Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten

Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten

Auteur
:   Jakob B. Bronsema
Gemeente
:   Delfzijl
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4065-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, en Spijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. In 1669 werd, blijkens een gedenksteen, een kosterij annex school gebouwd. In 1900 werden deze panden afgebroken en vervangen door een nieuwe school met onderwijzerswoning. De steen yond gelukkigerwijze een p1aats in de zijgeve1 van de woning en is op bovenstaande afbee1ding te zien: "Melchior Egbert van Helpen in de Vierburen. Jonker en Hoevelinck, Unicus Collator toe Losdorp, heeft dit huis nieuws 1aten optimmeren doen Hermannus Mo1anus Pastor en Jan Tiaerts Kerkvoogt waren, 1669". In 1928 werd de school gebouwd die wij op nevenstaande foto zien. Ret gebouw heeft inmidde1s p1aats gemaakt voor bejaardenwoningen. De van de dertiende eeuw daterende hervormde kerk, met een toren uit 1662, is in 1776 gehee1 verbouwd. Ret bovendee1 van de toren is van 1848.

12. Een landelijk tafereel van omstreeks 1915 aan de Sehafferweg te Losdorp, met op de aehtergrond het boerderijtje van Jan Bottema. Men is hier bezig om het vlas in "sehelms" op "ruters" te zetten. Van links naar reehts zien we: Annete Huyser, Frouwke SandersRiepma, Martje Stoppels-Pijper, Jakob B. Bronsema, Jan Huyser en Fokke Sanders, allen uit Spijk. Omstreeks 1892 werd er aan 't Maar te Spijk een vlasfabriek gestieht ter beperking van de werkloosheid. De exploitatie werd eehter geen sueees en veel aandeelhouders trokken zieh terug. Een kleine groep met wat meer ondernemingsgeest zette door. Er werd eehter alleen vlasland gehuurd. 's Winters ging men repelen en dan werd het vlas als zodanig verkoeht. De zaak heeft nog vele jaren gerendeerd, totdat de oudere boeren hadden plaats gemaakt voor jongere. Deze waren niet genegen hun land voor vlasbouw te verhuren en zodoende werd de zaak in 1916 opgeheven.

SPIJK

13. Een typerend dorpsgezicht van "Oldencate" uit het boek "Kinderen in verstand en in boosheid". Op de achtergrond zien we de dakruiter (uit 1711) van de hervormde kerk, die in 1902 door de huidige toren werd vervangen, boven het hoge geboomte oprijzen. In het huis links woonde Geert Smit, verderop Jacob Eckhardt en op de hoek van 't Loug smid Ter Veer. In het midden is het dak van de oude hervormde pastorie nog te zien. Predikant was in die tijd dominee Okken. Voor de pastorie, schuin tegenover meester Jan Keuning, woonde schilder ,,01' Bernaarske" Dijkhuizen. Hij werd later opgevolgd door Daniel Meenken. Uiterst rechts zien we een gedeelte van de pastorie van de Christelijk Afgescheiden Gemeente, waarvan dominee H. Bulder predikant was. De foto stamt uit de tijd rond de eeuwwisseling, toen dorpstypen als Jan "Sukkerschip" en Maarten .Porhoed" een rol speelden. De Spijkster "ondeugd" van het geven van bijnamen werd door Willem de Merode treffend gekarakteriseerd:

"En merkt de buurt iets in hun wezen, Dat haar mishaagde of geviel,

Dan noemt zij hen terstond naar deze Opvallendheid van liif of ziel".

14. De haven van Spijk omstreeks 1910. Het huis rechts op de foto was afgetimmerd in de van 1845 daterende christelijk afgescheiden kerk dat, na het bouwen in 1905 van een nieuwe kerk en pastorie, dienst deed a1s vergader- en catechisatie1okaal. Later werd het woonhuis weer bij de "zaa1" getrokken, om rond 1937 p1aats te maken voor het verenigingsgebouw "Pro Rege". In genoemd huis hebben gewoond: Hendrik Hartman, Jacob Nienhuis en Lubbert 01denhuis. De 1aatste was schipper en had de korenbeurt van zijn vader Jacob 01denhuis overgenomen. Andere korenschippers waren Eltje Apo1, Jan Flikkema en diens zoon Albert Flikkema, die het aandeel van Edze van der Laan had gekocht. Uit deze "korenbeurt" ontwikke1de zich de firma gebroeders Flikkema, Intemationaa1 Transport- en Overs1agbedrijf. Naast het verzorgen van voetpaden en 1antaams beheerde het Kerspe1 ook de haven. Zo kregen de Kerspe1vo1machten omstreeks 1855 de concessie tot het heffen van havenge1d. In 1930 vergde een nieuwe beschoeiing dermate hoge kosten dat het Kerspe1 besloot zich op te heffen en alles over te doen aan de gemeente. Het huis links op de achtergrond werd in 1908 gebouwd voor Menco Ubbens. Rechts daarvan staat de in 1907 gebouwde manufacturenzaak van Melle H. Smit. Deze zaak bestond reeds sinds 1810 in het dorp.

s .. ,

PIJK - Haven.

15. Spijk is wel het meest bekend door zijn karakteristieke concentrische aanleg op een wierde. De van oorsprong dertiende-eeuwse kerk (in 1902 voorzien van de huidige toren) en het oude kerkhof, waarop de geslachten der eeuwen hun lange doodsslaap sluimeren, zijn omgeven door een brede gracht. Een stenen dam en een bruggetje geven toegang tot deze gewijde plek. De kerkgracht is weer omringd door het zogenaamde 't Loug, waarornheen de huizen schilderachtig zijn gegroepeerd. Deze centrale dorpsaanleg heeft het dorp gemeen met Niehove; zodoende ontstond net volksrijmpje: "Spiek is Niehoof geliek! " Rechts van de kerk zien we het oude huis van Willem Omta, de "nachtegaal van Spiek". Later had Abel van der Zwaag hierin zijn melkerij en kruidenierszaak. Het pand links, met de karakteristieke uitbouw, is het door Nijhof in 1846 gebouwde cafe. Later werd het bewoond door Klaas Bakker, die tevens korenschipper, commissionair in granen en stro en exploit ant van een rijtuig met een dienst op Loppersum was. Nu woont hierin sinds 1931 de familie Flikkema. De molen "Ceres" werd in 1839 gebouwd voor het echtpaar Houtman-Alsema.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek