Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.J. Bulten
Gemeente
:   Buren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4086-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Beusichem en Zoelmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

lets over Beusichem.

Historici vertellen dat de naam Bosinchem (Bosinghem) het eerst aangetroffen wordt in een lijst van goederen en horigen der Utrechtse kerk tussen 777 en 866. Het geslacht der Bosincs zou er zijn bezittingen hebben gehad, zijn erf, zijn heem of heim. Vandaar de naam Bosincheim, waaruit later de naam Beusichem ontstond.

De heren van Bosinchem hoorden tot de dienstmannen van Utrecht. In 1196 komen wij ze als ministerialen tegen en in het begin van de dertiende eeuw worden ze als schenkers van de bisschop genoemd. Hun schenkleen werd in 1224 bezit.

In 1131 bezat Beusichem een dicht bij elkaar gelegen kerk en hof. Het hof was, wat wij tegenwoordig een kasteel of slot noemen. Over dat kasteel werd in 1176 door Godebald een verdrag opgemaakt tussen het kapittel van Sint-Jan en Iwainus de Gokesforde. Hubrecht III van Bosinchem, genoemd tussen 1271-1300, trouwde tweemaal. Johan, geboren uit zijn eerste huwelijk, werd Hubrechts leenvolger. De nakomelingen van J ohan lieten de naam Bosinchem

varen en noemden zich later van Culemborgh, Uit zijn tweede huwelijk bezat Hubrecht III een dochter Elisabeth, zij trouwde v66r 1322 met Gijsbrecht van Cats (Caets). Gijsbrecht stond er op heer van Bosinchem te worden genoemd. Gijsbrecht en Elisabeth hadden een dochter Mabelia die trouwde met Alard van Buren. Zo werden Beusichem en Buren verenigd.

Buren en Beusichem met Zoelmond waren met de heerlijkheid Buren (het latere graafschap), verenigd tot 1796 door het huwelijk van gravin Anna van Buren (1533-1558) dat zij in 1551 sloot met prins Willem van Oranje (1533-1584). Zo kwam het graafschap onder de Oranjes die er een drossaard hadden, die hun zaken behartigde.

In de Franse tijd (1795-1813) hadden Beusichem en Zoelmond van 1798 tot 1811 een gemeentebestuur met boven zich een plaatselijk administratief bestuur. Na de bevrijding richtte Buren zich met een verzoek tot koning Willem I (1813-1840 en gestorven in 1843 in Berlijn) tot herstel van hun graafschap. Die voelde daar niets VOOL Hij achtte, terecht, die tijd voorbij. Geen staatje in de staat. Zo werd Buren bij Gelder-

land gevoegd. WeI voerden de Oranjevorsten, wanneer zij incognito reisden de titel: "graaf of gravin van Buren". Tot nu toe zijn Buren en Beusichem zelfstandige gemeenten.

Wordt de wens van de gemeente Beusichem (alleidt deze het liefst een zelfstandig bestaan) vervuld, dan za1 het bij de gemeentelijke herindeling weer met Buren worden verenigd. Dan za1 de geschiedenis zich herha1en. Gedeputeerde Staten van Gelderland en de minister van Binnen1andse Zaken staan echter een vereniging met Cu1emborg voor.

De gemeente Beusichern, die 2862 inwoners te1t bestaat uit de dorpen: Beusichem en Zoe1mond met burgemeester L.J. Hommes (l966-heden; geboren in 1931).

De huidige raadsleden zijn: J. Bosschaart, H. van Haren, J.H. Tie1eman (allen P.v.d.A.), T. van Beusekom, R.G. van Ingen (beiden V.V.D.), G.P. de Ronde en T. van Bruggen (Prot. Chr.). De wethouders zijn:

T. van Beusekom (V.V.D.) en G.P. de Ronde,(Prot. Chr.), De burgemeester is tevens secretaris. De 1eiding ter secretarie berust bij mr. H.J. Kwint.

Jets over Zoelmond

Zoe1mond kwam in 1214 aan de abdij van Marienwaerd. De abt van Marienwaerd droeg in 1250 de goederen aan graaf Otto II van Gelre over, waarbij de abt de curtis (hof) in erfpacht hield. Waarschijnlijk bij erfenis en be1ening is Zoelmond later aan de heren van Buren overgegaan.

Met Beusichem (en Buurmalsen en Tricht) b1eef Zoelmond met de heerlijkheid (later Graafschap) Buren verenigd tot 1796.

Over de Zoelmondse kerk ontstonden twist en over de pastoorsbenoeming en "begevinghe" der pastorie, tussende heren van Culemborg en Buren. (Zie het Aartsbisschoppelijk Archief.) De 1angdurige processen werden in 1564 beeindigd door een overeenkomst tussen Willem van Oranje, graaf van Buren en Floris van Pallandt.graaf van Cu1emborg.

Bron: Dr. R.E.P. de Beaufort en drs. Herma M. v.d. Berg "De Betuwe",

.... ;

r.

BEUSICHEM. Riviergezicht.

1. We beginnen onze wandeling door Beusichem en Zoelmond aan de aanlegplaats van het Beusichemse veer, waar we met de pont vanaf de Stichtse zijde aan zijn komen varen. Het veerhuis, thans een bistro is ook jeugdherberg geweest. Bekende veerbazen zijn: C. van den Berg, C. van Zanten en A.A. Dirksen, bekwame veerknechten: Jan van Schaardijk, A.J. van Veen en C. van Doorn. De eerstgenoemde, belust op een nieuwjaarsfooi, wenste zijn passagiers in augustus nog een gelukkig nieuwjaar toe want ze waren dat jaar nog niet over geweest. Op de uit 1907 daterende ansicht staat nog de oude rijschuur, die bij een geallieerde beschieting in november 1944 verloren ging. Er was een weegbrug bij die vooral belangrijk was in de bietentijd. Op de foto, zie je ook de "Motor". Dit was een motorboot van de familie Van Zan ten. Men voer vrijdags naar de Utrechtse markt met allerlei oogstprodukten en andere goederen. Zaterdags(de marktdag) voer men terug, de boot vaak met vee geladen.

BEUSICHEM. Veerweg

2. Via de Veerweg komt men op de Lekdijk waar de eerste boerderij werd bewoond door de familie Beyer. Nu woont daar G. Verwey. Daarnaast woonde de familie Van Zanten, nu G.J. Boon (Veerweg 3). Het pand aan de linkerkant was toentertijd van M.B. Verbrugh, bakker en kastelein. Rechts het pand Veerweg 4, tot v66r kart bewoond door het echtpaar G. Verwey-van Buuren, dat in 1973 zijn diamanten huwelijksfeest vierde. In mijn jeugd was dat het huis van de familie Vogelpoel. Al deze huizen kwamen, wanneer de kade bij het veer overliep of doarbrak, onder water te staan. Het laatst in 1946. Toen Verbrughs huis onderliep, dreigde zijn zoon Gerdinus in de kelder te verdrinken .. Vader Verbrugh schrok zeer. Hij riep: "Vrouw help! Gaartinus verzupl "Gerdinus, een schoolvriend van mij, kwam er heelhuids af.

.............. ..........?...

, ~ .Gezicht 0:1 't Eind - Beusichem.

;.",.7 . J ?

"

.:

3. We gaan de Lekdijk af en wandelen het Einde op in de riehting van het dorp. Een fotograaf in het dorp was toen nog een gebeurtenis waarvoor menigeen naar buiten kwam. We zien bij het pand,thans bewoond door C.D. Kievith, de toenmalige familie Kievith buiten staan. Ret is ook nu nog een woning met winkel en bakkerij. Reehts staat de heer M.B. Verbrugh, van het cafe op de dijk. Verder zien we het huis van G. v.d. Heuvel, toen bewoond door bakker Henk Rooster die later verhuisde naar "Nooit Gedaeht" aan de Lekdijk-Oost, Ret bleef een winkelbedrijf van mevrouw A.C. van der Lingen van Mourik, terwijl haar sehoonzoon J.L. Laponder er een autoherstelplaats had.

Groet -uit BEL' (CHEM-

4. Verder wandelend krijgen we de tor en van Beusichem in het zicht, Het terrein links, toen akkerland met tuingrond, is nu bouwterrein. Er zijn al huizen bewoond, andere zijn nog in aanbouw. De bomen zullen wei peppels zijn geweest. Nu staan er reeds een halve eeuw platanen. Het huis rechts is bewoond door Joh. van Veen die met een dochter van de vroegere eigenaar Joh. van San ten trouwde. Verder het huis van J.M. Knobbout, vroeger eigendom van schilder A.G. van Welie, die ook de rij huizen, "KleinAmsterdam" genoemd, in 1907 en 1909 afgebrand en later weer opgebouwd, bezat. De dame links is Riek de Vos. De man met de fiets is D.J. Thijsen uit Buren, die ansiehten uitgaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek