Clinge in oude ansichten

Clinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4056-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Clinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In Clinge zal men hem nog wel herkennen. We bedoelen bakker Cyriel Schoenmaeckers, die in de 's-Gravenstraat destijds een bakkerij had. We zien hem hier op zijn fiets, met voorop de broodmand, waarmee hij door het dorp Clinge reed en het brood bij zijn klan ten bezorgde. Als de mand vol met brood was, betekende dit voor de bakker een ware krachtsinspanning. Maar van lieverlee werd het aantal broden minder en ging het steeds gemakkelijker. Het komt tegenwoordig nog maar sporadisch voor dat de bakker zelf, of eventueel de bakkersknecht, het brood op deze manier bij de klan ten bezorgt. Maar gelukkig bleef in Clinge wel de warme bakker bestaan! De tijden veranderen en daarmee ook de werkzaamheden wat betreft het bezorgen van het brood, dat later met de auto plaatshad en waarvan elders in dit boekje een opname voorkomt!

60. In verband met de steeds toenemende mechanisatie in de landbouw, verdwenen de stoere Zeeuwse werkpaarden en met hen ook de smeden. Zo had Ceriel Weemaes jarenlang in Clinge een smederij in de 's-Gravenstraat. We zien hem hier bezig in zijn smederij met het smeden van een stuk ijzer. Het waren vooral de kinderen die wei eens een kijkje kwamen nemen als de vonken bij het smeden door de smederij dwarrelden. Nadat het ijzer de gewenste vorm had verkregen, werd het in de koelbak sissend afgekoeld. Ook heeft smid Weemaes menig werkpaard beslagen (van hoefijzers voorzien). Helaas leven deze werkzaamheden alleen nog maar voort in de herinnering van de Clingenaren, die zeer zeker met enige weemoed hieraan zuIlen terugdenken. Moge dit bijzonder mooie plaatje de herinnering aan deze oudste dorpsbewoner en zijn werkzaamheden levend houden!

61. Een van de cafes in de 's-Gravenstraat van Clinge is cafe "De Landbouw". Vele i~woners kwamen daar een "vlekje" wegwerken, een kaartje leggen of biljarten. We zien hier een groepje vrienden, dat vaak een bezoek aan hun zogenaamd "stamcafe" bracht. Van links naar rechts kijken ons aan: Jo van de Voorde, George Seghers, Cyriel Schoenmaeckers, Camiel de Smet, eigenaar Camiel Hoefnagels en in de deuropening staat mevrouw Regina Hoefnagels-de Poorter. Men kon het goed met elkaar vinden. Het kon dan ook in cafe "De Landbouw" een gezellige boel zijn.

62. Elk dorp heeft nagenoeg zijn bekende dorpsfiguren, die iedereen kent. Zo'n dorpsfiguur was ongetwijfeld de smid uit Clinge, Ceriel Weemaes, die bijna honderd jaar werd. Helaas heeft hij deze leeftijd niet mogen bereiken. Hij was de oudste inwoner van Clinge en overleed eind 1976 op bijna honderdjarige leeftijd. Het is niet iedereen gegeven, een dergelijke hoge leeftijd te mogen bereiken.

63. In 1951 werd van de begunstigers, het bestuur en de ereleden van de Clingse muziekvereniging "Weldoen Door Verrnaak" deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: O. van de Voorde, Fr. Lernout, J. Weemaes, J. Wullaert, J. v.d. Branden, A. Verschueren, E. v.d. Keelen en H. van Cauteren. Op de tweede rij kijken ons aan: 1. Lausen, Fr. de Windt, J. Pleunis, H. de Puysseleyr, A. van Cauteren, Fr. Verstraeten, A. Drumont, A. van Vlierberghen, R. Bogaert, J. Mangnus, C. van der Keelen en 1. van Duyse. Op de derde rij zien we: D. Jouret, M. v.d. Born (gemeentesecretaris), R. de Backker, Pro de Caluwe, Fr. dW ilde, A. Hermans, 1. Willaert, A. v.d. Keelen, Ph. Plasschaert, J. Ruijloft en J. de Block. Vooraan zitten het bestuur en de ereleden: J. Lauwereijs, J. v.d. Voorde, J. Heijens, C. Seghers, J. Baart (secretaris), Fr. Blommaert (voorzitter), A. Hageman (penningmeester), 1. Craenenbroeck (vice-voorzitter), Fl. Blommaert, R. de Lee en A. v.d. Keelen.

Grens Clinge.

64. Het opschrift op dit heel oude plaatje, waarop we een gedeelte zien van de 's-Gravenstraat in Clinge, is niet geheel juist, want de grens ligt ongeveer een tweehonderd meter verder. We zien deze Clingse straat nog met de zogenaamde "kinderkopjes" en de open goten, die moesten dienen voor de riolering. Links staat de woning van Guido de Letter, vervolgens zien we het huis waarin de weduwe Marie Verstraeten-de Moor woonde. Op de plaats van de derde woning, die destijds werd afgebroken, staat nu de nieuwe woning van de familie Van Damme. Rechts woonde vroeger een klompenmaker, Jerome Jonckers. Dit huis werd later verbouwd en onderging een grote verandering. Thans oefent tan darts J.C.A. Neve uit Sint Jansteen daar zijn praktijk uit. Wanneer we van het Hollandse Clinge naar het Belgische De Klinge gaan, passeren we de grens, die schuin over de straat loopt. Links stond daar een hardstenen grenspaal en rechts een ijzeren grenspaal.

65.Het zal wel niet dikwijis voorkomen dat men bij de straatmakers ook vrouwelijk personeel aantreft. Maar in Clinge was dat destijds weI het geval. De bestrating van de 's-Gravenstraat in Clinge bestond destijds uit zogenaamde "kinderkopjes", die in de loop der jarenwerden vervangen door gewone straatklinkers. Van links naar rechts zijn aan het werk: mejuffrouw Tilly Bracke, de hulp van de straatmaker Hageman, Cyriel Hageman, Jo Hageman, Riet Hageman, Ans Hageman en Piet Hageman. Tegen het einde van de jaren veertig werden deze werkzaamheden in Clinge uitgevoerd.

.(

66. Tegenover de rooms-katholieke kerk van de Heilige Henricus staat in de 's-Gravenstraat in Clinge het voorrnalige gerneentehuis, dat we hier op dit plaatje zien. Dit overigens prachtige gerneentehuis werd in 1936 gebouwd, dus het is nog vrij nieuw. Voor het bordes zien we duidelijk de aanplakborden, waarop de inwoners van Clinge het voornaamste gerneentenieuws konden lezen. Sinds de herindeling op 1 april 1970 is dit gerneentehuis aan de oorspronkelijke besternrning onttrokken. Thans woont daarin Jozef Marirnan, werkzaarn op het kantoor van de "Oitex" in Clinge.

67. Het zullen vooral de ouderen in Clinge zijn, die hem nog zullen herkennen. We bedoelen melkboer Jozef van de Voorde, die rechts naast de melkwagen poseert. Op het melkwagentje zit zijn zoontje Charel, terwijl achter de op het wagentje staande melkbussen nog juist mevrouw Roos van de Voordevan Cauteren is te zien met haar dochtertje Magdalena op haar rechterarm. Melkboer Van de Voorde ging met dit wagentje de huizen langs en verkocht de melk, die in melkbussen werd vervoerd. Achter de benen van zijn zoontje Charel zien we een blikken doos van Van Nelle. Mogelijk verkocht hij naast de melk ook nog koffie en thee. Een bescheiden begin van de S.R. V.-melkwagen, die thans in Clinge de melk en diverse kruidenierswaren aan de man brengt. Deze opname werd genomen bij het huis van melkboer Van de Voorde in de 's-Gravenstraat, De pony trok het melkwagentje. Dat zien we in deze moderne tijd niet meer!

68. Het viel voor bakker Cyriel Schoenmaeckers uit Oinge niet mee om bij stormweer op de fiets met een volle broodmand door de straten van het dorp te moeten rijden om het brood bij zijn klanten te bezorgen. Hierin kwam niet alleen verandering, maar ook verbetering. Want we zien hier de Clingse bakker met zijn auto, waarmee hij brood bij zijn klanten bezorgde. Naast de broodbezorging werd ook ijs uitgevent. Op zijn auto stond: Brood en Banket. Het kenteken van zijn eerste bezorgauto was K 23171. Links poseert Maria Weemaes en rechts kijkt Cyriel Schoenmaeckers ons aan. Nadat deze bakker op jonge leeftijd overleed, is thans in de voormalige bakkerszaak een cafetariabedrijf gevestigd, waar men bij mevrouw A.A.F. Schoenmaeckers-van der Walle frites en ijs kan kopen. Gelukkig kan men in Clinge nog terecht bij warme bakker J.J.M. Hageman in de 's-Gravenstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek