Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Niet aileen de naam van Bergum is gewijzigd, maar ons dorp zelf is in de loop der jaren ook sterk veranderd. Het is niet aIleen groter geworden en uitgebreid met zogenaamde nieuwbouwwijken, maar de oude buurten hebben ook een heel ander aanzien gekregen. Burgum is het centrum van de naaste orngeving geworden.

De winkeltjes van voor de oorlog werden grote zaken, zoals supermarkten. Dat maakte dat veel panden drastisch werden verbouwd en sommige straten bijna onherkenbaar werden voor wie er een poos niet geweest is. Vaak horen we van die mensen dat er vee I verknoeid is ... Geen wonder, dat die mensen terugverlangen naar de oude beelden, al is het dan oak slechts in de vorm van foto's.

Na de twee deeltjes "Bergum in oude ansichten" ligt nu een derde deeltje voor u met een iets gewijzigde naam. Er was voor dit boekje een overvIoed van foto's beschikbaar waaruit een keus gemaakt moest worden; een keus die altijd subjectief is.

Behalve uit mijn eigen verzameling, kon ik putten uit de mooie collectie kaarten en artikelen van mijn overleden vriend Foppe de Boer. Hij heeft helaas de uitgave van dit boekje niet meer mogen beleven. We zouden het anders zeker weer samen hebben voorbereid en ik heb gemeend daarom ook zijn naam weer aan deze uitgave te moeten verbinden.

Van verschillende kanten heb ik desgevraagd inlichtingen en soms toto's gekregen en daar ben ik de betrokkenen uiteraard zeer erkentelijk voor. Ook heb ik het mooie boekje van H. van der Vliet: "Burgum, Wald- en Wetter-doarp" hier en daar weer geraadpleegd, want dat bevat een schat aan informatie over oud-Burgum.

Ik hoop, dat veel mensen met net zo veel plezier dit boekje zullen doornemen als waarmee ik het heb samengesteld.

Burgum, september 1991

Douwe Franke Foppe de Boer]

1>e draai6rug te cJaergumerdari!. l:ltg. Gebrs. v. d. ~lClllen. boekb., Bergum.

1. Tot 1913 lag op Bergumerdam een vrij kleine draaibrug, waarover ook de paardetram reed. Toen de stoomtram zou komen, moest de weg worden verbreed en er moest een grotere brug komen. Verder moest ook de oude herberg links, "Vaartzicht", wijken voor het verkeer. Links zien we verder de molenaarswoning, die er nu nog staat. De molen is in 1907 afgebroken en verkocht naar Oosterwolde.

De Bergumerdam.

2. Deze foto laat zien dat de oude herberg vervangen is door de nieuwe ambtswoning voor de twee brugwachters. De oude brug ligt er nog, maar werd even later gesloopt om plaats te maken voor een grot ere draaibrug, die geschikt was voor de stoomtram. Op 1 april 1913 reed de eerste stoomtram over de nieuwe brug, die lang als de grootste draaibrug in Friesland gold.

3. De nieuwe draaibrug op Bergumerdam, zoals die in 1913 in bedrijf kwam. Hier is zij open om een paar schepen door te laten. In de verte naderen nog drie zeilende tjalken. In 1948 is de brug verwijderd en is hier een dam opgespoten, nadat achter de woningen rechts het nieuwe Prinses Margrietkanaal gegraven was. De drie woningen rechts zijn afgebroken. Het witte huis is in gebruik bij scheepswerf Damen. De foto is genomen vanaf de molen van Aalfs. (Foto J. Franke.)

4. Aan het Westerse Hei, dichtbij Bergurnerdam, was de opslag van de gebroeders Van der Wielen, die met hun stoomboot "De Vier Gebroeders" beurtdiensten onderhielden op Leeuwarden en Groningen en met vee voeren. Hier zien we twee broers met de machinist in actie. Van links naar rechts: Jochum van der Wielen, Jan van der Meer en Hendrik van der Wielen. Verder de vrouw van Roe! van der Wielen, dienstbode Engel met kleine Sjoerd Roels, dan de vrouw van Jochum met Sara; en voorts Wiepke Wielinga en Jelle Blom. De foto is omstreeks 1928 gemaakt door P.B. Spijksma.

5. De zuivelfabriek "Bergumerdam" in de jaren twintig, nog zonder de poedertoren, waarin de melk verstoven werd. Vooraan de directeurswoning, waarin lang de familie Hartmans woonde. Rechts in het Westerse Hei het turfschip van R. Jaarsma uit Sneek. De Bergumer turfschipper Corn. Zuidema (Knjillis) had daar zijn vaste ligplaats. (Foto J. Franke.)

6. Bij de "eerste" Bergumerdam stond aan de noordzijde hotel "De Drie Gekroonde Baarzen". Aan de zuidkant onder andere een dubbele dienstwoning van de zuivelfabriek. Hierin hebben bijvoorbeeld de families Hendrik de Vries (boekhouder), Frederik Hooghiemstra en Jelmer Stellingwerf gewoond. Net als "De Drie Gekroonde Baarzen", is ook deze woning afgebroken.

7. Het in 1988 afgebroken hotel "De Drie Gekroonde Baarzen" had aan de overkant van de weg een "overtuin" met paadjes, zitjes en een prieeltje. Later zijn er huizen gebouwd en zo zijn dus nu ruin en hotel verleden tijd.

8. Volgens de oudste kadastergegevens stond hier aan het Oosterse Hei al in 1832 een houtzaagmolen, genaamd Stere , van de familie Kramer. In 1877 werd deze te koop aangeboden, omdat overgegaan werd op stoomkracht. In het aanbouwsellinks kwam toen de stoommachine met naast het machinehuis een schoorsteen. Omstreeks 1920 werd op motorkracht overgegaan en werd de schoorsteen afgebroken. Op de foto zien we de houtvlotten in het Oosterse Hei. Links de zagerij en verder nog twee .Jioutstekken".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek