Berkel-Enschot in grootmoeders tijd

Berkel-Enschot in grootmoeders tijd

Auteur
:   R. van der Loo
Gemeente
:   Tilburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6201-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkel-Enschot in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

39 Onder koning Willem I werd in 1 822 begonnen met de aanleg van een rijksweg. Ze liep vanafTholen via Bergen op Zoom naar Grave. Het deel Breda, Tilburg naar Den Bosch kwam gereed in 1828. Er

reed meteen enige malen per dag een diligence voor vervoer van personen die tevens dienst deed als postwagen, over het trace Tilburg-Den Bosch of verder. De weg was belegd met "kinderkopkes". Rond 1895 stond er aan de zuidzijde vanaf de boerderij van de familie Van Gool, die stond ten westen van de Druiventros, tot aan de gemeentegrens metTilburg helemaal geen gebouw. Aan de noordkant stonden rand zeven gebouwen. Cafe De Lekpot was

het laatste gebouw tot aan de grens metTilburg.Vanaf 1920 ontstond er langs de rechtlijnige Bosscheweg met aan beide zijde een beplanting van eiken een langgerekt lint van villa's. Ze zijn vaak gebouwd

voor welgestelde Tilburgers. Dit proces loopt nu nog steeds door met de in 1995 gereedgekomen Toscaanse villa "HuisTer Rijt" van opdrachtgever B. Hoogers. (Fotokaart uit de jaren vijftig,

met links Villa Eikelhof aan de Bosscheweg 71.)

40 Roehus van Pelt, hoofd van de lag ere school te Berkel, liet rand 1900 voor zijn dochter, als huwehjksgesehenk, een woonhuis met bijgebouwen reahseren, Bosseheweg 39. Links naast de woning werd een graanmaalderij opgericht, Bosseheweg 37. J,M. van Pelt trauwde met J,H. Denissen. ].H. (Harrie) Denissen was een braer van Willem, molenaar te Berkel. De maalderij heeft niet zo lang bestaan, mogehjk onder invloed van het plaatsehjke "pakhuis" (Boerenbond). Rond 1940 werd het bedrijfspand aan Ianus Verhoeven verkoeht. Hij maakte er een smederij / galanteriezaak van en later werd er ook benzine verkocht. Eind jaren veertig nam de familie Th. Sontrop-Nieuwhof, uit de Biezenmortel, de smederij met benzineverkooppum over. Men repareerde en verkocht ook nieuwe landbouwwerk-

tuigen. Daarnaast kon je er tereeht voor haa:rden, kachels, wasmachines en "vakkundig" hoefbeslag. Op zaterdag 4 augustus 1 958 opende A. van Beekhoven op diezelfde plaats een geheelnieuw bedrijf an-

"Het Stoom" van P van Riel. Links achter is een dubbele woning, waarin onder meer A. Smits en rechts]. Schilders woonden, te zien. Een kleinwon is de bekende schrijvercolumnist, Ed Sehilders.

nex BP-servicestation. Later nam de famihe Verhoeven dit over en nu zit er Klazen Motoren in. Op de foto zier u leden van de familie Sontrop, met rechts de pompen (1948). Links staat de graanmaalderij

41 Dit kiekje laat een vredig kistkapelleke zien rand 1950, gelegen aan de Spoordijk hoek Streepstraat. Dit heiligdommeke heeft een zeer bewogen, vooral beschadigd verleden en heden. In augustus 1 93 5 plaatsten de plaatselijke leden van de Katholieke Jeugdvereniging in samenwerking met de KBJV een beeldje in het kapelletje van Onze Lieve Vrauw van Altijddurende Bijstand. Het heiligdom bestond uit een berkehouten paal met daarop een kistje van eikeschors, Pastoor v.d. Ven uit Enschot zegende op de bewuste dag de kapel en het beeld. De directeur van het district Tilburg van de KJV hield een toespraak. Daarna volgden onder lei ding van mejuffrauw Meys uitTilburg in de omgeving verschillende spelen met prijzen. Men he eft het beeld daar geplaatst om eer te betuigen aan Maria en

hoopte door afsmeking een veihge overgang over de onbewaakte overweg te verkrijgen. Vele malen werd het bouwseltje vernield en heropgebouwd en Maria werd gestolen.Op 31 mei 1980 is de huidige stenen kapel ingezegend. De huidige aanblik van de kapel is door vernielzucht troosteloos.

42 Deze foto laat de prachtige langgevelboerderij van Kees Bertens zien, Zandstraat 10. Links aan de boerderij aangeklampt is nog net, door klimop "bekleed" , het oude bakhuis annex slaapkamer te zien. De voorgevel van de eigenlijke boerderij is over de volledige lengte "besmeerd" in blokmotief. Dat deed men omdat de oude ijsselsteentjes uitgevroren waren. De ramen van het woongedeelte bestaan uit T-schuifvensters met glasin-loodbovenlichten. Ook boven de voordeur zit een bovenlicht. De prachtige opgeklampte staldeuren en stalraampjes completeren de voorgevel. Het rietgedekte wolfsdak is nog net langs de leilinden te zien. Achter de

boerderij, links boven de elektriciteitspaal kan men de Vlaamse schuur ontwaren, Bertens hield koeien en jongvee en schakelde later over op pluimvee. Er verscheen dan oak een enorme pluimveestal

achter op het erf. Her op deze foto nog aanwezige oude bakhuis is recentelijk door de huidige bewoners, de familie A. de Kort, afgebroken. De fotograaf maakte rond 1 959 dit rustieke plaatje,

43 Berkel-Enschot moet de eerste wielerbaan van de wijde omgeving gehad hebben. De .Tilburgse Wielerbaan" van de Koningshoeven was een houten 400-meterbaan bij cafe Halfweg. De wielerbaan dankte haar bestaan aan drie Tilburgers: Sjef van de Schoot, Mar. Schreinemacher en Hubert van den Bergh. Op 25 februari 1896 werd een vennootschap opgericht met als doel de bouw en exploitatie van een wielerbaan, die zou worden aangelegd ter hoogte van het pand Eindhovenseweg 8 (nu Rendierhoeve). De kosten van clubhuis, tribunes en de baan bedroegen J 20.000, een enorm bedrag voor die tijd. De opening geschiedde op 3 mei 1896. Voor de eerste wedstrijd moest men op 7 juni 1896 aantreden. De prijzen van de plaatsen waren: twee gulden eerste rang of tribune, tweede

rang een gulden en derde rang dertig cent. Op 23 augustus 1896 verscheen de grate [aap Eden op de wielerbaan. Hij denderde met gemak over de latten en werd eerste. De laatste wedstrijd

werd op 21 september 1902 gereden. Aan het einde van dat jaar liquideerde de Tilburgse Wielerbaan. In 1903 kochten de Trappisten, de buren, het terrein en bouwden er een refugiehuis. De eerste

bewoonsters waren verdreven Trappistinnen uit Frankrijk. De krantefoto toont de aanleg van de baan.

44 Dit schilderij werd gemaakt door Henriette en August Knip in 1835. Hun vader, kunstschilder LA. Knip, bood dit werk in oktober 1835 aan koningWillem I aan, [.A. Knip beschreef dit schilderij in een brief gericht aan de opperkamerheer Van Reede, op 21 oktober 1 835 als voigt: "Op de tweede grand de schaape stal te gelijkertijd boerewoning daarbij een Kleindere schuur en waterput een wijnig verder de boerderij Anna halfvoltooit met werkvolk bezet, in het midde van het nieuw ontgonne land waar men bezig is te ploeg en in de verte de toore van Tilburg, hoewel dit het voornaamste moest zijn, kon het niet anders gebruikt wor-

de als bijwerk, en het voornaamste van het stuk is nu de Spaansche Ramme met een meenigte schaape en lammere, in het midde op een afstand ziet men twee manne met een herder die bezig zijn

met scheere ... " De genoemde schapestal en boerenwoning is betel' bekend als de Schaapskooi. In 1881 betrokken de nit de op de Katsberg in Belgie gelegen abdij Saint Marie du Mont overgekomen

Trappisten de Schaapskooi en de twee daarachter gelegen boerderijen: Sophiahoeve en Willemshoeve, gelegen "ondel' Berkel".

45 Op het "drielandenpunt" Hilvarenbeek, Tilburg en Berkel-Enschot ligt onder deze laatste plaats de trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Het is nu voor een groot deel rijksmonument. Onder architectuur van A.G. de Beer werd een sober, geheel in overeenstemming met de trappistengeest, neogotisch gebouwencomplex neergezet. In maart 189 I ving men aan met de bouw. Toen in de zomer van dat jaar de kerkmuren reeds hoog genoeg waren opgemetseld, kon dom Willibrord Verbruggen op 14 juli de eerste steen leggen. In twee-en-een-half jaar waren kerk en klooster gereed. In juli 1893 waren de zuidelijke en oostelijke vleu-

gel zo ver afgewerkt dat de communiteit kon overhuizen. Nog in diezelfde maand werd het tijdelijke kloostertje, de Schaapskooi, afgebroken. De abdijkerk werd op 17 september 1894 plechtig geconsa-

creerd. De meeste andere gebouwen zijn ook tussen 1890 en 1895 neergezet. In de volksmond werden en worden de in de gemeente Berkel-Enschot gevestigde monniken van Koningshoeven de

Tilburgse Trappisten genoemd. Dit laatste kwetst veel inwoners van Berkel-Enschot tot op het bot. De ansichtkaart werd verzonden in 1 898.

46 De Trappistenbierbrouweri] De Schaapskooi is vernoemd naar een van de ontginningsboerderijen die koning Willem II in 1834 ter hoogte van het huidige poortgebouw van de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven liet bouwen, Toen de paters trappisten zich in 1881 vestigden in hun klooster, dat oorspronkelijk opgezet was als annexhuis van de abdij Saim-Marie-duMont op de Katsberg te Belgie, moest men binnen de kloostermuren in eigen levensonderhoud voorzien. In 1884 zocht het klooster naar een nieuwe bron van inkomsten. Men besloot "op te rigten en uit te oefenen eene mouterij en bierbrouwerij."

Na accordering, door het gemeentebestuur, werd in 1886 het eerste geslaagde brouwsel van het Beierse ook wel Munchener soort gebrouwen. In 1890 werd beg onnen met de bouw van een nieuwe brou-

werij met "eesttoren", die nu grotendeels op de Rijksmonumentenlijst staat. Afgezien van de "Artois-periode" - de brouwerij werd verkocht en de gebouwen werden verhuurd aan het Belgische bier-

brouwerij concern Artois (1969-1979) - is men sinds 1980 weer geheel baas in eigen brouwerij. De ansicht is van 1920, met rechts de brouwerij.

47 Het veldkruis aan de huidige Eindhovenseweg werd ingezegend op de dag dar de Trappisten hun gouden jubileum vierden: 12 april 1931. Nadat er al de hele dag op de manier van het "Rijke Roomse Leven" was gevierd en gefeest trak de communiteit, na het lof, naar het veldkruis. Men werd voorafgegam door Harmonie Excelsior en gadegeslagen door een grate menigte. Zo kwam men aan bij de bocht van de weg tegenover de Abdijkerk. Abt Dom Simon Dubuisson wijdde het kruis, terwijl de monniken de hymne Vexilla Regis zongen. Daarop volgde een toespraakje van vader abt. De

kunstenaar verbraak uitTilburg, de schenker van het kruisbeeld - het gemetselde voetstuk werd uitgevoerd en geschonken door de aannemer Van Boxtel- en P. Smits voerden het woord. De har-

monie speelde het "Am U 0 Koning der eeuwen" en allen zongen devoot mee. Door een grote haag van toeschouwers trokken de monniken in een stoet naar de abdij terug. Aan een halve eeuw Koningshoe-

ven wordt men nu nog altijd herinnerd wanneer men langs het beeld fietst.

48 Op 8 augustus] 952 brak door onbekende oorzaak brand uit in "Villa Zonlicht" te Laag-Heukelom. Deze villa werd in de jaren twintig van deze eeuw van een simpel zomerhuisje tot een statig rietgedekt houten huis uitgebouwd, door de "Russische Madame". Nabestaanden verhuurden de woning aan de familie Lindner. In de zomer van ] 952 was de familie Lindner met vakantie en werd hun huis bewoond door gasten. Op de dag dat de rode haan kraaide waren deze loges echter niet thuis. Boeren, die op het veld werkzaam waren, zagen rook uit het dak opstijgen en waarschuwden terstond de brandweer. Buurtbewoners begonnen met man

en macht de benedenverdieping te ontruimen. De brandweer uit Berkel-Enschot, Tilburg en van de lederfabriek uit Oisterwijk gingen met water uit de "Voorste Stroorn" het vuur te lijf De

brand woonde er de familie Krieckaart. De beschermengel van de rietgedekte boerderij was de nog immer aanwezige lindeboom.

villa was niet te redden. AIleen het koetshuis en het gastenverblijf bleven overeind. Het huis stond in het verlengde van de huidige boerderij van de familie Van der Aa, Baaneind ] 2. Ten tijde van de

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek