Berkenwoude in oude ansichten deel 2

Berkenwoude in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5579-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Berkenwoude in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Berkenwoude, het groene hart in de Krimpenerwaard. Toen de directie van de Europese Bibliotheek mij vraeg om in haar reeks boekjes met historisch fotomateriaal opnieuw een deeltje samen te stellen, heb ik die opdracht graag aanvaard. Dat Berkenwoude als een duidelijk herkenbare dorpskern blijft bestaan, 66k nadat het in 1985 is opgegaan in een grater geheel, vind ik belangrijk genoeg om daar deze kleine bijdrage aan te leveren.

Daarnaast is het gewoon prettig om in een persoonlijk contact met dorpsgenoten allerlei gebeurtenissen te horen, die vraeger als belangrijk werden ervaren. Of die, en dat geeft evenveel informatie, an no 1993 zo worden beoordeeld. Voor historici zullen de Golfoorlog en de omwenteling in de Sovjet-Unie over een halve eeuw feiten zijn z6 ingrijpend, dat zij in boeken over de wereldgeschiedenis worden opgenomen. Voor de inwoners van Berkenwoude was de komst van de eerste autospuit in 1926zo'n markant feit, dat het in huiskamers en op straat lang gespreksstof leverde. De regelmaat waarmee bijvoorbeeld melkhandelaar Suyker zijn produkten afleverde, gaf eveneens dagelijkse gespreksstof aan de deur. Het aanleveren van de noodzakelijke levensbehoeften en het doorgeven van de dorpsnieuwtjes maakt mensen zoals hij tot person en die een dorp leefbaar houden.

Bij aile gebeurtenissen, in groter of kleiner verband, zijn mensen betrokken. Zij vormen daarin de belangrijkste schakels. Zij vormden en vormen het boeiendste dee!.

Geprobeerd is, binnen de door de uitgever toegestane ruimte, iets van hun ervaringen in woord en beeld vast te leggen. Voor nu en voor later.

Hartelijk dank aan allen, die hebben geholpen bij het samenstellen van dit boekje. Zonder hun hulp waren de toto's niet beschikbaar gekomen, waren de onderschriften minder uitvoerig geweest. Gesteld kan worden dat zonder die gezamenlijke inspanning het boekje niet was uitgegeven. Veel van het oude fotomateriaal is afkomstig uit jaren dat de samensteller zelfs zijn plaats in de wieg nog niet had ingenomen.

Een speciaal woord van waardering voor een van de oudste inwoners van ons dorp, de heer Piet Loeve, is hier op zijn plaats. Een groot deel van de foto's komt uit zijn album en een groot gedeelte van de tekst uit zijn geheugen. Ais hij het niet wist, is hij er wei op uit getrokken.

Zo is ook dit zevende deeltje over het Berkenwoudse dorpsgebeuren opnieuw het resultaat van de inspanning van velen.

lk hoop dat u bij het doorbladeren van deze uitgave even plesante momenten ervaart als ondergetekende bij het samenstellen ervan.

februari 1993

C. lanse, Dreef 11 2825 AN Berkenwoude 01826- 2207

1. Pastorie hervormde kerk, omstreeks 1895. De serre aan de zuidkant werd rond de eeuwwisseling aangebouwd, maar is hier nog niet aanwezig, zodat de foto moet dateren van de vorige eeuw. Op de foto is Chiel Koot met acht van zijn eenentwintig kinderen te zien. De familie Koot heeft tijdelijk de pastorie bewoond tijdens een vacante periode na het overlijden van dominee R. de Jong (1894). Chiel Koot was daggelder bij de familie Van Dorp en bewoonde de daggelderswoning naast cafe "De Vriendschap". Na een meningsverschil met zijn baas verloor hij werk en woning. Zijn nieuwe werkgever, de heer Scheer uit het Westeinde, was ouderling in de Hervormde Gemeente. Omdat bij hem een daggelderswoning ontbrak, benutte men de mogelijkheid tijdelijk woonruimte te vinden in de pastorie. Karakteristiek voor Chiel Koot was de pet zonder klep, die hij ook hier draagt.

2. Pastorie hervormde kerk, Dorpsstraat 18. In 1962 werd de serre reehts wegens bouwvalligheid weggebroken. De volgende predikanten heeft de kerk sinds 1915 gehad: 1916-1919 J.R. Immink, vertrokken naar Delden; 1919-1925 J.N. v.d. Heiden, naar Lekkerkerk; 1925-1930 L.R. v.d. Broek, naar Hoorn; 1930-1932 L.C. ten Bruggeneate, naar Dwingelo; 1932-1936 A.G. van Wijk , naar 's-Gravenzande; 1936-1938 P.A. H. de Boer, hoogleraar R. U. Leiden; 1939-1945 M.J. W. Zevenboorn, naar Wildervank; 1946-1951 A. Priester, naar Jisp; 1951-1956 P.E.C. BJorn, naar Veendarn; 1956-1961 L.J. v.d. Kam, naar Blija (Fr.); 1962-1981 A. de Vos, naar Naaldwijk; 1982-1989 B.J. Damman, naar Dwingelo; en 1989- ... A.A. Wijlhuizen.

3/4. Interieur hervormde kerk, Dorpsstraat 20 (zoals tot 1974). De drie vakken links van de kansel waren bij het begin van deze eeuw bestemd voor de kerkvoogden; vier (duurdere) plaatsen voor gemeenteleden, onder wic de burgemeester, v66r de ouderlingenbank. Doorgaand naar reehts komen de vakken voor de diakenen, de predikantenfamilie en voor leden van de gemeenteraad. In de hoge banken aan de muurzijden zaten de mannen. De lagere banken in het middengedeelte waren voor de vrouwen. In die tijd werden de vaste plaatsen nog jaarlijks verhuurd. Op de pagina hiernaast een oude plattegrond, waarop de namen van een groot deel van de dorpsbevolking terug te vinden zijn. De borden voor de aanduiding van de gemeentezang zijn gemaakt door Klaas Rietveld Az.

l

5. Kerkorgel hervormde kerk, Dorpsstraat 20 (tot 1974). 1400: Er is reeds een kerk met toren; 1512: de Geldersen steken dorp, kerk en toren in brand; 1573: de kerk wordt van rooms-katholiek, protestant; 1732: door blikseminslag brandt de kerk af; 1755: Jan Nicolaus Derek uit Hoorn maakt de huidige luidklok; 1801: in de Franse tijd worden aile kerktorens eigendom van de gemeente; 1833: de oude kerk wordt vervangen door de huidige; 1896: er komt een orgel in de kerk en de laatste voorzanger, W. Verwaal, maakt plaats voorde eerste organist, meester Van Eyek; 1950: de seheefgezakte toren wordt reehtgezet en gerestaureerd; 1974: het interieur wordt drastiseh gewijzigd.

6. Interieur cafe "De Vriendschap", Dorpsstraat 6. omstreeks /900. Een sfeervolle foto uit het begin van deze eeuw. De olielampen moesten nag dienst doen, want pas in 1928 kwam er elektriciteit in het dorp. Achtereenvolgens zijn er kastelein geweest (sinds einde vorige eeuw): de weduwe Westbroek, Ernst Westbroek (rechts op deze foto), Piet den Braven, Piet Berkouwer, Jan Anker, Aart Berkouwer, ? Versluis, Bart Molenaar, Wiggert Molenaar, Ben Kok en Ben de Graaf. In de "Nederlandsche stad- en dorpsbeschrij-

ver" (1797) schrijft men onder het kopje "Herbergen" over Berkoude: "Deze zijn twee in getaJ, naamlijk het RECHTHUIS ( ) en

de HOLLANDSCHE TUIN. Deeze ligt zeer vermaaklijk." De naam is veranderd, maar de waardering van fietsende toeristen is dezelfde gebleven.

7. Dorpsstraat, begin van deze eeuw. Links cafe "De Vriendschap" en de woning en werkplaats van de dorpssmid W. Groenendijk. We citeren letterlijk uit de notulen van de raadsvergadering van augustus 1911: De voorzitter deelt mede, dat W. Groenendijk voomemens is een acetyleengasfabriek op te rich ten, aan het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard verzocht om vergunning voor het aanleggen van buizen in de wegen, doch daarop een afwijzende beschikking kreeg, met mededeling dat een verzoek uitgaande van de Raad zou worden ingewilligd. Met algemene stemmen wordt besloten aan het verzoek van Groenendijk niet te voldoen, aangezien het niet op des Raads weg ligt zich meer dan nodig te bemoeien met particuliere ondernemingen van inwoners. Zo miste de raad een unieke kans om gas te krijgen en lOU het tot 1974 duren voor de dorpskom over aardgas kon beschikken. De witte strepen op de gevel rechts schijnen iets met de rechtspraak te maken te hebben. Volgens volksoverlevering moesten de door schout en schepenen veroordeelden hier in het openbaar hun vonnis horen.

8. Dorpsstraat, in het begin van deze eeuw, nog ongeplaveid. Duidelijk zichtbaar zijn de wielsporen van de boerenwagens. Uiterst rechts de waning van Jaantje Boom en haar broer Arie, een beroepsvisser. Later verkocht hij ook petroleum. De woning werd in 1928 afgebroken. K. Markus Sf. bouwde op die plaats een woning. De eerste bewonerwas W.e. Molenaar en daarna B. Markus Kz. In het witte huis woonde tot 1919 schoenmaker Piet Hogendoorn, daarna tot 1955 schilder Geleyn, de familie A. van Buren tot 1960. In 1961 is de woning gesloopt. Nu ligt er het parkeerterrein het "Polderplein". De open ruimte is in 1937 gedeeltelijk bebouwd met een garage voor de in 1934 gekochte motorspuit. Daarna komt het cafe, tot 1791 "Het Rechthuys", omdat schout en schepenen er recht spraken. In 1791 werd er een nieuwe rechtkamer aangebouwd en veranderde de naam in "Het Nieuwe Rechthuis". Nadat Bertus en Marie Markus het in 1944 gekocht hadden van Dirk de Bruyn kreeg het de naam "Het Voorrnalig Regthuis". "Uitspanning" staat er op het bard, omdat de boeren daar bij de zondagse kerkgang hun paarden stalden.

9. Eeuwfeest onafhankelijkheid, begin van de Dorpsstraat, 1913. De erepoort is hier gemakkeli j k te da teren: Eeuwfeest onafhankeli j kheid 1813-1913. Oudere dorpsbewoners herinneren zich deze poort met lampionnen nog, omdat zij - iets veranderd - ook dienst heeft gedaan bij andere festiviteiten. Links was de smederij van W. Groenendijk. Rechts woonde Gerrit Donker met een gezin van zeven kinderen. Het huisje was niet groter dan nu. Hij handelde in "manufacturen", zoals men indertijd zei van iemand, die allerlei kleding en stoffen verkocht. De oldtimerwas waarschijnlijk een van de eerste auto's die in hetdorpzijn aangeschaft (van timmerbedrijfMarkus op de Kerkweg, of van gemeentearts dokter Beekenkamp uit Gouderak).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek