Blerick in grootmoeders tijd

Blerick in grootmoeders tijd

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6104-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Blerick werd b(l)oeiend stadsdeel.

De gemeente Venlo wordt op een natuurlijke wijze in tweeen gespleten. Daarvoor zorgt de mooie, maar soms zo grillige en opstandige "Moeder Maas". Deze rivier zoekt haar zuid-noordweg dwars door de per 1 januari 1995 op de kop af 65. 154 inwoners tellende stad. Het gebied ten oosten van de Maas is van oudsher Venlo, een naam afgeleid van Ven ( water) en Loo (bos). De westelijke Maasoever - waartoe deze uitgave zich beperktbestaat uit de kernen Blerick (26. 288 inwoners), Hout-Blerick (1426) en Boekend (724), tezamen 28. 438 ingezetenen tellend. Van hen zijn er 2491 van oorsprang afkomstig uit het buitenland.

De naam Blerick is een herleiding van Blariaco ofBlariacum.

In 1839 was de gemeente Maasbree tot stand gekomen. Hiertoe behoorden behalve Maasbree zelf ook de dorpen Baarlo en Blerick.

Omdat het stadje Venlo behoefte had aan uitbreiding van grandgebied, werd zo ongeveer vanaf de eeuwwisseling naar Blerick gelonkt. Het zou tot 1 oktober 1940 duren voordat de sarnenvoeging (vroeger heette dat annexatie) van Venlo en Blerick een feit werd. De toevoeging aan Venlo betekende uitbreiding met

1850 hectare grand en 10.865 inwoners.

Zeer lange tijd bestond de bevolking van Venlo- West (een naam waaraan veel, vooral oudere Blerickenaren een hekel hebben) uit kleine boeren. In 1849 bijvoorbeeld had Blerick 1532 inwoners, die in 292 woningen en boerderijen een onderkomen hadden. Aan het einde van de negentiende eeuw en vooral in de twintigste is daarin geducht verandering gekomen. Zo vond in 1865 een belangrijke ontsluiting van het dorp Blerick plaats met de ingebruikname van de eerste Maasbrug tussen Blerick en Venlo. In 1884 zou de spoorbrug volgen.

Voordien was het uitsluitend mogelijk am Venlo te bereiken per boot (een veer), waarbij de befaamde Staayboerderij de halteplaats was, waar men zich kon laten overzetten. En natuurlijk was het ook mogelijk om via het water Venlo te bereiken, want de Maas was dikwijls ondiep, omdat ze (nog) niet gekanaliseerd was.

In 1889 stichtten de Nederlandsche Spoorwegen te Blerick de Centrale Wagen Werkplaats voor het onderhoud van spoorwegmaterieel. Oak de industrievestiging was intussen op gang gekomen. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), namelijk in 1912, werd de Frederik-Hendrikkazerne gebouwd op het

terrein van het voormalige Fort St.-Michiel. Overigens: het kazernegebied ligt weliswaar aan de Blerickse kant, maar het behoorde officieel ook v66r de annexatie tot Venlo en wel als een soort uitvalsbasis voor de ommuurde vestingstad. Voorts werd in 1912 de befaamde tramlijn Venlo-Helden, met halteplaatsen in Blerick, gerealiseerd,

Her zal duidelijk zijn dat industrie, kazerne, wagenwerkplaats, steenfabriekTeeuwen (Ringkaove) en spoorwegen voor een flink stuk werkgelegenheid zorgden en dat het sterk agrarisch tintje geleidelijk aan naar de achtergrond verdween.

Ook op verenigingsgebied heeft Blerick zich sterk ontwikkeld. Men kan spreken van een kleurrijk gamma aan clubs, verenigingen, stichtingen en dergelijke. Het uit zijn dorpskiel gegroeide Blerick (van dorp tot zeer belangrijkVenloos stadsdeel) is van oudsher rooms-katholiek.Aanvankelijk was er slechts een parochie (St.-Lambertus; vanaf 1900 St.-Antonius). In 1928 keerde de St.-Lambertusparochie terug, maar dan in een ander Blericks gebiedsdeel. In 1934 kreeg Hout-Blerick zijn eigen plaats (St.-]osephkerk) in de katholieke organisatiestructuur. Na de Tweede Wereldoorlog - waar Blerick vreselijk onder te lijden heeft gehad - kwamen er nog enkele kerken (onder andere in Boekend), verrezen er tal van scholen, ontstonden nieuwe wij-

ken en groeide de bevolking tot een zeer veelkleurige gemeenschap.

In dit boekwerkje zijn het de oude ansichten en foro's van eind vorige eeuw tot pakweg begin jaren veertig, die we laten spreken.

Bij de selectie van het beeldmateriaal is zoveel mogelijk getracht te putten uit albums van fanatieke verzamelaars. Bij die keuze is gestreefd naar een collectie van niet eerder gepubliceerde foro's.

Veel kijk- en leesgenoegen!

1 Blerick met de aangrenzende dorpjes Hout-Blerick en Boekend heeft vele jaren een puur agrarisch karakter gehad. Er waren tal van gemengde bedrijfjes: landbouw en veeteelt.

Met de eeuwwissehng begon het "gezicht" te veranderen. De spoorweglui, die zich vestigden in Blerick, stonden in hoog aanzien: zij hadden een behoorlijk traktement, konden zich veelal een koopwoning veroorloven en verwieryen een lapje grond voor de teelt van groente.

De foto, waarop hooimijten staan en een koe die naar de wei wordt gebracht, getuigt van het vroegere, mooie, landelijke karakter.

2 Deze zeer oude foto is van een bijzonder bekende familie, namelijk die van Sijmons. De vrouw links is door het leven gegaan als "Bolledora". De hoogbejaarde vrouw met oude boerenmuts (midden)

is in 1826 geboren, bleef ongehuwd en overleed in 1913.

3 Hier nog een oude gezinsfoto: de familie Peeters van de Maasbreeseweg. Moeder en kinderen werden mooi uitgedost voor deze gelegenheid.

Het trieste is, dat op zondag 20 december 1942 het neerkomen en ontploffen van een (vermoedelijk) experimentele Duitse vliegende born maar liefst zeventien slachtoffers maakte. Onder hen: moeder (56) en drie kinderen Peeters, van het op dat moment elf kinderen tellende gezin. De slachtoffers waren: Coen, 28 (rechts); Piet, 26 (links) en Cor, 14, die niet op de fota staat.

4 Het heeft zeer lang geduurd voordat het dorp BIerick straatnamen kreeg. Dat geldt ook voor Boekend en Hout-Blerick. De boerderij v66r deze behuizing van een bijenvolk was aileen genummerd, zoals overal: Boekend 166 (thans Heymansstraat). Toelichting op het houden van bijen: de honing die gewonnen werd, was een zeer geliefd natuurprodukt, dat geneeskracht werd toegekend en dat door de artsen werd voorgeschreven.

5 De weg op dit beeldige Hout-Blertckse plaatje gaat richting Maas. Het vee en de begeleiding bevinden zich ter hoogte van de Watermeule. De koeien gaan naar de wei in een van de uiterwaarden van de Maas. De man op de foto was bekend onder de naam "Brooker Sjeng".

6 Deze sterk door ouderdam vergeeide foto werd in de jaren twintig gemaakt in het centrum van Boekend en weI op de zogeheten Pauwenplaats. Dat is tegenover de huidige tennishal Schaapskooi.

Het gaat hier am de familie Gubbels. Geheel rechts staat een waterput. Een pomp was er toen nag niet,laat staan waterleiding.

7 In februari 1876 hebben de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zich vanuit Duitsland onder andere in Blerick gevestigd. Een woning aan de Maasstraat (thans Helling) hoek Antoniusplein werd het eerste nonnenverblijf; om precies te zijn in het pand dat thans de naam Bonthuis Hermelijn heeft behouden, hoewel het reeds [aren geleden van bestemming veranderd is. In 1896 vestigden de zusters zich in het gebouw van een voormalige brouwerij. Linskens geheten. Oudmannenhuis, pensionaat voor schipperskinderen, onderwijs van de lag ere school (thans basisschool) tot Ulo (nu Mavo) en kweekschool (pedagogische academie). Op de

foto enkele "ouden van dagen", die door de zusters werden verzorgd.

8 Eind 1865 werd het spoorwegtraject Venlo- Helmond gerealiseerd en kon in Blerick de eerste stoomtrein begraet worden, want oak de spoorweg-Maasbrug was gereed. In 1884 (dus zeventien jaar later) werd de railverbindingVenlo-Nijmegen (via BIerick) tot stand gebracht. De Centrale Werkplaats der NoS. werd aan de St.-Annaweg te Blerick een feit in 1889 (gesloten in 1969). Op de foto - gemaakt rand de eeuwwisseling - Blerickse spoorwegwerkers, die belast waren met het onderhoud van de rails.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek