Boxtel in oude ansichten

Boxtel in oude ansichten

Auteur
:   P. Dorenbosch
Gemeente
:   Boxtel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3312-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Boxtel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BOXTEL. Mark!.

9. Cafe "Het Vergulde Hert". Het pand, dat in 1927 door het tegenwoordige cafe Van Vlerken is vervangen, dateerde van 1840. Op het schild de woorden Billard Hotel en de afbeelding van een hert met de naam Th. van Son. Onder de veranda drie dames; een van hen is waarschijnlijk de kasteleinse Hanna van Son-Horsten. In de Kruisstraat is de ingang van de smederij van Dorus van Son. De veranda kwam uit eigen smidse, in 1927 werd ze overgebracht naar cafe "De Nieuwe Ketting". Rechts van de cafedeur, in de Kruisstraat, ziet men vier ramen. De laatste twee zijn verdwenen, omdat daar de winkel is gebouwd van horloger A1ph. van Vlerken. Naast de smederij het huisje van Frans van der Linden, loodgieter. Op de Markt links de zaak in tabak, snuif en sigaren van Van Osch. Later kwam daar de winkel van de gezusters Veroude.

130xtel

10. Moppenmarkt in het begin van deze eeuw. Boxtel kent vanouds zijn twee moppenmarkten: de voorjaars- en de najaarsrnarkt. Zij werden aanvankelijk gehouden op een maandag in april en in oktober. In het kader van de bestrijding van het euvel van het maandag-houden zijn de jaarmarkten verplaatst naar de donderdag en enige jaren geleden, om praktische red en en, naar de vrijdag, de gewone marktdag. De foto is kennelijk in het najaar gemaakt; op de voorgrond liggen stoffen uitgestald - zo maar op de grond - en bij de hoogkar, zoals te verwachten is, kool. De najaarsmarkt heette dan ook "koolmarkt". In april werden veel biggen verhandeld; dat gebeurde bij de waag achter het raadhuis. De marktpomp (links) he eft reeds zijn strooien winterjas aan.

11. Kindsheidoptocht. Deze optocht was een jaarlijks terugkerend groot festijn, zowel voor de kinderen als voor de moeders en de organiserende dames van het Genootschap der Heilige Kindsheid. De optocht werd gehouden op een zomerse zondag. Beschermvrouwe was mevrouw Mahie; de voornaamste organisatoren waren onder meer kapelaan Peters en de dames Drieka en Jaantje van Lieshout en Pauke Verhoeven. De stoet trekt hier, kornende uit de Kruisstraat, over de Markt de Clarissenstraat in. Dat de burgerij met het gebeuren meeleefde, bewijzen de uitgestoken vlaggen. Onder de belangstellenden veel goed gemutste vrouwen.

12. Militaire parade. Het l e regiment huzaren (uit Den Bosch) was in september 1904 op manoeuvre. Het regiment presenteert zich hier aan de burgemeester, die ongctwijfeld op het bordes van het raadhuis staat. Rechts op de voorgrond is de commandant te zien. In het midden, links, het bereden rnuziekkorps. Op de achtergrond de lindebornen, die de "vrijbankjes" overschaduwen. Slechts weinigen uit de burgerij genieten van het schouwspel. Op deze en andere Marktfoto's ziet men de openbare pomp afgebeeld - een gegoten, ijzeren bovenstuk op een stenen voet - die tot aan de komst van de waterlciding (in 1929) dienst heeft gedaan.

13. Kruisstraat in 1899. Rechts het koffiehuis dat op de hoek van de Rechterstraat stond. Er hing een 1eeuwke uit; vroeger voerde het dan ook de naam "De Gouden Leeuw". In 1950 werd op plechtige, althans demonstratieve wijze in een na-vergadering van de gemeenteraad een begin gemaakt met de sloping van dit cafe, dat in verb and met de verbreding van de Rechterstraat moest verdwijnen. Links, met de gesloten blinden, de winkel van de gezusters Evers. Vervo1gens het agentschap van Van Gend & Loos, beheerd door J.M.C. van Hooff. Midden op de foto, achter de lindebomen, de herberg "Het Fortuin". In de jaren twintig vervie1 de naam Kruisstraat, omdat deze straat werd ingelijfd bij de Bosscheweg, die zich dan uitstrekte van het kruispunt Rechterstraat-Burgakker tot aan Hal. Per 1 maart 1949 is de naam Kruisstraat in ere herste1d en werd ook de naam Clarissenstraat ingevoerd. Vroegere namen van de Kruisstraat: Kortestraat en in de zeventiende eeuw Korte Steenstraat, waaruit blijkt dat ze toen reeds was verhard.

14. De Kruisstraat vijf a tien jaar later. Links een schilderachtige groep meisjes op hun paasbest. Kruiwagen en bezem lijken daar niet bij te passen. Rechts naast het poortje het huis van Janus van Kleef, de gerneente-ontvanger; hij staat zelf met vrouw en een van de kinderen voor de deur. De vrouw met de toegedekte mand is Bets van de Vliert, naast haar Marie Evers. De ontvanger hield kantoor te zijnen huize; boven het poortje zijn de kantooruren aangegeven. De winkel midden op de foto was van Van der Heijden, men verkocht er tabak, snuif en sigaren. Daar was ook de eerste vestiging van de Hanzebank. Van Gend & Loos is inmiddels verplaatst, daarvoor de winkel van Van Hooff. De familie bevindt zich op het trottoir. Naast "Het Fortuin" was sedert 1904 de winkel van bakker Jan van Haeren gevestigd. Aan de linkerkant van de Kruisstraat ziet men een trottoir, rechts nog de eigen stoepen. Opmerkelijk is dat de Kruisstraat een eigen voorzetsel voerde: men woonde niet in maar op de Kruisstraat.

15. Reehterstraat. De foto is genomen iets voorbij het kruispunt Reehterstraat-Kruisstraat-Burgakker in oostelijke riehting, kennelijk op een zaterdag, vanouds de poetsdag bij uitnemendheid. In Boxtel bestond zelfs een verordening uit 1562, volgens welke een iegelyck ingeseten aile Saterdach zyne straeten loffbaerlyck sail moeten veghen ende keren. In 1480 wordt de Reehterstraat vermeld als Lange Steenstraat, blijkbaar dus toen reeds verhard. Daarvoor droeg ze de naam Langestraat. De tegenwoordige naam duikt op in de zeventiende eeuw: 1673 Reehte Steenstraat. In de jaren zestig van de aehttiende eeuw spreekt men van Regtestraat. Later wordt het eerste deel van de naam dan als Regte, dan als Reehter gesehreven. De huizen reehts, toen van respeetievelijk slager Van Nistelrooij en Janske van Lieshout-de Werd, zijn thans vervangen door de meubelzaak van A. Witteveen. De elektrisehe klok hangt uit bij de klokkenwinkel van Nieolaas (Klaoske) de Jong. De rij huizen links ("De Gouden Leeuw" en sehoenmaker Janus van Griensven) is in de jaren vijftig gesloopt.

16. Gezicht op het Binnendommeltje vanaf het toenmalige brugje in de Rozemarijnstraat. In 1921 legde Jan Kruijsen (zie ook afbeelding 54) deze herinnering aan het schilderachtige Binnendommeltje vast. Het loopt hier achter de Rechterstraat in de richting van de Kruisstraat. Het hoge huis links is de achterzijde van het huis van snijer (kleermaker) Verbruggen. De naam Rozemarijnstraat is volgens N.P. Sprenger de Rover waarschijnlijk een contrastnaam. Oudere Boxtelse mensen kennen de Rozemarijnstraat nog als een vuil, vies straatje. Het lag dicht bij de Markt en het kwam voor dat de marktlui in dat toenmaals achteraf gelegen steegje in geval van hoge nood hun toevlucht zochten. Bij wijze van tegenstelling met de werkelijkheid kreeg het straatje de naam van een welriekend kruid. (Men zou het nu wellicht spottend Eau-de-Colognestraatje of Odeklonjestraatje hebben genoemd.)

17. Kijkje in de Reehterstraat, ongeveer vanaf de Rozemarijnstraat, in oostelijke riehting. De huizen links, waaraehter het Binnendommeltje lag, zijn in de jaren dertig door nieuwbouw vervangen. In het huis reehts, met de fraai gesmede stoepafzettingen, woonde toentertijd Adrianus Crols-van Tilborgh; daaraehter was een weverij. Later was Pieter Tielen er met zijn drukkerij gevestigd, nadien de firma Van den Brekel. Het linkergedeelte van het pand kende als bewoners dierenarts dr. Van Rooijen en Martinus Kuijpers, destijds hoofdredaeteur van de "Boxtelsehe Courant", De stoep was de eerste granite-stoep die door rondtrekkende Italianen in Boxtel is gemaakt. Men kijkt tot op de hoek van de Fellenoord, waar toen Roger Clerex woonde; naast hem Theodoor de Visser, dan de slagerij van J. Beks. In het huis met de topgevel woonde bakker Nolleke van Rooij. Versehillende van de huizen die de reehter straatwand vormen bestaan nog. De foto is gemaakt vaar 1909.

18. Rechterstraat, gezicht op het gebouw waarin later de volksmuziekschool werd gevestigd. De gevel van een prachtig huis met heel hoge, breed omlijste ramen ... , zoals een Boxtelse dichter schreef. Meestal spreekt men van de villa Crols, hoewel dit herenhuis rond 1898 door Ferd. Clercx is gebouwd. De familie Crols bewoonde het pand van ongeveer 1914 tot 1939. In laatst vermeld jaar werd het betrokken door de Witte Zusters, die al in 1930 de villa Phaf, die rechts doorheen het geboomte schemert, als klooster in gebruik hadden genomen. In januari 1970 werd het de zetel van de volksmuziekschool. V66r en terzijde van het huis enige brugjes over het Binnendommeltje. Midden op de foto de houten loods van bakker Nolleke van Rooij. Thans is het pand in gebruik bij de gemecnte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek