Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Auteur
:   C. Obbens
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5104-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bibliotheken en Leeszalen in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Zwolle. Tegelijk met de schenking in 1916 van het gebouw aan de Kamperstraat 21 trad ook de eerste directrice van de Openbare Leeszaal aan. De fabrikant Lohnis was bereid het herenhuis kosteloos af te staan onder een voorwaarde: zijn dochter Hermance moest directrice worden. Hij had daarmee een van zijn drie dochters onder de pannen. De bibliotheek nam verder een bibliothecaresse, een concierge en een boekbinder in dienst. Er werden catalogi gedrukt voor verschillende vakgebieden en het tijdschrift De Zwolsche Leeszaal, het orgaan van de vereniging aLB te Zwolle. In 1968 kwam de fusie tot stand tussen deze algemene en de R.K. en ChristeJijke leeszaal. Sindsdien bestaat de Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Zwolle. (Collectie Oostingh.)

EEN BIBLIOTHEEK KENT VELE VORMEN

Datje als retraiteganger je eigenleesmateriaal gerust thuis kon laten moet blijken uit de volgende serie foto's. Eenvoudig gezegd verstaat men onder een bibliotheek een voor publiek of eigen gebruik aangelegde boekenverzameling. Met deze gedachte in het achterhoofd werden bij instellingen bibliotheken opgezet die meestal niet meer dan de grootte van een huiskamer in beslag namen en dienden ter verpozing.

Op particulier initiatief is zeer veel in ons land tot stand gekomen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft bijgedragen aan een ruime spreiding van lectuurvoorziening. De Maatschappij leerde kinderen lezen en schrijven in hun scholen en vulde die scholing aan met eenvoudig leesmateriaal. De afbeeldingen van de Nutsbibliotheken geven hier een indruk van. Winkelbibliotheken zijn commerciele uitleenbibliotheken. Deze werden gezien als een derde stroming naast de openbare leeszalen en de volksbibliotheken. Het bedrijf, meestal een winkel, leende boeken uit tegen een bepaald tarief per week en per dee!. In 1931 organiseerden deze leesbibliotheken zich in

een Nederlandse bond van leesbibliotheekhouders. De collectie van winkelbibliotheken bestond nit romans en ontspanningslectuur maar was eigenlijk per bedrijf verschillend. De leeshonger van onze bevolking, die erg groot was tijdens de oorlog, werd mede gestild door deze bibliotheken. Eind jaren vijftig leenden veel Nederlanders nog hier hun boeken. Naast deze bibliotheken bestonden er bedrijfjes die tijdschriften uitleenden.

Winkelbibliothekenzijn nu geheel uit het zicht verdwenen. Tegenwoordig, in de tijd van beeld en geluid, duiken commerciele CD (compact-disc) uitleenwinkels op. Ze zijn over het algemeen klein van formaat en laten het grote werk over aan de openbare bibliotheken. De enige uitzondering hierop, waarvan ik het bestaan weet, is de Centrale Discotheek te Rotterdam.

Een bibliotheek kent ongetwijfeld vele vormen. Op de volgende pagina's treft u tevens een bibliobus en een gehavend bibliotheekgebouwaan.

40. Amersfoort. De Stichting "De Internationale School voor Wijsbegeerte" is opgericht op 13 februari 1916 met het doe! een centrum te vormen terverdieping van de levens- en wereldbeschouwing. De opening van het eerste schoolgebouw vond het jaar daarop plaats. Men was van mening dat een bibliotheek een onderdeel van de voorzieningen nit moest maken. Lange tijd bestond de taak van, .collectievorrning" slechts uit het aannemen van schenkingen. In 1966 werd de bibliotheek vergroot en opnieuw ingericht. De school is gevestigd aan de Dodeweg te Leusden en heeft het terrein in erfpacht van de gemeente Amersfoort.

41. Bilthoven. Kees Boeke (1884-1966) was een pacifist en onderwijshervormer uit Noord-Holland. Onder invloed van zijn moeder groeide Boeke op in een gelovig gezin. De praktische evangelisatie trok hem erg aan. Hij vestigde zich in 1918 in Bilthoven alwaar hij in 1919 de Internationale Broederschap der Verzoening oprichtte. Op zijn initiatief kwam onder andere de IVO-Stichting, voor individueel onderwijs, tot stand. Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt Boeke in Nederland meer erkenning. Dit is de Boeke(n)-bibliotheek van het Broederschapshuis aan de Sweelincklaan. Er hangt de sfeer van een gezellige huiskamer.

42. Amsterdam. De in 1912 geopende Kinderleeszaal in het Nutsgebouw heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van jeugdbibliotheekwerk in Nederland. De manier van aanpak kreeg navolging in het hele land. Mejuffrouw AvC. Gebhard was de stuwende kracht achter deze voorziening. Ze had als voorbereiding de Amerikaanse jeugdbibliotheken grondig bestudeerd. In de aparte leeszaal is iedereen ijverig aan het huiswerk bezig. De naslagwerken en een globe staan voor bestudering gereed. Is dat achteraan mejuffrouw Annie Gebhard? (Schenking G. Gorternoller.)

43. Kerkrade. Rolduc is een katholiek intemaat in Limburg. Bij dit instituut werden jongens uit welgestelde milieus gevormd en opgeleid. Hier zien we de studiezaal. Aile ruimten waar leerlingen van de voorbereidende klas mochten vertoeven werden "Klein Rolduc" genoemd.

44. Lage Vuursche. De bibliotheek van de Ernst SilIem-Hoeve, het conferentieoord van het Christelijk Jongerenverbond, de Nederlandse Y.M.CA. Het buitencentrum werd opgericht in 1926. Meteen vanafhet begin werd er een bibliotheek opgezet. Deze ruimte zoals u die hier ziet, met fleurige bloemen op tafel, is later ingericht als vergaderruimte. De bibliotheek, met veer gebonden jaargangen van uitgaven van de Y .M. C.A., werd verplaatst naar cen andere zaal. Voor zomergasten is er tegenwoordig een wisseIcollectie van de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht aanwezig. Het conferentiecentrum is te vinden aan de Soestdijkerweg lOb.

45. Schoonhoven. Een volksbibliotheek van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de Koestraat 72. Deze Maatschappij heeft ons land, sinds de oprichting in 1784, verrijkt met volksbibliotheken. Zowel op het platteland als in de steden verrezen vele van dergelijke bibliotheken, Deze foto is van rondde Eerste Wereldoorlog, Dat is te zien aan het feit dat ze hier gasverlichting hebben. Een afbeelding van de oprichter van de Maatschappij, Jan Nieuwenhuyzen, hangt in vol ornaat aan de wand. Het streekarchief, die deze bijzondere foto in haar bezit heeft, is gevestigd op het naastgelegen adres Koestraat 74. (Streekarchivariaat Krimpenenerwaard, Schoonhoven.)

46. Haarlem. Een leesinrichting aan dit statige plein in Haarlem. Dit was een uitleenbibliotheek voor tijdschriften. Het was mogelijk om een abonnement te nemen op een tijdschrift en naar wens kon men het blad ophalen of werd het thuisbezorgd. In Nederland werd bovendien door enkele open bare leeszalen een leesportefeuille samengesteld. Voor deze service bestond zeer veel animo.

47. Leiden. Commerciele uitleenbibliotheken waren gevestigd daar, waar ze het best konden overleven. Deze "leesinrigting" was gekoppeld aan een boekhandel. (GemeentearchiefLeiden.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek