Broek op Langedijk in oude ansichten

Broek op Langedijk in oude ansichten

Auteur
:   K. Otto
Gemeente
:   Langedijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3585-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Broek op Langedijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het dorp Broek op Langedijk ontstond omstreeks 1063. In die tijd spelde men de naam als "Broec", dat laag drassig land betekent. Het was het eerste van de vier dorpen aan de "Langedijck".

De bewoners had den toen de veeteelt als hoofdbron van inkomen.Dat ging door tot de zeventiende eeuw. Toen ging door de veepest de veestapel verloren, en scheurde men het land, om het geschikt te maken voor de tuinbouw. Deze breidde zich op grote schaal uit in het westen van de polder het "Geestmannerambacht". In 1920 werd negentig pro cent van het beschikbare land voor groenteteelt gebruikt. Groentevervoer was een moeilijk probleem, maar werd gestimuleerd door de in 1769 gereedgekomen sluis, waardoor men via de ringvaart naar Alkmaar kon varen, terwijl de Langedijker beurtschippers hun weg naar de steden vonden. Voorts werden door de aanleg van kanalen en spoorwegen verzending en afzet van tuinbouwprodukten sterk verbeterd. Ook de in 1902 aangelegde spoorweg van Broek naar Alkmaar was hierbii van grote betekenis.

Tot 1 augustus 1941 is Broek een zelfstandige ge-

meente geweest; daarna maakte ons dorp deel uit van de gemeente Langedijk. Ondanks veel protest van de burgerij heeft men zich aangepast en is deze sam envoeging geaccepteerd.

De veiling en al wat daar bij hoort heeft in ons dorpsleven een belangrijke rol gespeeld. Op 27 juli 1887 werd het idee om de tuinbouwprodukten te gaan veilen geboren. Vele tuinders veilden hun bloemkool en aardappelen en andere produkten; de betaling liep over het in 1903 gebouwde betaalkantoor, waar J. Dirkmaat Wzn. de boeken bijhield, terwijl na diens overlijden, zijn zoon Willem Dirkmaat Jzn, hem opvolgde, in 1936 opgevolgd door H. Pastoor.

Wegens de steeds stijgende omzet en het verouderde idee van de afslager (dit was Gerrit van Gulik, die met radde tong de prijzen opnoemde) bleek de noodzaak van een nieuw veilinggebouw. Het oude gebouw, dat te primitief bleek en omstreeks 1895 werd gebouwd, werd op 29 juli 1912 vervangen door een nieuw veilinggebouw, voorzien van een modern elektrisch afmijntoestel. Onder architectuur van W. Dirkmaat Jzn. en Joh. Groot werd dit werk uitgevoerd door de

plaatselijke aannemers De Bree, Van Gelder, Kuitwaard en Van der Plas.

De verschillende tuinbouwverenigingen, verbonden aan de veiling uit de wijde omgeving, werden gebundeld in een tuinbouwbond, de "Langedijker Groentencentrale". Bij de organisatie van deze bond en het verdere ontstaan van het veilingwezen verdienen de namen van A. Slot Pzn. en P. Slot Azn. met ere te worden genoemd.

Helaas moest op 28 december 1973 tot sluiting van de veiling (het hart van het leven in ons dorp) worden overgegaan. De reden hiervoor hield verband met de verkaveling van het Geestmerambacht, die nu veranderde van een vaarpolder in een rijpolder. De groenteaanvoer moest nu per as gebeuren, zodat de vaarveiling kwam te vervallen. Men ging nu veilen in Noordscharwoude bij de veiling "Langedijk en Omstreken". Hiermede werd voor ons dorp een betekenisvolle periode afgesloten die door onze bevolking als een verarming werd aangevoeld. Het veilinggebouw is door een stichting overgenomen, en ingericht als museum trekt het vele bezoekers.

De reeds vermelde ruilverkaveling van het Geestmerambacht bracht een grote verandering. "Het Rijk der Duizend Eilanden" (de vele akkers om de "West") maakte plaats voor grote aaneengesloten percelen land, doorsneden door polderwegen. Deze rijpolder, groot 5.340.000 hectare kostte ruim tachtig miljoen gulden, en kan ongeveer in 1975 met bijkomende werken gereed zijn. Een enorm werk dat steeds volgens schema en door gunstige weersomstandigheden vlot verliep.

Vele jonge tuinders kozen vanwege de hoge kosten om hier een plaats te veroveren een andere weg.

De samensteller van dit boekje, die uit eigen verzameling de foto's beschikbaar stelde, hoopt dat de lezer de daaronder genoemde bijzonderheden interessant vindt, en oak vele inwoners van ons dorp uit de jaren van rond 1900 tot 1930 zal herkennen, en hij spreekt gaarne de wens uit dat velen van dit boekje zullen mogen genieten.

1. Begin van het dorp op de Dijk, omstreeks 1915. De eerste molen is afgebroken, de tweede staat nog steeds. Let ook op hekken die langs de dijk staan.

2. Dit is de fietsenzaak van P. Weder (vroeger cafe), waar nu de Amra-Bank is gevestigd. Ernaast is de mandenmakerij van L. van Zuydam (1915).

?

3. Deze foto uit 1925 toont de spoorbaan waarlangs .Jiet Broeker spoortie" en de goederentreinen naar Alkmaar gingen. De winkel links is van kruidenier M. Bu1t; in het derde huis woonde schoenmaker J 0 P1uister.

Beeek op u!'n$tcn"ยทยท!"

4. Een afbee1ding van de zogenoemde "toeht" in 1913, een zijarm van de ringvaart. Deze liep 1angs de dijk tot het huis van S. Mulder. In het huis links op de foto woont nu Dirk Keizer.

5. Dit is de spoorbaan riehting station omstreeks 1918. Ret huis links staat er nog en werd bewoond door een beambte van het station Broek. Let ook op de enorme telegraafpalen.

-,

Uitg. A. C. K 00 ? 0 ~ Karspel.

6. Deze kaart uit 1905 toont links het huis van W. Wagenaar en reehts dat van S. Mulder, waarbij de "Koppieskoi" nog net te zien is. Let op de man met paard en wagen, de knotwilgen en de karakteristieke hekjes,

7. Ret was in 1915 een oploop als er een fotograaf bezig was. Iedereen wilde er op staan. U zult zeker enkele personen herkennen.

8. Gezicht op de "oude" Wilhe1minastraat in 1920. Jan Jonker, de me1kboer, doet zijn ronde met de hondekar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek