Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Bibliotheken en Leeszalen in beeld

Auteur
:   C. Obbens
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5104-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bibliotheken en Leeszalen in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

48. Scheveningen. Een winkelbibliotheek aan het vriendelijke St.-Aldegondepleintje in deze vissersplaats. De klant voor de leesbibliotheek is erg benieuwd wat de nieuwe aanwinsten zijn van deze week.

49. Boxtel. Het bestuur en personeeI tekenen protest aan tegen de slechte huisvesting van de centrale vestiging! De bezoekers van de bibliotheek werden in 1977 in de gelegenheid gesteld deze kaart te kopen en te versturen aan de notabelen van de Brabantse gemeente. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1978. De fete's geven blijk van een trieste situatie. Zo te zien heeft het flink binnengeregend en moet de dweil er aan te pas komen. Eindelijk was de de aandacht op de bibliotheek gevestigd. Binnen twee jaar kreeg de openbare bibliotheek een ander pand aangeboden. De ansichtkaart, met .Jugeudsulv-ontwerp, werd vervaardigd door de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant.

50. Tilburg. In de geschiedenis van bibliotheken neemt de "bibliotheek op wielen" een aparte plaats in. Vooral in de jaren zestig en zeventig werden de bibliobussen ruimschoots ingezet in de stad en op het platteland. Deze bus was in dienst bij de Openbare bibliotheek Tilburg vanaf september 1968 en speciaal gebouwd als bibliotheekvoorziening. Een bibliobus was vanwege de beperkte ruimte niet in het bezit van een catalogus. Dat was ook niet nodig, de medewerkers kenden de collectie als hun broekzak. In Tilburg betekende de bus een overbrugging totdat nieuwe filialen de bus overbodig zouden maken. Wat bij het openbaar vervoer nog als een bijzonderheid gold, was bij de bibliobus in die tijd heel normaal: een vrouw achter het stuur van een tientonner! (Openbare bibliotheek Tilburg.)

WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEKEN

Een wetenschappelijke vorming, een brede belangstelling en een culturele achtergrond waren vroeger de eisen voor een beroep als bibliothecaris bij een wetenschappelijke bibliotheek. In het verleden was de wetenschappelijke bibliotheek een zelfstandig instituut met een statisch en passief karakter. - De hoofdtaak was informatievoorziening voor een selecte groep gebruikers. Degenen die het meest van de serviceverlening genoten waren studenten en docenten. Daar bleef het voorlopig bij. De wetenschappelijke bibliotheek was gericht op het bevorderen van de wetenschap en het wetenschappelijk onderwijs. De bibliotheken gaven vee! aandacht aan hun bewaarfunctie. Hun boekenbezit was enorm.

Een indeling van dit bibliotheektype kan men maken naar inhoud: algemene wetenschappelijke bibliotheken en wetenschappe1ijke vakbibliotheken. Een voorbeeld van vakbibliotheken zijn de bibliotheken van de Technische Universiteiten. Een algemene wetenschappelijke bibliotheek is bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, die kortweg KB wordt genoemd. Een nationale bibliotheek, zoals de KB of de Bibliotheque Nationale in Parijs, is de meest representatieve bibliotheek van een land. In een groot aantallanden om ons heen zijn uitgevers verplicht om een exemplaar van hun boekof plaatwerken af te staan aan de nationale bibliotheek om daarmee de opstelling van een nationale bibliografie mogelijk te maken. Nederland kent vanaf 1 januari 1974 een vrijwillige regeling.

De wetenschappelijke bibliotheken hebben de langste bestaansgeschiedenis van ons land. Dat wil niet zeggen dat ze zijn blijven steken bij hun statische karakter van begin deze eeuw, integendeel. Met de snelle aanwas van rapporten en tijdschriftartikelen in de tweede helft van deze eeuw wordt een dimensie toegevoegd aan het werken in een dergelijk instituut. De artike1en of beschrijvingen ervan worden opgeslagen in gegevensbanken. Deze stellen de bibliotheken in staat op een snellere manier recentere gegevens te verstrekken dan tot voorheen mogelijk was. Het interbibliothecair leenverkeer heeft tevens omvangrijke vormen aangenomen. De bibliothecaris verandert van beheerder naar intermediair tussen gebruiker en gegeYens. Dat de ontwikkelingen en schaalvergrotingen verder gaan, blijkt onder andere uit de laatste berichten van de Katholieke Universiteit Brabant. Daar is de eerste paal geslagen voor een bibliotheek die allerminst doet denken aan donkere ruimtes of stoffige kasten. De coordinatoren van het project spreken over een High Tech Documentation, Information en Communication Center. Een onderdeel daarvan vormen satellieten, computerterminals, beeldplaten en CD-ROM-schijven. Deze hulpmiddelen moeten de doelmatigheid van onderzoek en onderwijs in ruime mate vergroten. Alvorens terug te gaan in de tijd, constateer ik dat Nederland, op het gebied van de informatievoorziening, klaar is voor de 21e eeuw.

51. Amsterdam. Artis werd opgericht in 1838 door drie burgers van de stad. Onder leiding van de boekhandelaar/directeur Westerman breidden de Artis-tum en de bibliotheek zich uit. De .Bibliotheek van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra" die zich had toegelegd op het verzamelen van zoologische literatuur heeft hier de boeken keurig geordend naar grootte. Het oorspronkelijke 19-eeuwse interieur van de leeszaal, met aan de wand een portret van de Zweedse arts en plantkundige Linnaeus, is tot monument verklaard. Kortgeleden is deze originele foto van de leeszaal van rond de eeuwwisseling teruggevonden. De collectie is sinds 1939 eigendom van de gemeentelijke universiteit. (Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam.)

De Univcrsiteit bibliothcek sedert

1.

52. Amsterdam. Universiteitsbibliotheken waren voorheen nogal besloten instituten. Dit in tegenstelling tot de ruim opgezette informatiecentra van tegenwoordig. Dit is een tekening van het pand aan het Singel 421 van de Universiteit van Amsterdam.

Kon. Mil. Academie. - Oude Bibliotheek.

Breda

Breese's Boekbandel, Breda.

53. Breda. De bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie stamt uit 1828. Deze bibliotheek met een zeer specialistische collectie, verzamelde naast boeken ook plaatwerken. Die ziet u hier op de voorgrond staan. In een reisgids uit 1897 voor Breda en omstreken, werd dringend aangeraden na te denken over de mogelijkheid de Academie 's zondags van 1 tot 3 uur te bezoeken. De "uitgebreide en belangrijke" bibliotheek was een aparte vermelding waard. Tot op he den is dit de meest vooraanstaande bibliotheek op het gebied van militaire wetenschappen en krijgsgeschiedenis. (KMA, Breda.)

Delft

Bibliotheek van de Techn. Hoogeschool

?

54. Delft. De oprichting van een Technische Hogeschool in 1905, betekende een grote erkenning voor het beroep van ingenieur. Tot ongeveer 1900 was er sprake van slechts twee typen binnen dit beroep. De militaire ingenieur bouwde bruggen en vestingwerken, de civiele ingenieur was gespecialiseerd in waterstaatszorg. Hun opleiding hadden ze tot dan toe allen genoten aan een militaire school. Met het op gang komen van de industrialisatie in Nederland was de behoefte aan een Technische Hogeschool groot geworden. De bibliotheek diende ter ondersteuning van de technisch-wetenschappelijke opleidingen. De drie technische bolwerken in Delft, Eindhoven en Twente, zijn verder gegaan onder de naam Technische Universiteit.

55. 's-Gravenhage. Dit pand aan de Lange Voorhout werd gebouwd in de periode 1734-1736 door architect Daniel Marot als woonhuis voor ene Adrienne Hugetan. Pas rond 1820 werd het als Koninklijke Bibliotheek in gebruik genomen. De stadhouder Willem V wordt beschouwd als de grondlegger van onze nationale bibliotheek. Bij zijn vlucht naar het buitenland, uit angst voor de Franse overheersers, liet hij zijn gehele boekenbezit achter. Die collectie is de basis geworden van deze bijzondere bibliotheek. De sfeervolle studiezaal van de bibliotheek, met lampjes en de donkerbruine entourage, is na de verhuizing in zijn geheel afgebroken.

56. 's-Gravenhage. Andrew Carnegie (1835-1919), van oorsprong een Schotse filantroop, heeft in zijn leven ongeveer 2800 openbare bibliotheken gesticht of gefinancierd. De "Carnegie libraries" zijn in de Verenigde Staten zeer bekend. Geld voor een bibliotheek was een goede investering vond hij. Via boekenkennis heeft hij zichzelf in zijn jeugd ontwikkeld. Met de financiering van het gebouw voor het Intemationale Gerechtshot, inclusief bibliotheek, is hij er in geslaagd al zijn idealen van vrede en kennisoverdracht te verwezenlijken. De bibliotheek van het Vredespaleis is sinds de start in 1913 in het bezit van een representatieve collectie op het gebied van internationaal publiek- en privaatrecht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek