Boxtel in oude ansichten

Boxtel in oude ansichten

Auteur
:   P. Dorenbosch
Gemeente
:   Boxtel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3312-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Boxtel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

B XL.L.

49. Bosscheweg, een kaart uit 1911. Het begin van de laag gelegen, met "kanidassen" beplante Bosscheweg. Van enig verkeer, behalve dan dat per pedes apostolorum, valt niets te bekennen. De foto is genomen even voorbij de huidige bloemenzaak van Van Zogchel, dus dicht bij de hedendaagse kruising Bosscheweg-Mgr. Wilrncrstraat-Vicarius Van Alphenlaan. Naast de herberg, die in het pand van de huidige bloemenzaak was gevestigd, lag het schuttershof met schutsboom van het St-Sebastiaansgilde, een gilde van de handboog, dat met de andere Boxtelse schuttersgilden in de negentiende eeuw teniet is gegaan. Het witte paaltje aan de linkerzijde heeft waarschijnlijk de toegang gemarkeerd. Rechts van de weg wederom het bos bij Clarissenstraat 22; in de verte cafe "Bellevue". Ret rijtje bomen links in het midden staat langs een dijk, die in de richting van de watermolen liep.

Boxtel

Villa .Calherina"

50. Bosscheweg met villa Catharina, De weg Den Bosch-Boxtel is in 1741/42 aangelegd door de stad 's-Hertogenbosch "recht op den toom van Boxtel". Sedert de totstandkoming van de spoorwegverbinding met Den Bosch, in 1868, was de Bosscheweg aanzienlijk minder druk geworden dan voorheen. Eerst met de komst van de auto wordt hij weer geleidelijk een drukke verkeersweg. Villa Catharina dateert van 1899; zij was gebouwd door Jan van der Eerden uit't Schipke, die haar noemde naar zijn zuster Cato. De huisjes aan de linkerkan t - plaatselijk heette het daar de Ekker - moesten voor de omlegging van de Bosscheweg, in het midden van de jaren dertig, worden gesloopt. Op de foto is van verkeer nauwelijks sprake, maar in de verte nadert een met twee paarden bespannen wagen.

"

7

51. "Halse Barrier". Op deze kaart uit 1900 ziet men rechts het uit 1742 daterend cafe liggen, dat als "Halse Barrier" bekend stond. Toen de tolheffing nog plaatsvond, kon men in deze pleisterplaats altijd terecht, zowel overdag als des nachts. Geen voerman zou de Barrier voorbij rijden zonder even aan te leggen. Een voermansborreltje, dat soms werd geschonken in een glaasje zonder voet en dat staandebeens werd geledigd, kostte drie cent, een gewone borrel vijf cent. Het onderhoud van de weg berustte bij de stad Den Bosch. am de rentelast en de onderhoudskosten te kunnen financieren hief de stad van de passerende karren en wagens tol. Dit geschiedde bij de zogenaamde barriers, een bij Vught, dan de Halse Barrier en vervolgens een tol bij De Ketting, dan wei bij Bellevue. In 1873 zijn alle tollen door de provincie afgekocht. Vanuit Boxtel had de Halse Barrier op zomerse zondagen veel aanloop. Zij is in 1966 gesloopt in verband met de verbreding van de rijksweg.

Boxtel

Ha.sche Barr-ere

52. De buurtschap Hal. Links het huis en de brouwerij van Hub. van Leeuwen. Het gerstebier en het oud bier van Van Leeuwen(s), de "Halsche bieren", waren vermaard. Het bier werd op tentoonstellingen met drie gouden medailles bekroond. Bij het bereiden werd een zak kalverpoten in de brouwketel gehangen, om het bier voedzaam te maken. In de brouwerij werkte men's zomers van zes uur tot half acht. De meesterknecht kwam uit Sint-Michielsgestel; hij ging zesendertig jaar lang dagelijks te voet naar zijn werk en dat voor een gulden per dag! WeI hadden de brouwersknechts vrij drinken en sommigen hadden aan achttien liter per dag nauwelijks genoeg. In 1919 werden het koper uit de brouwerij, de brouwketels en de koperen snotneuzen, die men nodig had om het schoonmaken van de ketels bij te lichten, verkocht voor het toen enorme bedrag van f 30.000,-.

53. Spelevaren op de Dommel. Zomerse bedrijvigheid op en langs de Dommel. De kaart is in 1902 gedrukt en uitgegeven door Wilhelm van Eupen. De opname is gemaakt achter de Molenstraat. Aan het einde van de wei met vissende kinderen bevindt zich een in hout opgetrokken spoelplaats. Het huis pal onder de kerk was van smidje Van Rooij.

.... .:'. .> .. -<.<.: ,.':."::><

.... ~ . .,r-r

~ .

13 xte.

.>-', . ..;. ..

"".

OUDE KERK T. PIETER TE !lOXTEL

54. Gezicht op de St.-Petruskerk. Ook deze tekening maakte Jan Kruijsen in 1921. Jan Kruijsen (1874-1938), geboren in Liempde, woonde geruime tijd in Boxte!. De eerste stappen van zijn kunstenaarsloopbaan zette hij als medewerker van de befaamde Peinture Bogaerts. In 1901 trok hij uit Boxtel weg. De toren dateert van 1491. De torenspits brandde in 1613 af; hij werd met bekwame spoed en groot vakrnanschap in 1614-1616 herbouwd door meester Hanrick Cornelis Schutkens van Liernpt, die zijn naam in de zogenaamde koningsstijl heeft gegrift. In 1975 is de spits van de toren van de Bossche St. Jan gerestaureerd naar het model van de herbouwde torenspits van Boxte!. Dat de torens van Den Bosch en Boxtel vrijwel identiek waren is een raadsel dat nog niet is opgelost.

55. Sin t-Petruskerk. Zoals de kerk zich hier aan ons voordoet, dateert zij van rond 1500, met dien verstande dat het transept van circa 1520 en de H. Bloedkapel van 1561 zijn. Op de foto is geed te zien hoe hoog kerk en kerkhof zijn gelegen; men ziet de waterspiege1 van het Binnendommeltje, dat 1angs het kerkhof en verder langs de Koppel stroomde, om bij de tegenwoordige Clarissenstraat zich te vertakken in een gedeelte dat rechtdoor liep langs huize Clercx en in de Dommel uitmondde, terwijl het andere gedeelte parallel aan de Clarissenstraat in de richting van de Markt verder ging. Aan het gebouw zijn te onderscheiden links de H. Bloedkapel die, afgescheiden van de kerk, enige eeuwen dienst deed als gemeentehuis; aans1uitend naar rechts de dicht gemetselde ramen van de tweede sacristie en onder hetzelfde dak naar rech ts het rechthoekig raampje van de gijzelkamer (gevangenis), waaronder bij de restauratie in de jaren twintig een raam in gotische stij1 is aangebracht.

56. Klokken uit de Boxtelse toren. Drie zware luidklokken, in de negentiende eeuw door Alexius Petit te Aarle-Rixtel gegoten, staan hier, op het einde van 1942, aan de voet van de toren om smadelijk te worden afgevoerd en te worden versmolten tot spijs voor kanonnen en projectielen. De vierde, kleinere torenklok, die Hans Falck in 1615 had gegoten, was reeds door de slopers meegenomen. In die dagen werd de spreuk "Klokken uit de toren - oorlog verloren" gaarne in de mond genomen, maar het zou nog ruim twee jaar duren voor die volkswijsheid werd bewaarheid ...

57. Overbrengen H. Bloeddoek. Op donderdag 12 juni 1924 was in Hoogstraten met grote staatsie een der H. Bloeddoeken - de corporale - aan de Boxtelse delegatie overhandigd, in aanwezigheid van vijfbonderd mann en uit Boxtel, die op deze gewone, door-deweekse dag de reis per trein en stoomtram hadden ondernomen. Om heel Boxtel zoveel mogelijk bij dit gebeuren, waarnaar eeuwen was uitgezien, te betrekken, was de corporale eerst naar de H. Hartkerk gebracht, waar zij berustte tot zondag 15 juni. Op die dag werd de H. Bloeddoek plechtig overgebracht naar de St.-Petruskerk. Op de foto ziet men nog juist een in de stoet opgenomen caleche de Kerkstraat indraaien. Het enthousiasme en de hoge verwachtingen zijn af te leiden uit de ontzaglijke menigte die de stoet volgde. Opmerkelijk zijn de vele petten en mutsen. De marechaussee heet J. de Ruijsscher,

Processle en Kruiswegpark te Boxtel

58. Processiepark, Ingevolge het processieverbod konden processies slechts worden gehouden in besloten ruirn ten. V oor 1925 hield men wel processies in de tuinen van de pastorie en het liefdehuis (Duinendaal). Het kruiswegpark werd in de winter van 1924/25 aangelegd. Vrijwel aile Boxtelse boeren tot in de verste uithoeken van de gemeente verleenden, daartoe aangespoord in de bijeenkomsten van de H. Familie, hand- en spandiensten om het grondwerk uit te voeren. Paul van Zogchel maakte het ontwerp en zorgde voor de beplanting, hij was daarvoor het Bonifatuspark in Dokkum gaan bekijken. De foto toont het park in optirnaal gebruik, Het volk in processie stroomt toe. Het park, dat zo fraai is gelegen aan de rand van de bebouwde kom, met zijn kronkelpaden, is nog jong en ook het rustaltaar en de staties zijn nog nieuw. Rechts de kapel Duinendaal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek