Bloemendaal in oude ansichten

Bloemendaal in oude ansichten

Auteur
:   H. Slagter-Wieringa, L.J. van Emmerik en A.C. van der Vuurst de Vries-Beets
Gemeente
:   Bloemendaal
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4734-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bloemendaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret verschijnen van het deeltje .Bloernendaal in oude ansichten" in deze reeks heeft lang op zich laten wachten. Een van de oorzaken ligt in het feit dat er al verschillende boekjes in dit genre over Bloemendaal bestaan. We doelen daarbij op het boekje van I.F. Cassee .Bloernendaal in oude prenten" (1969), het boekje van G. van Eck .Bloernendaal zoals iedereen het kent" (1978) en het boekje over Vogelenzang van C. Bregman "oude ansichten en prenten vertellen over De Vogelenzang" (1973). Boekjes die reeds lang uitverkocht zijn.

Enige tijd geleden herhaalde de Europese Bibliotheek in Zaltbommel bij de gemeente Bloemendaal een al eerder gedaan verzoek, om medewerking te verlenen en tot een uitgave van .Bloernendaal in oude ansichten" te komen. Bestuursleden van de Stichting "ons Bloemendaal", een stichting die zich ten doel stelt te waken over het erfgoed in de gemeente, verklaarden zich bereid te onderzoeken of er nog genoeg materiaal zou zijn om een dergelijke uitgave te rechtvaardigen. Hierbij ging het vooral om prentbriefkaarten en foto's uit de periode van 1880 tot 1930 met een maximum van 92 stuks. Al spoedig bleek dat het probleem om tot een selectie te komen van alle foto's en prentbriefkaarten die eventueel voor publicatie in aanmerking zouden komen, vele malen groter was dan het opspo-

ren van materiaal. Bij die selectie is er naar gestreefd om doublures zoveel mogelijk te vermijden, om uitsluitend die foto's en ansichten te gebruiken die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Daarvoor zijn de hier al eerder genoemde uitgaven mede bepalend geweest. Toch bleek het hier en daar onvermijdelijk om in herhaling te vervallen, omdat er van bepaalde punten in onze gemeente slechts weinig afbeeldingen bestaan en de volledigheid of het verhaal eisten dat ook die plaatsen aandacht kregen.

Ook wij hebben bij de samenstelling van dit boekje gekozen voor een wandeling door onze gemeente van noord naar zuid, daarbij achtereenvolgens aandacht schenkend aan de kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang.

Ret grootste deel van de gebruikte foto's stamt uit de laatste jaren van de vorige en de eerste decennia van deze eeuw, de tijd, waarin de veranderingen zich in versneld tempo beg onnen te voltrekken, ook in het rustige Bloemendaal.

Door de aanleg van trein- en tramlijnen en door een toenemend gebruik van de auto ontwikkelde onze gemeente zich tot een typische forensenplaats, me de door de gunstige ligging onder andere ten opzichte van Amsterdam. Na het verdwijnen van de blekerijen en het zich naar het zuiden verplaatsen van de bloem-

bollenteelt bleef Bloemendaal vrijwel zonder industrie. Ook de garenspinnerij van Bispinck en Kundert was geen lang leven beschoren, aIleen de hekwerkenfabriek "De Stier" in Vogelenzang heeft tot in de jaren tachtig bestaan.

De meeste Bloemendalers waren werkzaam in de dienstverlenende sector op de vele landgoederen of dreven eigen bedrijfjes. Rond de eeuwwisseling begon op grote schaal de verkaveling van de gronden van de grote landgoederen ten behoeve van de woningbouw. Villaparken als Duin en Daal in Bloemendaal, Kweekduin in Overveen en Oosterduin en Koeduin in Aerdenhout ontstonden. Hierin speelde de Binnenlandse Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen destijds een grote rol.

Wegen werden aangelegd, bestaande wegen werden verbreed en verhard, waarbij soms waterlopen moesten worden dichtgegooid en bomen en bouwsels moesten verdwijnen. Maar ook werd er veel aangeplant. Uit de prentbriefkaarten valt duidelijk op te merken, hoe kaal bijvoorbeeld gedeelten van Aerdenhout en Overveen vroeger waren.

Maar mede door het afwezig zijn van industrieen is Bloemendaal tot op de dag van vandaag een "groene" gemeente gebleven, ook al omdat een groot deel van de woningbouw plaats vond in de vorm van villabouw,

bestemd voor financieel draagkrachtige forensen. Toch vonden er ingrijpende veranderingen plaats. De kernen Bloemendaal en Overveen zijn enorm gegroeid, eerst door de aanleg van de villaparken, later door de aanleg van buurten met aaneengesloten bebouwing, vooral ten oosten van de Bloemendaalseweg. De bebouwing in Aerdenhout kwam pas goed op gang in het begin van deze eeuw. Daarvoor was er van Aerdenhout als zelfstandige kern nauwelijks sprake. Vogelenzang beleeft zonder twijfel zijn grootste uitbreiding nu, in deze tijd, maar ook al eerder voltrokken zich daar grate veranderingen.

De samenstellers van dit boekje hopen iets van die vroege veranderingen te hebben gevangen in de voor deze uitgave gekozen foto's en prentbriefkaarten. Hun dank gaat daarbij uit naar mevrouw T.M. Pesman (Gemeentearchief Bloemendaal) en mr. H.C. Wieringa te Haarlem (particuliere verzameling). Moge de lezer enige plezierige men met deze uitgave beleven.

De sarnensteIlers:

L.J. van Emmerik,

H. Slagter-Wieringa en

A. C. van der Vuurst de Vries-Beets

SA

..? ·ng van den 0 recte .? r Ge:;··crt ~'eero "berg

1. De Brederodelaan bij het Provinciaal Ziekenhuis, begin 1900. Links, gedeeltelijk zichtbaar, het kerkgebouwtje van de inrichting. De directeurswoning van toen is tegenwoordig in gebruik als patientenverblijf.

2. Villa "Weltevreden", dus niet "Welgelegen" zoals op de kaart vermeld staat, gelegen op de hoek van de Brederodelaan en de Bergweg. Rechts tussen de bornen is nog iets te zien van cafe .Rusthoven'' .

3. De Aelbertsbergweg, ook weI Zwarte Weggetje genoemd, omstreeks 1900. Op de achtergrond het huidige "Castagnola", voorheen "Maria's Lust" en "Villa Franca" geheten. De weilanden aan weerszijden van het weggetje zijn thans als hockeyvelden in gebruik.

8_0E~Er-..j:JAAL.

Hote Zomerzorg. 6005

4. Hotel-restaurant "Klein Zomerzorg" aan het begin van deze eeuw. Voor het hotellangs liep destijds de Kortelaan, die het hotel verbond met de Donkerelaan. Na reorganisatie in 1922 verdween de Kortelaan en werd de weg die vanaf de grens met Velsen doorliep tot aan de Mollaan, Brederodelaan genoemd. Hotel "Zomerzorg" onderging in de loop der tijden verschillende veranderingen. Ten slotte werd het in 1977 gesloopt om plaats te maken voor een appartementengebouw.

BLOEME DM!;..

K"tlepet achter Zomerzorg.

5. De tuinmanswoning van het helaas afgebroken "Groot of Dud Zomerzorg" op de hoek van de Zomerzorgerlaan en de Jozef Israelsweg. De waning is kort geleden op fraaie wijze gerestaureerd.

Bloernendaa!

Josef Israelswel!

6. De Jozef Israelsweg ter hoogte van de Arnoldlaan. Op de achtergrond de afgebroken villa "Oud Zomerzorg" , laatstelijk bewoond door de familie Bierens de Haan- Waller. Rechts het speelterrein aan de Arnoldlaan.

Greet uit SLOE 'E DAAL 6008

7. Het kleedhuisje van de Bloemendaalse Bond voor Lichamelijke Ontwikkeling, in de volksmond .Bebevlo" genoemd, op het speelterrein aan de Arnoldlaan. Vandaar dat het speelveld bij de jeugd als het Vlooienveldje bekend stond.

Hote D in en Daa Bloen endaal

.;'

8. Het gerenommeerde hotel .Duin en Daal" in 1902, bij het begin van de aanleg van Park Duin en Daal naar ontwerp van L.A. Springer. De hofstede van die naam, achtereenvolgens blekerij, buitenplaats en logement, werd opgenomen in de uitbreiding tot hotel. Sinds de Tweede Wereldoorlog leidde het hotel een kwijnend bestaan. N a onder andere bejaardenhuis van de Haarlemse Hervormde Gemeente te zijn geweest, wordt het thans verbouwd tot woningen, waarbij het interieur van de fraaie eetzaal van architect Van der Steur wordt gespaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek