Brummen in grootmoeders tijd

Brummen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H. Robben en A. Straalman
Gemeente
:   Brummen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5113-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brummen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Deze foto van boerderij "De Riege" is gemaakt omstreeks het jaar 1910. De boerderij, die gebouwd was in een T-vorm, was gesitueerd oosteIijk van het Iandgoed "Het Leusveld". In deze streek kwamen weI meer boerderijen voor van een dergeIijk type. "De Riege" lag aan een weg genaamd De Riegestraat. Voor de Tweede WereIdoorIog veranderde de gemeente Brummen de naam van deze straat in Rhienderensestraat. De plek (een vierkante weide) waar de boerderij heeft gestaan, werd nag vele jaren gemarkeerd door wat vruchtboompjes. Zij waren de stille getuigen op de plaats waar eens "De Riege" heeft gestaan. Op de foto, aan de voorzijde van de boerderij, staan mevrouw Curre en haar dochters (de bewoners van "De Riege") afgebeeld.

60. In vroeger jaren was de steenfabriek 't Hoendernest een bron van inkomsten voor onder anderen arbeiders uit Empe. Wanneer de steenfabriek aan de IJsselstraat met de produktie is begonnen is niet bekend. De foto moet dateren van 1918. Met de naam 't Hoendernestligt het anders. Die was, volgens de geschriften, al bekend 600 jaar na Christus. De oorspronkelijke liggingvan 't Hoendernest was meer naar het westen gericht, omdat de IJssel toen een andere loop had. Tot oktober 1972 was de steenfabriek in werking. Nadien is er een vestiging gekomen van de Mavobouw, die het ontstaan voor een groot deel te danken had aan de voormalige steenfabriek.

61. Het openbaar lager onderwijs in Oeken werd vroeger in een ander schoolgebouw gegeven als waar het tegenwoordig plaatsvindt. Het gebouw dat in het verleden dienst deed als school (op foto), is het huidige cafe "Onder de Linden", welk etablissement ligt aan de Buurtweg. Dit schoolgebouw werd in 1851 in gebruik genomen en er namen 93 leerlingen deel aan het onderwijs. De heer Evert Lindeboom was in die beginperiode het hoofd der school. In 1930 werd een nieuwe school aan de Voorsterweg betrokken, waarin ook nu nog onderwijs wordt gegeven. In de voor die tijd uiterst moderne school was de heer Bleeker het eerste schoolhoofd. In 1950 kwamen boven Oeken in de lucht twee straaljagers met elkaar in botsing. Wrakstukken van een van de toestellen kwamen op de Oekense school terecht, die daarbij wei wat schade opliep. Gelukkig was er op het moment van dat ongeluk niemand aanwezig, omdat de schoolkinderen ijsvrij hadden gekregen.

62. Een zeldzame foto op een rustieke plaats in de buurtschap Oeken, in de volksmond beter bekend als Uuken. Het domein is gelegen tussen de Rhienderse en Oekense beek. Er heerste rust en het leven was er goed. De Berkenpas, gclegen in de buurtschap, was cen begrip voor de Oekenaren. Waar nu een blok staat van drie burgerwoningen stonden vroeger drie boerderijen. Niet los van elkaar zoals dat gebruikelijk was. De boerderijen waren met de voorgevels aan elkaar verbonden, zodat men kon spreken over een groots boerderij bolwerk. Jammer dat deze bijzondere bouwwijze op 21 augustus 1941 door brand verloren ging. Van links naar rechts: mevrouw Bielderman met haar vier dochters, mevrouw Plant, mejuffrouw Brink en mevrouw Boks met dochter en kleindochter.

63. Op deze afbeelding het gebouw van de Boerenbond gelegen aan de Voorsterweg in de buurtschap Oeken. Gedurende een lange reeks van jaren werd hier handel bedreven in agrarische produkten. Tevens was er een rnaalinrichting. In het torentje op het gebouw was een takelinrichting aangebracht om de produkten naar de eerste verdieping te hijsen. De Boerenbond had tevens de beschikking over een vrachtwagen, waarmee de goederen werden aan- en afgevoerd. Het aardige van deze foto is wei dat er oude bekende Oekenaren opstaan. Van links naar rechts: Karel Boomkamp, Bertus Sandig en Arend Hamer. Nadat het pand in verwaarloosde toestand was geraakt werd het met de grand gelijk gemaakt. Op het vrijgekomen terrein is een prachtig landhuis gebouwd. De eigenaar daarvan drijft handel in kunststofkozijnen.

64. Op zaterdag 12 oktober 1957 verloor de gemeente Brummen haar laatste windmolen. Om half vier in de oehtend rijdt de Brummense brandweer met Ioeiende sirene riehting Windheuveistraat in Voorstonden, maar het alles vernietigende vuur heeft zijn werk al gedaan. Er blijft van de molen sleehts een wrakstuk over. De, ,oude reus", de Iaatste van de, .vijf oide wieven", heeft de felste orkanen doorstaan en liefst twee wereldoorlogen overleefd, maar moest het afleggen tegen een niets ontziende vijand: het vuur. De op de foto afgebeeide molen werd sinds 1947 beheerd door de familie Hillen. Zij lieten later, op de plaats waar de molen had gestaan, een voor die tijd moderne maalderij bouwen.

65. De school van Empe heeft een merkwaardige geschiedenis achter de rug. De eerste school kende geen muren, maar leemwanden. Een naam voor het gebouwwaser niet, ookgeen erkende leerkracht. Willem Heuterman was de eerste "meester" van de school, echter zonder geldige papieren. Dat was in 1795. In 1815 bepaalde de gouverneur van Gelderland dat Willem Heuterman ontslagen diende te worden en dat na twintig jaar trouwe dienst. De lemen school verdween in 1883 eveneens. Hiervoor kwam in de plaats de op de foto afgebeelde school die dienst heeft gedaan tot 1953. Van deze school is de heer Dolman j arenlang hoofd geweest. Hi j was de vader van de bekende oud-tweede-kamcrvoorzitter Dolman. De huidige school werd in 1953 gebouwd en kreeg pas in 1969 een naam: de J.H. Isingsschool. 651eerlingen bevolken de achtklassige school, verdeeld over drie groepen. Mejuffrouw J.M, Talens is de huidige directrice van de J .H. Isingsschool.

66. Huize "Zigtrijk" is een van de fraaiste gebouwen in Brummen geweest. Het werd in 1838 gebouwd door Ienneken Bisschop en Gerrit Jan Roosegaarde. Het prachtige bouwwerk heeft gestaan aan de Zutphensestraat 388. Op die plek woont nu de familie J. Wassink. In 1832 kwamen Ienneken Bisschop en Gerrit Jan Roosegaarde vanuit Zutphen naar Brummen. Zij hadden snel de plaats gevonden waar zij zouden gaan wonen, nier direct in Huize "Zigtrijk", dat kwam later. Eerst bouwden zij een koetshuis gelegen naast het latere landhuis. Zes jaar later kwam dat tot stand. In 1859 overleed Ienneken Bisschop. Gerrit Jan Roosegaarde verkocht toen het dante huis aan Frederik Christian Colenbrander, een steenfabrikant. Tot 1875 woonde de familie Colenbrander in "Zigtrijk". Baronesse Jacoba Catharina van Sytzama werd de derde eigcnaresse. Op haar beurt verpachtte zij "Zigtrijk" aan de heer Wassink sr. Toen was er van het fraaie pand nog maar weinig over.

67. V elen zullen zich niet meer herinneren dat deze boerderij , ,Hoog Helbergen" heeft gestaan aan de Cortenoeverseweg in de buurtschap Cortenoever. Het pand wordt reeds vele jaren bewoond door de families Breukink. Volgens overlevering was "Hoog Helbergen" onderaards verbonden met "Laag Helbergen". De boerderij is op 12 april 1945 door de Duitsers in brand geschoten. Gelijktijdig met Reuwersweerd, Ganze-ei en Heyendaal. Cortenoever heeft in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog veel te lijden gehad. Het lag in het schootsveld van de IJssellinie. Verscheidene andere boerderijen werden kapot geschoten. Doordat de Duitsers vele verdedigingswerken zeals mijnenvelden hadden aangelegd, was veellandbouwgrond tijdelijk niet te gebruiken. Nadat de laatste restanten van , ,Hoog Helbergen" waren geruimd is er een modern landbouwbedrijf voor in de plaats gekomen. De huidige eigenaar is de heer W. Breukink.

Bronkborsterveer Brummen.

68. Op de foto (1923) het Bronkhorsterveer "De Goede Verwachting", De plaat is genomen van de Brummense zijde. Het Bronkhorsterveer is een van de oudste IJsselveren. Reeds in het jaar 1812 kreeg de heer L. van Dam van de Franse bezetters het veerrecht tussen Brummen en Bronkhorst. In 1937 kwam het veer, tot op heden, via een huwelijk in handen van de familie Wijers. Zoals het kiekje laat zien konden er slechts twee voertuigen op de pont. Tijdens de bevrijding in 1945 werd de pont door oorlogsgeweld verwoest. De in het jaar daarop ingebruikgenomen nieuwe pont werd in 1952 gemotoriseerd. WeI een verschil met vroeger, toen er over de rivier geboomd moest worden. De overzetplaats geldt als een van de drukste overzetplaatsen in het toeristische vlak. De huidige pont uit 1976 kan in totaal acht voertuigen tegelijk overzetten. Achter de pont vaart rustig een zeilboot stroomafwaarts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek