Clinge in oude ansichten

Clinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4056-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Clinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In Clinge heeft men het spreekwoord "Herhaling is de moeder van het geleerde" destijds letterlijk toegepast! Want in de jaren twintig bestond er in Clinge een zogenaamde "Herhalingsschool" van de oud-Ieerlingen van de lagere school, van wie we hier een opname zien, gemaakt bij het voor de school staande Heilig Hartbeeld. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Cel. Bleyenbergh, Mad. de Bliek, J. van Poele, P. Verstraeten, J. Bleijenbergh en Hon. Drumont. Op de tweede rij kijken ons aan: M. Stevens, Gabr. van Goethem, B. Willaert en M. Hoefnagels. Op de derde rij staan: A. Jouret, het hoofd der school E.A. de Waal en A. van Cauteren. Vooraan zitten: M. Pilaet en J. Boloens. Het voor de school staande Heilig Hartbeeld is in de loop der jaren verwijderd en overgebracht naar de Brabrantse parochie Achtmaal.

40. Op dit plaatje kijkt pastoor c.J. Verbunt van de Heilige Henricusparochie van Clinge ons aan. Onder zijn pastoraat werd half oktober 1920 het gerneentebestuur gevraagd de openbare school te verkopen aan het kerkbestuur om daarin een roorns-katholieke school op te rich ten. Na de verbouwing werd deze op 1 oktober 1921 overgenomen. Hoofd der school werd E.A. de Waal. In 1926 hadden grote overstromingen plaats, zodat zelfs de Dorpsstraat in Clinge een paar dagen helemaal onder water stond. Op tweede paasdag 1926 overleed burgemeester C. F. de Deckere. In september 1926 is de wijk Kapellebrug overgegaan naar het naburige Sint J an steen, dit tot ongenoegen van de parochianen. In oktober 1926 werd het Wit-Gele-Kruis opgericht. Niet minder dan tweehonderd zestig leden gaven zich op. Tegen het einde van 1926 werd pastoor c.J. Verbunt overgeplaatst naar Rijsbergen in NoordBrabant.

41. Nog een interieuropname van de rooms-katholieke kerk. Wanneer we het huidige kerkgebouw betreden, dan zien we weI een groot verschil met deze opname. Hier zien we links en rechts nog de zogenaamde "communiebanken", die in de loop der jaren zijn weggebroken. Middenin ontwaren we het altaar, waarvoor in de loop der jarcn een nieuw altaar is gebouwd. Daarboven bevindt zich de tabernakel voor het opbergen van de misbenodigdheden, zoals kelken en dergelijke. Dit plaatje houdt de herinnering aan de oude toestand van het vorige interieur levend.

42. Hoewel deze foto van recente datum is, meende de samensteller dit plaatje toch in dit platenboekje te moeten opnemen. We zien hier het orgel in de roomskatholieke kerk van de Heilige Henricus in Clinge, Dit orgel is gebouwd in 1763 door de firma Detles Onderhorst en het is dus heel oud. Het werd nog niet zo lang geleden, in de jaren 1968-1970, door de gebroeders Vermeulen uit het Limburgse Weert gerestaureerd. Dit is een reproduktie van een in 1975 gemaakte fotovan dit juweeltje van een orgel, genomen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Heilige Henricusparochie in Clinge.

Khnge. - Hollandsche grens,

43. Nog een oud plaatje uit de mobilisatietijd gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). We zien hier de "Hollandsche grens". (Let op de ouderwetse schrijfwijze van het woord "Hollandsche" met de letters sch.) Men noemde deze wijk de zogenaamde "Poort". De in die tijd veel voorkomende smokkelaars lie ten zich niet zo gauw door de grenspost afschrikken. Maar het bord aan de linkerzijde toont duidelijk de tekst "Halt! Verboten verder te gaan". Op het rechter bord staat zowel in het Nederlands als in het Duits te lezen: "Bij overschrijding van den draad zal er zonder verwittiging geschoten worden". Op de achtergrond zien we een aantal Duitse militairen en voor de afscheiding staat een Nederlandse militair op wacht. De namen van de op dit plaatje voorkomende personen wist men ons helaas niet mee te delen.

B.V.U.

CLIXGE - tatie (inwendig).

t;itg. Verberckmoes.

44. Bij de heer Verberckmoes in Clinge werd destijds deze oude kaart uitgegeven. Hierop zien we het voormalige station van de Belgische plaats De Klinge. (Het Belgische dorp wordt namelijk aangeduid met de naam "De Klinge", geschreven met de letter K.) Dit trammetje onderhield de verbinding van Mechelen naar Terneuzen. Deze spoorlijn ligt er nog en 'is nog tot het Belgische "De Klinge" in gebruik. Hoewel deze spoorJijn ook nog in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen ligt, is zij daar niet meer als zodanig in gebruik, maar overwoekerd met planten en struikgewas. Het feit dat deze spoorlijn in Belgie nog wei in gebruik is, houdt verband met het verbod chemische stoffen door de tunnel in Antwerpen te vervoeren.

45. Daar de "R.K.C.V.V." ("Rooms-Katholieke Clingse Voetbal Vereniging") in april 1977 haar vijftigjarig bestaan heeft gevierd, leek het de samensteller goed van deze voetbalvereniging enkele opnamen in dit boekje op te nemen. In 1930 werd deze opname gemaakt van het eerste elftal. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Edmond Bauwens, AlOlS Bleyenbergh, Piet van der Heyden, Francois Blommaert en Piet van der Walle. Gehurkt kijken ons aan: Jozef Baart, Alois Buysrogge en Honore van Cauteren. Op de grasmat zitten: Frans Jonkers, Camiel Colman, Jozef de Block (met bal), Charles Willaert en Jozef van der Kelen.

46. Op 31 december 1926 kwam J. Huygen, die als pastoor van Clinge werd benoemd en die direct de keuken, bijkeuken en de bovenbouw van de pastorie liet veranderen, omdat deze in een verwaarloosde toestand verkeerden. Onder zijn pastoraat had de verbouwing van het patronaat p1aats en werd er in 1928 een frobelschool opgericht. Daar er ook behoefte W,L~ aan een apart gebouwtje voor het Wit-Gele-Kruis,werd besloten een kleine k1iniek te bouwen achter het patronaat, In augustus 1929 had de eerste klornpenbeurs p1aats. Onder grate belangstelling deed Rene van der Heyden in 1932 zijn eerste heilige mis. Op 13 juni 1933 vierde pastoor Huygen zijn zilveren priesterfeest en eind juni 1939 vierde hij zijn twaalf-en-een-haifjarig pastoraat. In verb and met de vernieling van het Mariabee1dje in de woudkapel, werd besloten een stenen kapelletje te bouwen. Guust Verstraeten deed het metselwerk voor tachtig gulden en 1. Lansu bracht de kosten van hout en verf in rekening, namelijk tien gulden. Op 6 juli 1941 deed Albert van den Branden zijn eerste heilige mis en op 1 augustus 1943 was dat Cam. Lansu. Op 30 december 1951 vierde pastoor Huygen zijn vijfentwintigjarig pastoraat, ter gelegenheid waarvan vijf nieuwe ramen in het priesterkoor werden geschonken. Op 2 april 1952 overleed pastoor Huygen en hij werd op het parochiekerkhof bijgezet.

---~~-- -

47. Op dit unieke plaatje zien we de zogenaamde absis van de roorns-katholieke kerk van de Heilige Henricus met de glas-in-Iood-ramen en daaronder de schilderijen van pastoor J. Huygen, geschilderd toen hij op 13 juni 1933 zijn zilveren priesterfeest vierde. De parochianen uit Clinge hadden geld bijeengebracht voor de beschildering van het priesterkoor. Deze prachtige schilderijen, die door pastoor Huygen zelf waren gemaakt, werden door hem als gedachtenis aan zijn jubileum aan de kerk geschonken. Als blijk van waardering voor zijn pastorale arbeid, boden de parochianen hem een staande klok aan. Het interieur werd door een en ander wel zeer verfraaid!

48. Ter gelegenheid van haar eerste lustrum werd van de "R.K.C.V.V." ("Rooms-Katholieke Clingse Voetbal Vereniging") in 1932 deze opname gemaakt. Op de bovenste rij p oseren, van links naar reehts:

Petrus Vlaeminck, Theofiel Blornmaert, Rene Willaert, Charles van Cauteren, Joseph Drumont, Joseph Bauwens, Alors Braeke, August van Huffel, Albert Gebels, een onbekende, Alphons Plassehaert en Karel Vereauteren. Op de tweede rij kijken ons aan: een onbekende, Camiel Pollet, Remie Schoenmaekers, Piet Hageman, Louis de Munter, Rene Blommaert, Guust de Moor, Joseph van Holle, twee onbekenden, Charles Willaert en Eduard de Block. Op de derde rij zien we: Honore Drumont, Charles Willaert (neef van de eerstgenoemde), een onbekende, Alo is Seghers, Piet de Bruyn, Joseph Bleyenbergh, Joseph Willaert, Joseph Seghers, Ceriel de Moor, Joseph de Wit en Piet Bleyenbergh. Vervolgens kijkt het bestuur ons aan en weI: Joseph Baart, Charles Burm, voorzitter Piet van der Walle, geestelijk adviseur kapelaan P. de Beukelaar, Francois Blommaert, Piet Drumont en Edmond Bauwens. Vooraan, aan weerszijden van de medailles en de bekers: Frans Slock en Desire Drumont.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek