Bodegraven in oude ansichten

Bodegraven in oude ansichten

Auteur
:   C.G.M. Karssen
Gemeente
:   Bodegraven
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4834-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bodegraven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Er is al sprake van een "Core-Molen" in Bodegraven op een kaart uit 1615. De huidige molen "De Arkduif" stamt echter uit 1697. De molen heeft tot 1957 dienst gedaan als korenmolen, de opstallen naast de molen dateren van circa 1880. Sinds 1974 is de molen eigendom van de gemeente Bodegraven en heeft al menige restauratiebeurt ondergaan.

30. In 1862 werd op initiatiefvan enkele particulieren een gasfabriek gebouwd, aan de Overtocht, waar nu het bedrijf van Versluys gcvcstigd is. Men had een contract met de gemeente om tot september 1873 te zorgen voor straatverlichting door middel van steenkolengas voor twintig lantaarns. Na allerlei problemen komt de fabriek met de komst van directeur Z.J. Ninaber van Eyben in 1891 eindelijk tot bloei. Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt door het gebrek aan kolen de gasleverantie in gevaar, maar na 1918 gaat het weer excelsior. Ook de Tweede Wereldoorlog vormde weer een rnocilijke periode voor de fabriek, die firma De Liefde als eigenaar niet meer te boven kornt. Op 18 januari 1952 worden de laatste vuren gedoofd.

31. Deze zeeroude foto, die ookdateert van voor de grote brand van 1870, laat de straat zien die later Wilhelminastraat genoemd werd, maar toen Hoge Rijndijk heette. De hekken links stonden naast de oude apotheek op de hoek van de Brugstraat en vormden het einde van de Rijndijk. Dit dijkje liep langs de zuidzijde van de Rijn tot aan de Brugstraat toe. Tussen Rijn en dijk stonden aileen wat kleine huisjes, zonder verdieping. Midden op de foto zien wij met het lange puntdak de oude smederij van Jungeling staan, die als enige van de huizen op deze foto bij de brand werd gespaard. Naast deze smederij was nog een kleine boerderij en verder op de plaats van de huidige Spoorstraat een iets grotere boerderij. Verder was alles nog weiland.

Uilg. W. Kars8en No. 10656.

Wilhe!minastraat . BODEO R.a. VE~' .

32. Dit is de Wilhelrninastraat rond 1910. Geheel rechts weer de oude smederij , die in de jaren vijftig werd afgebroken. De rails zijn van de paardetrarn die tot aan Hotel Blorn liep. Geheel links de rnuur van het laboratoriurn van de apotheek en de erachter liggende kruidentuin. Deze tuin liep tot aan het pand waar nu een Chinees restaurant gevestigd is en waar toen boekhandel Karssen gehuisvest was. Er waren inrniddels rneer winkels in de straat gevestigd, zoals Kalkrnan en Bekker, terwijl oak een slager en een bakker er een winkelopenden.

33. Cafe Van der Zwaan aan de Wilhelminastraat heeft vele jaren cafe "De Tram" geheten, omdat de stoorntram alias paardetram van Gouda naar Bodegraven er passeerde. C. van der Zwaan kocht in 1901 het al oude cafe van een zekere Bart Versluys, in een periode dat de straat in opkomst was door bouwactiviteiten bij Spoorstraat en Prins Hendrikstraat. Het cafe kreeg een nieuw voorgebouw en een gevel die er nu nog staat. Door het agentschap voor Heinekens brouwerij aan te nemen leverde Van der Zwaan ook buiten BodegraYen. Hij startte bovendien een limonadefabriek en een slijterij. Veel soldaten die op de Wierickerschans gelegerd waren vonden er op zaterdag hun vertier en zo te zien niet met limonade.

34. Het fort De Wierickerschans werd in 1673 op last van prins Willem III aangelegd ter versterking van de Hollandse waterlinie. Het fort werd in drie maanden gebouwd, tegen de kosten van f 92.000. De smalle houten brug die op de foto zichtbaar is. was de enige toegang over de brede gracht. Deze brug werd in 1939 vervangen door een aarden dam met betonnen brug, om de zware vrachtwagens met munitie te laten passeren. Na de Tweede Wereldoorlog fungeerde het fort jarenlang als munitiedepot van het Nederlandse leger. Sinds 1960 doet het dienst als opslagplaats en is er een trainingsschool voor waakhonden gevestigd.

35. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden op de Wieriekersehans groepen offieieren gemterneerd, am die reden werd in 1915 in Bodegraven zelfs de staat van beleg afgekondigd, om de eventueel ontvluehtende Belgische, Engelse en Russisehe offieieren aIle hulp te ontzeggen. Ondanks deze strenge maatregel zorgden de Bodegravers wei voor de ontspanning van de militairen. Zo gaf in september 1914 "Zanglust" een uitvoering binnen de wallen en werd er in 1915 samen met de bekende dominee Wisse (met hoge hoed) kerstfeest gevierd. Naast de dominee zit de commandant-majoor 1.M. baron Van Boeeop.

36. Op de plaats waar de Vliet van de Zuidzijder watermolen in de Oude Rijn stroomde, is in de loop der eeuwen aan de Zuidzijde een gehuchtje ontstaan. De groepering van boerderijen en huisjes werd Molenbrug genocmd. Op de foto zien wij een aantal inwoners van Molenbrug verzameld voor het winkeltje van Van der Panne. Op de achtergrond is reehts nog heel duidelijk het hoge dijkje te zien dat tot eind vorige eeuw tot aan de dorpskom van Bodegraven doorliep. Links is het pad naar de watermolen, die eehter eind negentiende eeuw al door een stoomgemaal vervangen werd. Hoewel de Molenbrugsc gemeensehap klein was, wist men toeh al in 1923 een eigen ijsclub op te richten, die met een eigen ijsbaan Bodegraven al vele jaren de loef afstcekt.

37. Dit is een foto van de eertijds beroemde Rederijkerskamer H.K. Poot, die in 1860 werd opgericht. Het doel van de kamer was "door beoefening van de schone letteren en uiterlijke welsprekendheid de kennis te vermeerderen." Er werden aanvankelijk aIleen spreekbeurten gehouden, pas in 1870 werd voor het eerst een toneelstuk opgevoerd. Veel mark ante Bodegravers hebben deel uitgemaakt van H.K. Poot, waarbij vooral vader en zoon Breekland een belangrijke rol speelden. Van de foto, die in 1895 gemaakt is, zijn nog enkele namen van spelers bekend: geheellinks staat A. Breekland, naast hem zit mevrouw Breekland-Maas, de heren achter haar zijn R. van der Klein en Boonzaayer. Vooraan zit links de heer Goebel, terwijl mevrouw Goebel als tweede van reehts naast Kee Blom zit. De smid H. Jungeling zit reehts.

38. De eerste beroepsburgemeester van Bodegraven was jonkheer Fr. van Citters, die in 1879 wordt opgevolgd door J.D. Steenstra Toussaint. AI in 1880 komt H.A. van de Velde en na drie jaar voigt W. Lotsy, die weer in 1892 wordt vervangen door R.L. Martens. Met de komst van burgemeester H. Le Coultre komt er rust aan het burgemeestersfront, aangezien deze bestuurder van 1895 tot 1925 in Bodegraven blijft. Op deze foto zit hij te midden van de raad omstreeks het jaar 1912. De gemeenteraad was uitgebreid van negen tot elf leden, van wie wei de namen, maar niet aile geziehten meer bekend zijn. Zittend van links naar reehts: L. Boer, wethouder W. Turkenburg, seeretaris D. Eikelenboom (?), burgemeester H. Le Coultre, wethouder B. van 't Riet, H. Rollman en waarsehijnlijk A. Okkerse. Staand links P. Splinter en tweede van reehts W. van der Giesen. De andere heren zijn waarsehijnJijk C. Veelenturf, P. van Darn, P. Brunt en Koot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek