Brakkenstein in oude ansichten

Brakkenstein in oude ansichten

Auteur
:   E. Markhorst
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1793-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakkenstein in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In het Nijmeegse is Brakkenstein een van de jongere wijken, hoe wel die zich sterk hebben ontwikkeld. De geschiedenis van Brakkenstein begint eigenlijk pas goed op gang te komen met de stichting van klooster Brakkenstein in 1908 en met de bouw van de kerk in 1914. Rond het jaar 1924 werd de eerste school in de wijk gesticht en wat we nu zien in Brakkenstein is, op een enkele uitzondering na, gebouwd na 1900. Het is dus weI degelijk een jonge wijk, die in de stad Nijmegen een goede naam als woon- en leefomgeving kreeg. Brakkenstein heeft als woongemeenschap altijd een bloeiend verenigingsleven gehad en daar zijn veel herinneringen aan.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het dienstencentrum in de wijk Brakkenstein heeft een voorbereidingscomite het plan opgevat om deze gelegenheid niet zonder meer voorbij te laten gaan. Bij het uitpluizen van allerlei zaken, die mede een aanzet zijn geweest tot het stichten van het dienstencentrum, stuitte het comite op zoveel vrij jonge en interessante gegevens en fotomateriaal, dat het plan rijpte hiervoor een aparte uitgave "Brakkenstein in oude ansichten" te laten verzorgen.

De gegevens en foto's die u in het boekje aantreft zijn eigendom van Brakkensteiners en door hen welwillend afgestaan om te worden gepubliceerd. Zij vinden het ook de moeite waard, belangrijke en soms zeer persoonlijke herinneringen voor het nageslacht te bewaren. Wij rekenen erop, dat velen, of zij nu oud-Brakkensteiners zijn of nieuw-Brakkensteiners, deze uitgave zullen weten te waarderen en de gewenste belangstelling zullen opbrengen voor wat de buurtschap Brakkenstein in de eerste dertig jaren van deze eeuw voor velen heeft betekend.

1. De buurtschap Brakkenstein behoorde kadastraa1 en kerkelijk bij Hatert. Daar gingen de mensen van Brakkenstein naar de kerk; daar werden de kinderen gedoopt; daar huwde men en werden de doden begraven. De kerk werd in 1845 gebouwd en in 1893 verbouwd. Zij werd verlengd, er werden twee beuken aangebracht en een toren voor een van de zijbeuken gep1aatst. De oude kerk werd als school ingericht en het oude kerkhof diende tot spee1p1aats.

2. Deze oude foto laat de derde klas zien van de lagere school in Hatert, in het jaar 1907. In Brakkenstein was in die tijd nog geen school gevestigd. Ret zou nog tot 1924 duren voordat Brakkenstein zelf in het bezit zou komen van een eigen rooms-katholieke lagere school en van een eigen rooms-katholieke bewaarschool.

De leerkrachten op de foto zijn, van links naar rechts: Dekkers, Sambeek, Kievits, Peters, mejuffrouw Kan en meester Sanders. Er staan ook enige Brakkensteinse kinderen op, onder anderen Marie Adolfs, Berta Jansen, The Jansen en Rent Hermsen. Veel oudere Brakkensteiners gaan er nog prat op dat zij in hun jeugd de HBS te Hatert hebben gevolgd en daarmee bedoelen zij dan de Hatertse Boeren School.

3. Dit streekkaartje laat u zien, hoe de buurtschap emit zag in het begin van de twintigste eeuw en hoe verspreid de woningen 1agen. U ziet er alle wegen en paden aangeduid waarvan er toen niet een verhard was en waar wallen meestal de scheiding aangaven van de gronden. Men noemde die toen scheiwallen. De rond die tijd bestaande woningen zijn zo goed mogelijk aangegeven. De namen van de wegen staan vermeld, zodat ook de tegenwoordige Brakkensteiners zich vrij goed kunnen orienteren. Deze tekening geeft goed de verhoudingen aan. De wegen en paden hebben hier vrijwel dezelfde breedte. Dit biedt geen moeilijkheid voor wie met de situatie bekend is.

Hier de voor vee 1 Brakkensteiners interessante vermelding van de vermoedelijke eerste gezinnen of families die in de genummerde huizen hebben gewoond. De samensteller houdt zich voor verbeteringen aanbevolen.

1. Schuurs en Gerrits

2. Greveling en Reyntjes

3. Spaan en Van Elferen

4. Peters en Jansen

5. Leenders en Rutten

6. Van Kuppeveld

7. Van Druten en Gerrits

8. V.d. Zande en Pauwels

9. Busser en Kosman

10. Nillissen en Kropman

11. Verbiesen en Ariaans

12. Busser en Rossen

13. Verwey en Geutjes

14. Migchie1sen en Ado1fs

15. Ado1fs

16. Jansen

17. Busser

18. Busser en Ceresa

19. Kropman

20. Klooster

21. Snoeck

22. Gerrits en Wijnen

23. V.d. Weerden en Fest

24. Leenders en Kersten

25. Terkinderen en Derks

26. Van Megen en Groos

27. Reynen en Kuppes

28. Brouwer en Rutten

29. Van Grinsven en Van Esch

30. Wielers en Lucassen

31. Groenen en Eckhart

32. Van Megen en Hermsen

33. Kropman en Smidt

34. Busser en Hendriks

35. De Drie Huizen

36. Van Megen en Jansen

37. Terloosen en Kropman

38. Kievit en Bogers

39. Jillissen

40. Tulleken en Baron

41. Derks

42. Kosman en Terloosen

43. Theunissen en Thonen

44. Kropman en Van Breemen

45. Holterman

Van "De Drie Huizen" is het moeilijk de eigenaars aan te geven. De eerste was Peter de Graeff (1708) en de laatste is de familie Terwindt (1901).

I

Q

r

'R 1-

G ?

~I

; ,QJ " ,q

<

,:

a

'1

~:8 '1
<
"-
;,p . .____1. _ --:;:-.:::--

;::.-------:;; ..? I r.; rl '-' I Z E R. vv .- a:

OJ

-:, ,}

Q

o

\

<>i

"

~

:;.

4. De 1angwerpige foto 1aat de eigenlijke achterkant van "De Drie Huizen" zien, vanaf de Driehuizerweg. Op de andere foto de oorspronkelijke voorkant, zoa1s die thans nog is te zien. De naam "De Drie Huizen" komt in de geschiedschrijving a1 in de zeventiende eeuw voor. In 1868 werd het goed aangekocht door de familie Bah1mann, die in datze1fde jaar, blijkens een steen in de gevel van het herenhuis, de tegenwoordige panden stichtte.

5. Een uitzonderlijke en tevens historische foto van Nieuw-Heyendaal, Dit gebouw dateert van 1912 en de architect ervan was de heer Estourgie, die een paar jaar heeft gewoond op OudHeyendaa1, waarvan u oak een afbee1ding ziet. Het is gebouwd in de zeventiende eeuw en is een vrij groat gebouwencomp1ex geweest. Wat er van over is gebleven, is vrijwel alleen het hoofdgebouw. Op de foto van Nieuw-Heyendaal ziet u oak de zeer mooie ingang, bestaande uit kunstig hekwerk en geflankeerd door twee pilaren, waarop aan weerszijden een jager met bijbehoren. Jammer genoeg heeft deze ingang p1aats moeten maken voor de verbreding van de St.-Annastraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek