Bladel en Netersel in oude ansichten deel 1

Bladel en Netersel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   N.A.J.C. van Limpt
Gemeente
:   Bladel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4088-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bladel en Netersel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

De gemeente Bladel en Netersel, bestaande uit de grotere kern Bladel en de kleinere kern Netersel, is gelegen ten zuiden van Tilburg en zuidwestelijk van Eindhoven. Bladel c.a, behoort tot het gedeelte van de provincie NoordBrabant dat "de Kempen" heet en is een van de "Acht Zaligheden", Een strook van drie en een halve kilometer lengte en ongeveer vijfhonderd meter breed, behorende tot het grondgebied van de gemeente Bergeijk, scheidt de gerneente Bladel c.a. van Belgie.

Volgens het boekje "Geschiedenis van Bladel naar Postel's Archieven" in 1890 geschreven door Th.Ign. Welvaarts, prior en archivaris der abdij van Postel-Molle, wordt de plaatsnaam Bladel in oude handschriften van de abdij geschreven als Bladele, Bladelle, Bladello, Bladella en als Pladella, welke laatste naam wellicht de oudste is.

Netersel dat sinds eeuwen bij Bladel hoort, komt in deze handschriften voor als Neters, Netersel, Neetersel, Nedersel, Nederseel, Neterseel en Netershern,

Een zeer oud gegeven van Bladel is een akte van het jaar 922, waarbij Karel de Eenvoudige of, zo U wilt, Carolus Simplex, de toenmalige koning van Frankrijk, in een kasteel "Pladella Villa" aan graaf Dirk "Holland ende die Kercke 't Egmonde" ten geschenke gaf. Algerneen neemt men aan, dat met "Pladella Villa" een kasteel bedoeld is, dat in vroeger dagen in de huidige gemeente Bladel en N etersel was gelegen. De gemeente Bladel c.a. mag er derhalve aanspraak op maken de bakermat van Holland te zijn. Van oudsher had de gemeente hechte banden met Postel dat hemelsbreed ongeveer negen kilometer ten zuiden van de kern van Bladel op Belgisch grondge-

bied ligt. De daar gevestigde abdij der norbertijnen heeft eeuwenlang te Bladel talrijke goederen bezeten.

Voor 1880 was het grootste gedeelte van de bevolking in de landbouw en handel werkzaam. Omdat met iedereen hierrnede in zijn levensonderhoud kon voorzien was het voor Bladel, en voor heel de streek, erg belangrijk dat er de sigarenindustrie kwam. Aan het einde van de vorige eeuw was er dan ook sprake van enige welvaart. De twintigste eeuw heeft het beeld van Bladel totaal veranderd. In de loop der jaren vestigden zich nog verscheidene nieuwe industrieen in Bladel dat in 1959 werd aangewezen als kerngemeente in de Kempen. Het kerkdorpje Netersel echter heeft veel van haar landelijk karakter kunnen behouden.

Van dit Bladel en Netersel uit de dagen van onze groot-

ouders tracht dit boekje een beeld te geven, Laten we, bij het zien van deze foto's en ansichten, ons in het verleden wanen en genieten van de rust en gemoedelijkheid van de tijd die lang verstreken is. Het initiatief voor de uitgave van een foto- en ansichtkaartenverzarneling van het oude Bladel in de jaren 1880-1930, wat voor de toekomst van belang kan ziin, is door het gemeentebestuur gesteund. Maar het foto-archief van de gemeente was niet van die omvang dat daaruit dit boekje samengesteld kon worden. Vele foto's en ansichten zijn uit verzamelingen van particulieren zodat het mede aan deze personen te danken is dat deze uitgave tot stand kwam. Eeniederdie aan het welslagen hiervan heeft medegewerkt, wil ik hartelijk dank zeggen voor hun onmisbare hulp.

I. Het marktplein omstreeks 1900. Naast de kiosk, die in 1929 verdween, poseren marechaussees. Het gebouw op de achtergrond, thans de ambtswoning van burgemeester Ballings, maar toen nog rnarechausseekazerne, dateert uit 1826 en is getuige van de metamorfose die het marktplein in de loop der jaren heeft ondergaan.

2. Zo zag de Hapertscheweg, thans Sniederslaan geheten, er uit omstreeks 1910. Rechts ziet u de winkel van timmerbedrijf.J. A. Tielemans en daarnaast de woonhuizen vande families Marien en De Kort.

3. Sinds 1690 kende men in B1adel een weekmarkt en vier jaarmarkten. De foto, van omstreeks 1885, geeft een beeld van de handel op het marktplein. Na de eerste wereldoorlog verdwenen de markten.

4. August Snieders, geboren te Bladel op 8 mei 1825, schreeftoen hij zeventienjaar was zijn eerste vers, In 1844 vestigde hij zich in Antwerpen, Grote bekendheid verwierf hij als letterkundige en voorvechter van de Vlaamse zaak. Hij werd ere-doctor in de letteren en wijsbegeerten van de Leuvense universiteit. In 1904 overleed dr. A. Snieders te Borgerhout. In de gevel van een pand aan de Markt waar voorheen zijn geboortehuis stond werd een bronzen plaquette te zijner nagedachtenis aangebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek