Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De Kruiskerk van de Nederlands Hervormde Gemeente is het oudste gebouw in Burgum. Het oudste deel, de toren, is gebouwd van tufsteen en dateert van het eind van de l l de eeuw. Toen de kerk in latere eeuwen werd vergroot, gebruikte men baksteen. Van 1952 tot 1955 is een grote restauratie uitgevoerd, waarbij ook de twee zijbeuken, die in vroeger jaren waren atgebroken, weer werden aangebracht. (Foto J. Franke.)

Bergum

Earestienwirk lor Tsiibbe Gearts van der Meulen to Birgurn, len it Selskip lor Fryske TaeJ en Skrifte. kennisse.

70. Op de begraafplaats bij de Kruiskerk ligt de bekende Friese dichter-schrijver Tjibbe Geerts van der Meulen begraven, die ook oprichter was van het regionale weekblad "Nieuws- en Advertentieblad voor Tietjerksteradeel en omstreken", later omgedoopt tot Bergumer Courant. Voor zijn verdiensten werd hij bij zijn SOe verjaardag geeerd door de benoeming tot "Broeder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw", een "vergeten onderscheiding" volgens een artikel in deel 42 van het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Door het "Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse" werd op zijn graf deze "eresteen" geplaatst.

K weekeri jen

71. Wanneer de naam Bosgra viel, dacht men vroeger in Burgum aan boomkwekerijen. Verschillende geslachten Bosgra hebben deze tak van tuinbouw beoefend. Hun bedrijven heetten Frisla, Terra Nigra, Kweeklust en Iephof. In de 20ste eeuw begonnen sommigen zich ook op de bloernsierteelt toe te leggen. Op de foto een dee I van kwekerij Iephof, waar de eigenaar, A.G. Bosgra, de planten kennelijk inspecteert. Na de oorlog zijn verschillende bedrijven opgeheven, respectievelijk in andere handen overgegaan. Iephof is, vooral wegens de uitdroging van de grond in Burgum, in zijn geheel overgeplaatst naar Buitenpost. Op de achtergrond de Kruiskerk en de hervormde kapel.

72. In vroeger tijd waren er op de Nieuwstad wei twee wagenmakers. Hier zien we omstreeks 1930 de smederij van Sipke Zijlstra , die tevens wagenmaker was. Het huisje rechts werd vroeger bewoond door w. Meulenbelt en later door Jochum Mast. (Foto P.B. Spijksma.)

73. Op de Burgumer Nieuwstad, aan het eind van de "Nijstedserfeart", stond sinds 1863 een cichoreifabriek, opgericht door H.F. van der Veen en O.T. Bosgra. De fabriek werd in 1914 gesloten en naderhand verbouwd tot timmerfabriek, die in 1916 onder lei ding kwam van Harm H. de Boer, die later de fabriek oak kocht en uitbreidde. In "De Hoop" werden onder andere deuren, kozijnen , trappen en schoolmeubelen gemaakt. De fabriek is in het begin van de jaren tachtig gesloten. (Foto P.B. Spijksrna.)

___ ---- _WI' ..? ~-

74. Achter de Nieuwstad, westelijk van de Nieuwstadservaart, stand eertijds deze spinnekop, die een klein poldertje moest bemalen: "Oege'fintsje". Oege woonde in Suameer. Later is het land met de molen gekocht door A.G. Bosgra. In de jaren dertig is de molen afgebroken. (Foto P.B. Spijksma.)

75. De Nieuwstad omstreeks 1936, met links het huis van Gjalt en Attje Huizinga. Attje liep met de "b6Iekoer". In de boerderij rechts woonde Gerlof van der Velde. De drie jonge dames zijn Anskje , Geeske en Sjoukje , dochters van Roel van der Kooi, die naast Van der Velde woonde. (Foto J. Franke.)

76. Aan de Molenweg stond vroeger een korenmolen bij de royale molenaarswoning, die er nog steeds staat. Op een gravure uit de tweede helft van de 18de eeuw staat op die plaats een standerdmolen afgebeeld. Deze werd later vervangen door een stellingmolen. De laatste molenaar was Okke Jans Douma, die dit beroep daar uitoefende van 1913 tot 1920. Daarna werd de molen afgebroken. Van zijn voorgangers weten we aIleen de namen: Westerlaan, Van der Heide en Van der Hoek. Deze laatste trouwde met een dochter van Van der Heide en toen werd de moJenaarswoning in tweeen gedeeld. Bovenstaande foto is gemaakt naar een olieverfschilderij van Anne Tjibbes van der Meulen, zoon van de bekende dichter-schrijver Tjibbe Geerts van der Meulen en grondlegger van de .Jndische Verzame ling" , die van 1906 tot 1915 in Burgum gevestigd was. Vermoedelijk is het schilderij omstreeks 1885 gemaakt. (Foto M. Eversen.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek