit 1958, is nu in particuliere handen.

31 Bij de plechtige inzegening van de St. -Caeciliaschool in september 1955 beloofde 1. Swagemakers aan het schoolbestuur dat "eell beeld van Sint Caecilia zau sieren deze school die zowel als kerk en gehele parochie bijzander is toegewijd aan deze Heilige", Swagemakers, toenmalig bewoner van villa "De Lange Akker", gaf opdracht aan zijn dochter Maria, kloosterlinge en kunstenares, een "schoon" beeld te maken. Maria verblijfi sinds 1937 in de priorij "Schotenhof" bij Antwerpen, onder de naam zuster Oda (OSB) , Het devote ontwerp is op de legende die zich om Sint Caecilia heeft gevormd, gebaseerd, Op zaterdag 29 juni 1957 vanden, voor de

school, de plechtige overdracht en zegening plaats, Een kinderkoor zang enige liederen, waarna de gehele schooljeugd een lied zang ter ere van het beeld. Daarna verrichtte pasta or Daniels de in-

mooie omgeving", Op de foto rechts pasta or Daniels en links dirigent J. Coehorst.

zegening. In een toespraak bedankte hij de heer Swagemakers en dochter, De heer Swagemakers "bedankte pastoor Daniels dat hij dit beeld wilde aanvaarden en plaats heeft gegeven in deze vredige en

32 Het pand op de foto van circa 1937 is het voormalige postkantoor van Enschot, Kerkstraat 12. In 1908liet]. Piggen dit pand bouwen. Piggen was van 1 april 1909 tot aan zijn dood op 10 oktober 1932, postkantoorhouder. Zijn won, Cornelis Piggen, nam het postkantoorhoudcrschap over. In de demopening staat C. Piggen. Hij "vas een man van grote discipline en nauwgezetheid! Elke ochtend stond Nelis om vijf uur op. Gedmende de 39 jaar van zijn ambt he eft hij zich slechts een maal verslapen. Vroeger was het gebruik dat de kantoorhouder ook nog de telegrammen en expressebestellingen zelf deed. De andere persoon is Kees v.d. Poel, Hi] was de enige postbesteller van Berkel-Enschot. Iedere morgen

moest v.d. Poel eerst naar het toenmalige station aan de Raadhuisstraat te Berkel om de post op te halen (rond half zes 's morgens). In 1973 brak Fons Piggen, zoon van Nelis, her woonhuis annex kantoor

af en bouwde er het kantoor Sorghvliet B.V Inmiddels had de PTT een noodpostkantoor in Winkelcentrum Eikenbosch betrokken. Her pand ernaast is gebouwd als bakkerij/woning door W Obbens. Later

bouwde bakker Obbens ernaast een nieuw pand. Het pand Kerkstraat 10 is later betrokken door Hendrika Michels. Ze had er een kruidenierswinkeltje in gevestigd.

33 Wie op de boomplantdag van 18 maart 1936 de Iulianaboom plantte zal een raadsel blijven. In een oud schrijven doet men voorkomen dat wederom Alphons Panis, net als in Berkel, de eerste boom plantte bij de Oude Toren. Diverse planters van toen wijzen de voorrnalige politiepost annex arrestantenlokaal aan als plaats waar men de esdoorn plantte. De voormalige politiepost stond ter hoogte van de huidige telefooncel tussen de panden Kerkstraat 33 en 37. In Enschot plantte de jeugd esdooms langs de wegen. Het planten van de, volgens een oud schrijven, driehonderd bomen stond onder toezicht van de Heidemaatschappij,

die ook de voorbereidende werkzaamheden had uitgevoerd. Daarna volgde een versnapering van gemeentewege. Op de foto plant men de Iulianaboom. De persoon met hoed is M. Oonk, opzichter

is de boom alniet meer te zien.

van de Heidemaatschappij. Naast hem, van links naar rechts: Mia Vugs, veldwachter Delleman, Cor Bertens, Zus Balster en Wil van Zeeland. De Julianaboom is niet oud geworden. Op een foro uit 1954

34 Het oudste rijksrnonument van Berkel-Enschot is "De Oude Toren" aan het Torenpad, Hi] stamt uit de vijftiende eeuw Dit gebouw had voorheen een middenschip, dat lag waar nu het kerkhof van Enschot ligt. In een pauselijk schrijven uit 1164 werd de kerk van Enschot voor het eerst genoemd. Of de voorganger hier oak stond is niet met zekerheid te zeggen. Diverse potscherven uit de riende tot en met de dertiende eeuw, gevonden op het kerkhof, geven toch enige indicatie! De kerk was toegewijd aan de heihge Michael. In 1648 werd het kerkgebouw gesloten voor de katholieken, zodat ernstig verval volgde. In 1839 sloopte men het middens chip. Op 27 juli 1880 dreigde ook sloop voor de toren, door middel van een raadsbesluit. Uiteindelijk kwam men terug op dit be-

sluit. Na de zoveelste restauratie werd op 4 mei 1960 de Mariakapel ingezegend en een tableau voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog onrhuld, beneden in de toren. Het hardstenen Mariabeeld met Kindje Iezus is door oud-dorpsgenote zuster Oda Swagemakers vervaardigd. (Foto uit 1957, noordwestzijde toren.)

35 Het oude kerkhof van Enschot lag volgens een kaart van Diederik Zijnen, uit

1760, aan de noordzijde van "De OudeToren" met zijn nog aanwezige middens chip. Dit schip werd gesloopt in

1 839. De hele en halve stenen, tot en met de fundering, werden hergebruikt. Het losse nutteloze materiaal stortte men terug in de funderingssleuf Vanaf 1884 is er pas direct achter de toren begraven. Oude inwoners weten nog dat rechts naast en voor de toren het kinderkerkhoflag. Links naast en voor de toren lag het door een haag afgezonderde ongewijde deel, Daar begroefmen eens een zekere heer Salm uit Enschot, die de toediening van de Heilige Sacramenten weigerde. Hij werd onder toezicht van veel nieuwsgierigen aangevoerd op een handkar. De twee laatstgenoemde delen

langs "De OudeToren" zijn door de tijd verdwenen. Aan de oost- en westzijde is het kerkhof in de loop der jaren Ilink uitgebreid. Alleen de beter gesitueerden hadden een "stenen" grafmonumem. Houten kruizen, zoals in Berkel, kwamen eigenlijk niet voor. Prachtige wilde-aardbeienbedden dekken nu de laatste rustplaats af Het kerkhof draagt dan ook de koosnaam .Aardbeion Kerkhof" . De avondopname van het rooms-katholieke kerkhof met "De OudeToren" is gemaakt bij gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana, in 1937,

36 In 1919 gaf de Tilburgse textielfabrikant 1. Swagemakers aan architect F. Warners uit Amsterdam opdracht een villa met tuinmanswoning te ontwerpen in de stijl van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Me,TOUW Swagemakers-Janssens had voor haar trouwen tijdens een verblijf in de Verenigde Staten de afbeelding gezien van Wrights "Robie House" te Chicago. Links ziet men de op een verhoogd deel gebouwde villa uit 1920, met rechts het theehuis en daaronder de twee garages annex werkplaats. De verbinding tussen de twee gebouwen vormde een pergola. Het complex had een totale lengte van circa 7 ° meter. Kenmerkend zijn de

horizon tale lijnen, die overlopen in het omringende landschap en het gebruik van witzwarte tegelstroken. In 1966 kocht deVereniging Provinciale Noord-Brabantse Bond van hetWit-Gele Kruis het

gebouwencomplex. Per 1 5 maart 1989 werd het een rijksmonument. Na verbouwing in 1988-1989, waarbi] de inmiddels dichtgebouwde pergola en het theehuis vervangen werden door nieuw-

bouw, zitten er nu op Bosscheweg 57 diverse bedrijven. (Foto uit 1930.)

37 Op deze foto van rand 1950 is de dienstwoning, behorend bij Villa De Lange Akker, Bosscheweg 55, te zien. Het was de woning voor de tuinmanl chauffeur van L Swagemakers. Hi] woonde rechts naast het hoofdgebouw, De vrijstaande waning telt twee bouwlagen. De buitenmuren zijn ruw gepleisterd, De top wordt door een Iuifel omgeven. Op deze foto zijn de zwart-witte tegeltableaus niet meer te zien, Ze bevonden zich in de top en rand de schoorstcen. Omdat de kenmerkende tegels steeds loslieten, verdwenen ze rand 1945. Sinds 1938 tuinierde en chauffeurde A. Berkelmans voor de familie Swagemakers. In 1 96 6 kreeg het huis een

andere eigenaar: de Vereniging Provinciale Noord-Brabantse Bond van hetWit-Gele Kruis. Later veranderde men de naam in Provinciale Noord-Brabantse Kruisvereniging. Berkelmans bleef tot

1981 in het huis wonen, In 1985 was het pand zo slecht dat zelfs sloop dreigde. Per 1 5 maart 1 989 werd het een rijksmonument en kon men aan restauratie denken. De huidige bewoners hebben het

pandje ontdaan van zijn vervallen jas en het ziet er weer als nieuw uit.

38 Op 29 april 1 959 werd door W Danders en zijn vrouw A. Danders-van del' Loa de herbouwde Druiventros am 4 uur open gesteld. Gedmende zo'n vijftig jaar was de oude Druiventros beheerd door de familie Danders-Wolfs. Het gebouw werd gesloopt om in 1966 de aanleg van het viaduct over de Heukelomseweg en andere infrastrueturele zaken te kunnen realiseren. Vader Janus en vooral moe del' Marie hadden gedmende vijftig jaar het bedje Vaal' hun zoon gespreid. Het gesloopte gebouw was een gezellig etablissement met twee handboogbanen voor de aldaar gevestigde vereniging: De Jonge Bataviereno Het pand van de nieuwe

Druiventros werd getekend door J. Luiten en de bouw uitgevoerd door W van del' Meijden uit Enschot. Onder grate belangstelling werd door pastoor Daniels uit Ensehot het hotel-cafe-restau-

rant ingezegend. Bmgemeestel' A. Panis hield een gloedvolle toespraak en verklaarde de Druiventras voor geopend. Daarna sehoven de genodigden aan een uitgebreide koffiemaaltijd. Om 20.00 uur

volgde nag een serenade van harmonie Concordia. (Ansieht Bosseheweg 1959.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek