Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.J.A. de Haan
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3207-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bleskensgraaf en Hofwegen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Omstreeks 1925 trad de oudste dochter van de familie Stoel, Gon, in het huwelijk met Wim Veen en dat gaf aanleiding tot bovenstaand plaatje, Gezien men toen nog niet over flitslampjes kon beschikken werden de bruiloftsgasten buitenshuis opgesteld. Links voor zit de bruidegom met rechts van hem zijn vader Hendrik Veen en zijn moeder Dirkje Baan. Rechts voor zien we de bruid met naast haar Marien Stoel, haar vader en aan de andere kant haar moeder Marrigje Bol. De foto is genomen naast het huis genaamd "De Peper bus". Links op de achtergrond zien we nog juist de Hofweegse molen.

60. Waarschijnlijk worden, toen dit plaatje werd genomen, juist herstelwerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. We zien links een teerkwast, die daar blijkbaar ook aan te pas kwam. Rechts aan de brug werkzaamheden kon uitvoeren. Naast het touw is ook een rode zakdoek aan de leuning bevestigd als waarschuwing voor de scheepvaart. We herkennen, van links naar rechts, de volgende personen:

Mijndert Smit, Dirk Vlot, Niek Breedveld, Jan Klei, Ymert den Boer, Toon Vonk, Jan Aantjes, Gerrit de Vaal, Hamp Mouthaan en Rien van der Weide.

61. Nogmaals een p1aatje van de brug, ditmaal van omstreeks 1933. De vo1gende personen kunnen we hierop onderscheiden: geheel1inks staat Van Wijk, naast hem, zittend op de brugleuning, bemerken we Wim de Haan, dan Hamp Mouthaan, Eimert den Boer, Adriaan Vonk, vervolgens, met de hand opgestoken, Aart Mouthaan, Kees Mouthaan, Jo Hamerpagt, Vonk en, met twee handen omhoog, Arie Eikelenboom; van de volgende jongen is de naam niet bekend. Verder zit weer een Eikelenboom, naast hem een onbekende, dan krijgen we twee jongens van De Gier, vervolgens Piet Noordergraaf en nog een jongetje wiens naam niet was te aehterha1en. Van de twee mensen met de [jets zien we reehts Juur Ooms in zijn sehildersk1eren en links zijn kneeht Dik Groenendijk.

62. In dit pand, op het hoekje bij de Tolsteeg, is nu een garagebedrijf gevestigd. Vroeger was het echter cafe "De Zwaan", strategisch gelegen aan het eind (of begin) van de steeg die de enige redelijk begaanbare verbinding vormde met de dorpen Wijngaarden en Sliedrecht. Heel vroeger was Huib Pellikaan hier cafehouder, later stond Gart van Vuren achter de tapkast. Direct na de oorlog is hierin ook nog enige tijd het politiebureau gevestigd geweest. Als men vroeger van deze steeg gebruik wilde maken moest men daarvoor eerst tol betalen, vandaar de naam Tolsteeg. Maar dat is al heel lang geleden.

t

63. In het begin van de jaren twintig kwam ook in Bleskensgraaf het bijzonder onderwijs van de grond. Voor die tijd had men, wat het onderwijs betreft, weinig keus, want er was aileen een openbare school. Maar in 1923 was de "School met den Bijbcl" gereed om in gebruik te worden genomen. In zijn oorspronkelijke aanleg, zoals we dat hier op de foto zien, omvatte het gebouw twee lokalen. Het inwonertal van de gemeente groeide echter zodat men zich al spoedig genoodzaakt zag er een derde lokaal aan toe te voegen, dat gebeurde dan ook in 1929. In 1946 volgde een vierde lokaal en sindsdien groeit de school nog steeds.

64. Menige oud Bleskensgraver zal bij meester Van Kooten veel wijsheid hebben opgedaan. Hier zien we hem met een aantal van zijn leerlingen voor de ingang van de "School met den Bijbel". Het plaatje noet dateren van omstreeks 1933. Rechts naast de meester zien we: Niesje Bons, Corrie van Buuren, Jaan den Hartog, de onderwijzeres juffrouw van Breugel en Gerrit van Dam. De jongen met rneesterhand op de schouder is Arie Terlouw. Vooraan zitten Betsie Suiker en Fijgje Prins.

L- --_.....:-r--- _-~-

,--~--- ,-- - - -------

r - .

65. Nogmaals de gemeensehappelijke dorpsstoep met reehts daarvan een inham, genaamd "de graeht". Bij de personen die hier aan het water staan zien we onder anderen Wim van Rees (links aehter het hek), de man met het vest aan en de pet op is Wim Smit en naast hem, ook met de pet op, staat Adriaan Hofman. De man met de hengel is Pauw van Rees; we zien hier, reehts, zijn winkeltje van de aehterkant. Links van hem staat zijn doehter Corrie. De andere personen die we hier zien kwamen van buiten de gemeente. In het huisje vooraan, met de gebroken kap, woonde mevrouw Van Rees-Verhei.

66. Bakker Saan Slob is hier even de hitte van de oven ontvlucht, om een luchtje te scheppen op de stoep. Die oven bevond zich in het gebouwtje links, waarin de bakkerij was ondergebracht. Ret huis ervoor was het woonhuis van de bakker en zijn gezin.

67. Een Iuchtfoto van een stukje Bleskensgraaf aan de zuidzijde van de Graafstroom. De linker boerderij, waarop vroeger BoeIe boerde, staat er nog. Het gebouw doet nu dienst als pakhuis voor de zuivelfabriek. In de andere boerderij woonden vroeger aan de voorkant Zwijnenberg en in het achterste gedeelte Nits en Leen Groen. deze boerderij was ai een oud gebouw. In de voorgevei beyond zich nog een zogenaamde waterdeur. Het nut van zo'n deur was dat men bij een eventuele overstroming, en dat kwam vroeger nogal eens voor, toch gemakkelijk het huis in en uit kon. Voor deze deur had men dan een bootje Iiggen. Dit gebouw werd in 1953 gesioopt.

68. Voor de oorlog bood het dorp een fraai begroeide aanblik. Maar niet aIleen de huizen, ook de rneeste bornen werden door het oorlogsgeweld weggevaagd. De rust die dit plaatje van voor 1940 uitstraalt zou weldra wreed worden verstoord. Het doktershuis dat we links zien en dat pas enkele jaren daarvoor was gereedgekornen, zou geen lang leven zijn beschoren. Het pand werd na 1940 in ongeveer dezelfde vorrn herbouwd. Verderop, tussen het groen, is nog juist de gevel van de pastorie zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek