Blerick in oude ansichten

Blerick in oude ansichten

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2228-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Over Blerick en z 'n buren

Sinds 1 oktober 1940 behoort Blerick tot de gerneente Venlo. Het werd vrijwel aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bij decreet van de Duitse bezetter geannexeerd. Daarmee kwam een einde aan een strijd van vele tientallen jaren om Blerick deel te doen uitmaken van Venlo. Dat "de stad" behoefte had aan expansie lag voor de hand, want zij lag ingeklemd tussen in het no orden de gemeente Arcen-Velden, in het zuiden de gemeente Tegelen, in het oosten de Duitse oosterburen en aan de westkant de Maas. Dus ... was een sprong over deze rivier noodzakelijk. Voordien maakte Blerick sinds 1795 deel uit van de gemeente Maasbree, waartoe ook het dorp Baarlo behoorde.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben Blerickse autochtonen nog gepoogd een afscheidingsbeweging in gang te zetten, doch deze mislukte. Blerick was en bleef bij Venlo en dat is een goede zaak. Echter: voor de rasechte inwoners moet men niet aankomen met de benaming "Venlo-West". Men wil perse de aloude naam Blerick instandhouden!

Blerick kent als goede buren Hout-Blerick en de Boekend, met welke dorpen het samen de westelijke

Maasoever van de gemeente Venlo uitmaakt. Inderdaad: de naam Blerick (althans in zijn herleiding) is zeer oud.

Blerick was aanvankelijk een Romeinse halteplaats, gelegen in de militaire route van Tongeren naar Cuyk en Nijmegen. Het komt immers al voor, onder de naam Blariaco, op de oudst bekende (Peutinger) kaart. Ook de vondsten van onder andere scherven, kruiken, urnen, munten en een schildknop (Medusahoofd) zijn tastbare bewijzen dat Blerick moet zijn ontstaan (al was er reeds veel vroeger menselijk leven in deze eontreien) in de Romeinse tijd.

Met allerlei naamsvarianten duikt Blerick in de gesehiedsehrijving op: onder andere Blariacum, Blereke, Bleirke, Blerieke en Blederick. Sinds de aehttiende eeuw wordt meestal Blerick geschreven. De naam Hout-Bleriek versehijnt in de zestiende eeuw. Er is wel eens gedaeht dat deze naam ontstond tijdens de Franse bezetting van Hout-Bleriek (1804) en dat de soldaten van Napoleon spraken van "Haute" Blerick. Dat wil zeggen: hoogte nabij Bleriek. Omdat de naam eehter al eerder bekend was, kan dit niet. Het lijkt dus aannemelijker dat de eerste bewoners van HoutBlerick ... Blerickenaren zijn geweest, nadat zij "het

hout" (het bos aldaar) hadden ontgonnen om er zich te vestigen.

De p1aatsnaam Boekend kan als volgt verklaard worden: het einde van een beukenbos. De dialectische vervoeging van "boekweit" wordt door deskundigen afgewezen, omdat de naam Boekend (Boecket, Boeket) veel vroeger bekend was dan dat boekweit in Nederland verbouwd werd.

De uitbreidings- en onts1uitingsimpu1sen van de sterk agrarisch ingeste1de "drieling" B1erick-Hout-B1erickBoekend, kwamen pas in de vorige eeuw goed op gang. De Baarlosestraat werd in 1824 voltooid. Deze weg is lang "Napoleonsbaan" genoemd, ook a1 werd hij nooit door Napoleon aange1egd (wel gepland). Immers, deze Franse (over)heerser verdween reeds in 1812 van het ton eel.

In 1865 kwam de eerste Blerick-Venlo-brug tot stand, nadat voordien het overzetten van mensen geschiedde door een boot (veer) nabij de befaamde boerderij "De Staay". In 1889 werd de Centrale NS-Wagenwerkplaats nabij de St.-Annaweg gebouwd. Dat trok "vreemd volk" aan en met name ook "andersdenkenden" in het sterk roomse B1erick. Ten slotte werd het oude fort Sint-Michie1 vervangen door de

Frederik Hendrikkazerne (naamgeving in 1934), waarvan de bouw geschiedde in de jaren 1912/13 en wel aan de Horsterweg, op het enige stuk Venloos grondgebied binnen het Blerickse. Dat zich na de totstandkoming van de kazerne beroepsmilitairen onder andere ook in Blerick vestigden, lag voor de hand.

De bombardementen in oktober/november 1944 en de slag om B1erick (3 december) haven den B1erick deerlijk. Na een periode van geleidelijk hers tel volgde een tijdvak van grote uitbreidingen. En hoewel B1erick derhalve reeds lang geen dorp meer is, spreekt men toch nog altijd van naar "ut dorp" gaan. Maar die aanduiding evalueerde naar een andere betekenis, namelijk "het centrum".

Ja, veel veranderde. En daarom nodigen wij u met genoegen uit om bladerend en lezend te dolen in het verleden van een b(l)oeiende gemeenschap. Laat ons zeggen, zo tussen 1890 en de jaren dertig.

Uit prive foto-archief of albums stelden de volgende personen foto's beschikbaar: Sjeng Sijmons; Frits Peeters; Huub Stultjens; Sjaak Hovens; Annie JanssenJanssen; Cor Theeuwen en Hay Maas.

1. Villa Segers is reeds lang verdwenen. Op de plaats waar de bomen staan, bevindt zich sinds 1912/13 de kazeme. In deze omgeving was ook de Schansgraaf (gracht om het fort), waar in 1902 twee jongens van de familie Scherjon door het iis zakten en verdronken.

Laan naar Blerik

t:'itg. N. J. 800D~ _Am_,_,_. ,_'_I ~ __ ~ ~~~~ _

2, Dit is een wel heel oude foto van de Antoniuslaan, een weg die voerde van de brug (overweg) naar het centrum van Blerick. In 1911 werd de tramlijn Venlo-Helden aangelegd en deze is nog niet te bekennen op de ansichtkaart.

3. Het kieine steegje van de Antoniuslaan naar de zaal "Alt Blierick" heette vroeger Begijnengang en is sinds de samenvoeging van Venlo en Blerick omgedoopt in Rutgerusgang (omdat in Venlo al een Begijnengang was). Het pand reehts bestaat nag: Bouwmaterialen Coppus.

4. De naam Koestraat duidt op het sterk agrarische karakter van Blerick, waarvan vroeger de letter c dikwijls achterwege werd gelaten. Deze straat heet thans Kloosterstraat, omdat de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid er zich vestigden in het pand van brouwerij Linskens (rechts). De man links, met bolhoed, is Rilles Lewie.

5. Nog een foto van de Kloosterstraat. Links het klooster, van waaruit in de zware deeemberdagen van 1944 veel Bleriekenaren evaeueerden naar veiliger oorden, to en Blerick frontgebied was. Op die plaats van muur en klooster bevinden zich nu winkels.

Blerick

Kloosterstraat

6. De Baarlosestraat, zoals die er vroeger uitzag. Rechts op de foto ziet men de tramlijn, die kort na de Tweede Wereldoorlog verdween, omdat het tramvervoer ('t befaamde "strijkijzer", zoals de bijnaam van de stoomtram luidde) in on bruik raakte. Ook de bomen vie len ten offer, omdat de straat verbreed moest worden.

Ululek

5uUonlweg

7. Stationsweg was de aanvankelijke naam voor de straat die parallelliep met de spoorlijn. Later kwam die even wel Spoorstraat te he ten en kreeg de huidige Graaf van Loonstraat 1 en 2 de naam Stationstraat. Om u te orienteren: wat u hier op de foto ziet wordt thans de Fort Sint-Michielstraat genoemd.

8. Ja, en hier hebt u dan die Spoorstraat, die thans Fort Sint-Michie1straat wordt genoemd. Links ligt Thuyls, waar rookwaren ges1eten werden. Waar u de bomen ontwaart was zo ongeveer het huis waarin huisdokter Vos z'n praktijk had voor 1940. Ten gevolge van oorlog en sanering is thans niets meer terug te vinden van het oorspronkelijke straatbee1d.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek