Blerick in oude ansichten

Blerick in oude ansichten

Auteur
:   Gerrit Gommans
Gemeente
:   Venlo
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2228-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Blerick in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. "De Jonge Wacht" was zo'n beetje de katholieke tegenhanger van de neutrale verkennerij, Ook Blerick had z'n "Jonge Wacht". Nauwelijks was de Lambertusparochie tot stand gekomen (nadat Antonius de oudere Lambertus had verdrongen, kwam er dus tach weer een Lambertuskerkjparochie!), of natuurlijk kwamen er de eigen, op katholieke leest geschoeide jeugdbewegingen. De rij met het bestuur: Derks (later in de tuinbouw), Donders, Sijmons (later schoolhoofd), kapelaan Janssen, pastoor Diederen, Nijssen (schoolhoofd), Hendriks (ook bekend als SVB-voorzitter), Gelissen en Schreurs.

40. De Roorns-Katholieke Werkliedenbond (voorloper van Katholieke Arbeiders Bond KAB en NKV oftewel Nederlands Katholiek Vakverbond) had in vroeger jaren ook een soort jongerenafdeling: "De Jonge Werkman". Die naam zegt alles. In het midden kapelaan B. Gootzen, die later naar de missie ging, Rechts van hem ex-Fries H. Terra, jarenlang arbeiders-aanvoerder en wethouder in de gemeente Maasbree.

41. Zeer lange tijd was het amateurtoneel erg in trek. Echter. .. er mocht niet gemengd gespeeld worden. Derhalve waren er stukken voorhanden die uitsluitend door mannen of aileen door vrouwen vertolkt konden worden. Lachwekkend is het achteraf natuurlijk dat in een drama een man een bepaalde vrouwenrol speelde (of omgekeerd). Maar ja, dat kon ailemaal, lang geleden. In Blerick speelde eens (vrij kort na de eeuwwisseling) het stuk "Kapel in het bos". Speelsters waren onder anderen Roos, de zuster van pastoor Van Haeff, Agnes Titulaer (bekend onderwijzeres) en Christine v.d. Loo (later mevrouw Holthuys).

42. Uit 1922 stamt deze foto van het bekende geze1schap societeit "De F1arussen". Ve1e jaren (1916 tot het begin van de jaren zestig) brachten "De F1arussen" revues met uitverkochte za1en. Bij "De F1arussen" hebben in 1atere jaren vrouwen meegespee1d, maar kennelijk was dit in 1922 (nog) niet het geva1.

43. Met het Volkshuis (thans "Tivoli") op de aehtergrond, poseerde in 1904 dit gezelsehap voor het maken van een foto. Bleriek had toen nog sleehts een kerk (St.-Antonius) voor de gehele gemeensehap, dat wil zeggen: Bleriek, Boekend en Hout-Bleriek.

44. Een foto die werd gemaakt van het St.-Antoniuskerkkoor bij het afscheid van Beunen Siang. Deze zit tweede van rechts, naast kapelaan B. Gootzen. In het midden de befaamde pastoor W. Rieter.

45. Het twintigjarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer B1erick in 1921. Geposeerd werd aan het begin van de Kloosterstraat. Links (niet te zien) 1igt het oude raadhuis. De achtergrond is het huis van Louis Hillen (thans bankgebouw). Rechts 1agen in die tijd onder andere de ruimte van de Groene Kruiszuster en de les1oka1en van de schippersschool.

46. "St.-Thomas" is de naam van de handboogschutterij. De mannen van de sterke concentratie, de beheersing van de zenuwtjes en een explosieve kracht, hebben vele jaren hun domicilie gehad in de Broekstraat (thans Pepijnstraat) bij Bilke Loyen, een bekende Blerickse kasteleinse. Midden (met onderscheiding op revers) bakker Joep Kerstjens, de voorzitter van de vereniging, De meeste schutters van deze foto zijn reeds lang overleden. Enkele namen van degenen die op de staatsiefoto staan: de gebroeders Loyen, Lommen, Ophelders en Helmink.

47. Dit is dan een "oudje" van de schutterij "St.-Thomas van Aquino" en de leden hiervan springen om met buksen en niet met piil en boog. Deze schutterij heet te zijn opgericht in 1875, maar er wordt ook beweerd dat ze in feite ouder is. Er wordt namelijk gezegd dat deze St-Thornasschutterf een voortzetting is van het vroegere St.-Antoniusgilde. Op de foto veel bekende Blerickse burgers van weleer. De imponerende figuur links is Piet Berden (de Vlaak). In het midden, met het vele schutterszilver getooid, zien we Piet van Diepen.

48. Op 15 december 1911 werd "De Echo" opgericht en weI als Hout-Blerickse zangvereniging. In 1920 volgde omzetting tot zang- en fanfaregezelschap. Tegenwoordig luistert "De Echo" tal van gebeurtenissen op in uniform. Maar lang geleden was dat anders. Trouwens, de meeste fanfares en harmonieen zijn lange tijd zander passende kledij opgetreden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek