Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Omdat de oude school niet meer aan de eisen voldeed, werd door het Nutsdepartement Bergum in 1925 aan de Schoolstraat een nieuwe school gebouwd. Hierin be von den zich twee leslokalen en een groot speellokaal, met erachter een grote waranda. Dat het aantal kinderen behoorlijk was toegenomen, bewijst deze toto uit 1939. Juf Van der Glas was nog steeds hoofdleidster en ze werd toentertijd geassisteerd door de twee dames links: Wieke van der Meer en Fetje Noordenbos. (Foto J. Franke.)

60. Leerlingen en leerkrachten van de school voor Christelijk Nationaal onderwijs, in 1930 gefotografeerd voor het vertrek van meester Swart naar Nederlands Indie. Van links naar rechts zien we de volgende leerkrachten: juf. F. Ketellapper, meester P.B. Spijksma, meester P. Swart (hoofd) en B. Woudstra, die toen .. kwekeling met akte" was.

61. Bestuur en person eel van de school voor Christelijk Nationaal onderwijs in 1938, toen de school 75 jaar bestond. Vooraan het bestuur, bestaande uit, van links naar rechts: L.R. Wijma, B. Hiemstra, J. Siebma, J.R. Doumaen O. Hoekstra. Het person eel bestond uit: J. Roersma, J. Kamstra-van der Wal, P.B. Spijksma, A. Smith, C. Castelein, W. van der Wielen, K. Inia en N.A. Witterholt (hoofd). De dames Kamstra en Smith waren .Jiandwerkjuffen". (Foto J. Franke.)

62. "Bergum Oost" (tegenwoordig Schoolstraat). Links de boerderij van Haje Haisma. Deze stond ongeveer op dezelfde plaats, waar nu een bungalow staat, op de hoek Tsj .-Haismastrjitte en de Schoolstraat. Verder de nog nieuwe woning van Willem Bos. Het meisje links is Doete Bulthuis. Voorbij Bas een deel van de kwekerij Iephof. Nu staat daar onder andere de appartementenflat Iephof. In de verte de openbare lagere school, tevens Uloschool, en de Kruiskerk. (Foto J. Franke.)

63. De enige openbare lagere school die Burgum tot na de Tweede Wereldoorlog had, stond tussen de buurt en de Nieuwstad in. Hier zien we hem omstreeks 1910 met de ambtswoning van het hoofd van de school. Dat was in die tijd Dirk Oosterkamp, die oak aan de Rijksnormaalschool in Buitenpost verbonden was. In 1922 werd de school uitgebreid met vier lokalen en daarin werd de Uloschool gevestigd; lagere school en Uloschool dus in een gebouw onder een hoard. Dat was toen meester Jan Tulner. Dit gebouw staat er nog steeds, maar is nu een deel van de school voor Mavo. De vroegere ambtswoning wordt nu gebruikt als peuterschool.

64. Leerlingen van de open bare lagere school in 1928. Links het hoofd van de school, Jan Tulner, en rechts de onderwijzer van de 5e en 6e klas. Karel Reinders. (Foto J. Franke.)

65. Leerlingen van de open bare school voor Ulo in 1927. Links het hoofd, meester J. Tulner , en rechts meester J. Huisman. Behalve Burgumers, staan er ook leerlingen uit de omliggende dorpen op. De school had en heeft echt een streekfunctie. Op de voorste rij aileen Burgumer meisjes en wei, van links naar rechts: Sjoukje Douma, moeder van de filmregisseur Ate de long, Siernkje Popma, Doete Bulthuis, Ypie Bosgra , Det van der Meer, Dirkje Overwijk en Hillie Aalfs. Derde rij , tweede van links, staat (A) Dam Jaarsma, die later bekend zou worden als publicist en kenner van Friese volksliederen en -verhalen. (Foto l. Franke.)

66. Het Evangelisatiegebouw "Uw Koninkrijk Kome" aan de Molenweg is als zodanig in gebruik geweest van 1905 tot 1957. Op deze foto, die misschien genomen is in 1930 ter gelegenheid van het 25jarig jubileurn, zien we, van links naar rechts: Frans Hoekstra, Klaas H. Venema, Jacob van der Wal , Pieter Annerna. Rindert Hiemstra, voorganger Pieter van Tuinen en de sub-commissieleden dominee De Jager uit Garijp en dominee Van der Kooi uit Suameer.

67. Op de Molenhoek , aan het eind van de Moienweg, stond tot 1920 een korenmolen, met daarnaast een royaie moienaarswoning. Deze iaatste staat er nog steeds. Aan de andere kant van de Molenweg stand deze dubbeie waning, maar deze is in het begin van de jaren zeventig afgebroken. (Foto W. Veenstra.)

68. Een bekend hoekje aan de Groningervaart tussen Bergumerdam en het Bergumermeer was Winterswijk. Daar stond dit vissershuisje met de spinnekopmolen. Begin jaren twintig liet de eigenaar, Eeltje Rienks, er een botenhuis bij bouwen. Rienks woonde in Glinstra-state. Op Winterswijk heeft vroeger lang een visser gewoond die Winters heette en naar hem is de wijk (opvaart) genoemd, die van hier naar de Molenhoek liep. Na hem hebben hier onder anderen Jan Pelder en de visser Wijbe Paulusrna gewoond. Omstreeks 1948, toen de va art verbreed en rechtgetrokken moest worden, werd "Winterswijk" afgebroken. De naam leeft nog voort in de woonwijk van die naam. (Foto J. Franke.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek