Clinge in oude ansichten

Clinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4056-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Clinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een heel oud plaatje uit het Zeeuwse Clinge. Zoals op de afbeelding duidelijk is te zien, bestond de best rating nog uit zogenaamde "kinderkopjes", waarvan er thans nog een strook ligt tussen de gewone klinkers en de tegels van het voetpad. Links was de slagerswinkel van Guust Vercauteren. Vervolgens zien we de kruidenierswinkel van mevrouw de weduwe Dobbelaer. Dan zien we de ingang van het smalle straatje, Steenstraat genaamd, dat thans de Klinkerstraat heet. Vervolgens zien we het cafeetje van de heer Everaart, de wagenmakerij van de heer Bolssens en de smederij van Camiel Verstraeten, waarvan elders in dit boekje een prachtige opname voorkomt. Het was ondoenlijk om alle namen van de op dit plaatje staande personen te achterhalen. Zo te zien is er wei het een en ander in Clinge veranderd en ook verbeterd!

Openbare School, i;eeuwsch Clinge.

20. Ongetwijfeld zuIlen het vooral de oudere inwoners van Clinge zijn, die zich dit plaatje nog zuIlen herinneren. Het is de open bare lagere school aan de 's-Gravenstraat, die we hier nog in haar oude toestand aantreffen. Tijdens het pastoraat van pastoor J .J. Serrarens werd deze school omstreeks 1911 uitgebreid met twee leslokalen, hetgeen aan de achterkant links duidelijk is te zien. Tijdens het verblijf van pastoor CiJ. Verbunt werd in oktober 1920 aan het gemeentebestuur gevraagd deze school te verkopen aan het kerkbestuur om daarin een roorns-katholieke school op te rich ten. Na verbouwing van de school werd het gebouw op I oktober 1921 overgenomen. De huidige Sint-Bernardusschool is aangepast aan de eisen des tijds. Woonde voorheen het hoofd der school, E.A. de Waal, naast de school, thans is daarin het kantoor van de P.T.T. met de woning van de kantoorhouder F.E. Plasschaert gevestigd.

21. Op 18 december 1908 werd 1.1. Serrarens, afkomstig uit het naburige Groenendijk, tot pastoor benoemd en op 9 februari 1908 werd hij gelnstalleerd. Onder zijn pastoraat werd Theofilus Smet op 11 juli 1909 tot priester gewijd. Op 15 september van dat jaar vierde men het vijfentwintigjarig bestaan van de bewaarschool en tevens het vijfentwintigjarig jubileum van mejuffrouw Rozalie Colsen als onderwijzeres. Op 18 juni 1911 yond de eerste heilige mis plaats van de tweede priester yah de parochie, namelijk Aloysius Smet, op 23 juli die van de derde priester 10h. Weemaes en op 30 juli de eerste mis van de vierde priester 1. Colsen.

Reeds lang werd de behoefte gevoeld om een klornpenmakersvereniging op te richten. Op 15 oktober werd er een vergadering gehouden en aile negenentwintig aanwezigen gaven zich als lid op. De toenmalige kapelaan AI. Buysrogge heeft zieh voor deze zaak ingezet. Op 4 decem ber 1911 werd door pastoor Serrarens een leesbibliotheek opgericht. Op 4 juni 1912 vierde hij zijn zilveren jubileum. Op 1 juni 1912 werd door kapelaan Balthazar het patronaat opgerich 1. Op 12 maart 1915 verliet pastoor Serrarens de Heilige Henricusparochie van Clinge.

22. Een bekende familie in Clinge was destijds het gezin van A. Drumont. Achteraan poseert Henri Drumont. Van links naar rechts kijken ons aan: Piet Drumont met voor hem zijn broertje Jozef Drumont, vader Aloysius Drumont en voor hem Honore Drumont, dan Catharina Drumont, mevrouw Bernadette Drumont-de Puysseleyr met op schoot de kleine Desire Drumont, Alice Drumont en Justine Drumont. De heer Drumont was voerman, kolenhandelaar, houthandelaar en klein-landbouwer.

23. Nog een opname van de kerk van de Heilige Henricus uit Clinge, die in dit boekje niet mag ontbreken. Deze kerk staat aan de 's-Gravenstraat. Op 23 juni 1875 werd de eerste steen gelegd van de pastorie. Op 17 november 1875 werd door pastoor A. Koremans de eerste steen gelegd van de nieuw te bouwen kerk. De totale bouwkosten werden geraamd op vijfentwintigduizend gulden. Het werk werd uitgevoerd door c.L. Bleyenbergh uit het naburige Sint Jansteen. Op 30 december 1876 werd de nieuwe kerk ingezegend door deken Buys. Vele geschenken werden gegeven, onder andere een godslamp, een beeld van het Heilig Hart, twee luidklokken, vijf stuks kazuifels en zes kandelaars. Later werden nog allerlei soorten kerkelijke benodigdheden geschonken. Op 15 juli werd de kerk geconsacreerd door H. van Beek, bisschop van Breda.

In 1977 (tijdens het samenstellen van dit platenboekje) waren er 2336 parochianen (gedoopte katholieken) en ongeveer 859 gezinnen in deze parochie.

24. Een bekende persoonlijkheid uit de Clingse gemeenschap is wei pater J. Coisen, die op 30 oktober 1883 in Terhoole werd geboren. Tijdens het pastoraat van pastoor J.J. Serrarens deed J. Coisen op 16 juli 1911 zijn eerste heilige mis in de kerk van de Heilige Henricus. Pater Colsen, die op 30 oktober 1977 dus de hoge leeftijd van vierennegentig jaar mocht bereiken, hield zich vooral bezig met het werk onder de mijnwerkers, waarbij hij zich bijzonder verdienstelijk maakte bij de zogenaamde Monseigneur Poelsbeweging, teneinde het peil onder de werkende bevolking op te voeren. Pater J. Colsen, die tijdens het gereedmaken van de tekst voor dit boekje in Heerlen woonde, mocht het wei bijzondere voorrecht genie ten om in juli 1971 zijn diamanten priesterjubileum te vieren. Ongetwijfeld zullen vooral de ouderen uit Clinge hem nog wei herkennen.

25. Het komt tegenwoordig niet zo erg veel meer voor dat er in een dorp een oud, knus winkeltje staat, waar men bij het openen van de deur het belletje hoort rinkelen. Deze kleine winkeltjes, die in de dorpen stonden, behoren in vele gevallen helaas tot het verleden. Maar in Clinge staat nog zo'n ouderwets winkeltje, namelijk dat van mejuffrouw A. Coisen. Dit gebouwencomplex, dat we hier nog in zijn oude toestand aantreffen, is a1 heel oud. Reeds vanaf 1897 dreef de familie Coisen deze winkel in kruidenierswaren. De familie was zeer gastvrij. Zo was het de gewoonte dat na de mis vele parochianen op zondagmorgen bij de familie Colsen gastvrij werden ontvangen aan de zogenaamde "koffietafel", waar men onder een gezellig praatje een kopje koffie dronk. Dit oude winkeltje, waar men het verleden nog kan proeven, heeft echter momenteel wei een elektrisch belletje. Het is er nog echt gezellig en men kan er op zijn gemak winkelen. Het is jammer dat dergelijke kleine winkeltjes het niet meer vol kunnen houden, omdat de steeds groter wordende supermarkten niet aileen in de steden, maar ook in de dorpen geleidelijk meer terre in winnen. Maar hier, in het winkeltje van mejuffrouw Coisen, staat de tijd als het ware nog even stil!

26. Op dit plaatje zien we een bekend klompenmakersgezin uit Clinge, dat jarenlang in de Kerkstraat heeft gewoond, in de woning waarin thans Albert Claes woont. Omstreeks 1917 werd van dit gezin deze opname gemaakt. Staande poseren, van links naar reehts: Marie Verstraeten, Mathilde Verstraeten (tussen haar ouders), Wilhelmina Verstraeten, die naast haar moeder poseert, en Bertha Verstraeten. Zittend kijken ons aan: Remondus Verstraeten en Pauwlina Remondus Verstraeten-van den Branden. De klompenmakerij is later altijd aan het eigen yolk (in dit geval de familie Verst rae ten) gebleven! Let vooral op de ouderwetse kleding.

27. Op dit plaatje zien we de leerlingen van de eerste klas van de ro oms-katholieke lagere school aan de ~'s-Gravenstraat. Helaas was het ons niet mogelijk aIle namen te weten te komen. Maar enkele kunnen we u er toch noemen. Van links naar rechts zien we onder anderen: Lia Baart, een onbekende, Lucia van Houten, Maria van Gouthem en tegen de mum staand kijkt mejuffrouw Gerarda Lansu ons aan. In het midden zien we Maria Blommaert. Links onder is duidelijk een tweeling te zien met als achternaam Schijvenaer. (Hun voornamen kon men ons helaas niet meedelen.) Rechts zien we nog Etienne de Waal en Eduard Bracke. Mogelijk kunnen de ouderen uit Clinge de rest van de namen achterhalen. Een mooi zoekplaatje!

28. Op dit unieke plaatje poseren de arbeiders in de klompenmakerij van Charles van de VoordeVerbust. Op deze van 1916 daterende foto zien we, staande van links naar reehts: J. 1. van de Voorde, Henri Seghers, Ceriel de Clerek, waarschijnlijk Petrus Seghers, Osear van de Voorde, met kind op de arm mevrouw Van de Voorde-Verbust (de vrouw van de baas van deze klompenmakerij), C. de Witte (men noemde hem zo vanwege zijn witte haar) en vermoedelijk Louis van de Voorde. Vooraan kijken ons zittend aan: een onbekende, de baas van de klompenmakerij, Charles van de Voorde, Jules van den Branden en mevrouw Fientje van den Branden-van de Voorde. Fientje maakte figuurtjes op de klompen. Middenin zien we het zogenaamde "krammes", dat werd gebruikt om de buitenvorm aan de klomp te geven. Aan de muur hangt een stel klompen dat al klaar is. In dit pand is momenteel cafe "De Gouden Kroon" gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek