Coevorden in oude ansichten

Coevorden in oude ansichten

Auteur
:   drs. W.L. Mertens
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3595-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Coevorden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Coeverden in oude ansichten

door drs. Wi. Mertens

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 3595 4 ISBNI3: 978 90 288 35955

© 1969 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de derde druk uit 1996

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 041 8 5 1 3 144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

IN LEIDING

"Een nijpend probleem was", zo schrijft mr. A. Veenhoven in zijn boek "Historie van Coevorden", waaraan ik vele gegevens voor het onderhavige werk ontleend heb, "hoe de stad op te heffen uit het verval, waarin ze door de verdwijning van het garnizoen en de vermindering van de buitenlandse handel was geraakt", Het garnizoen was in 1854 opgeheven. Aileen de week- en jaarmarkten mochten zich nog in een grate belangstelling verheugen (o.a. vanuit het Graafschap Bentheim). De jaarmarkten werden gehouden op de zogenaamde Biestemoandagen, waarvan de eerste viel op de maandag na de Zuidlaardermarkt (3e dinsdag in oktober). Door het aanleggen van goede wegen (waarvan de kosten vaak door middel van tolheffing gedekt werden), spoor- en waterverbindingen kreeg Coevorden in steeds toenemende mate een streekverzorgende functie. Dit uitte zich o.a. in het onderwijs.

Voor 1900 waren er slechts 3 open bare scholen in de stad zelf, te weten: een aanvangsschool, een tussenschool en een Franse school. In het begin van deze eeuw nam het aantal scholen en schooltypen sterk toe. Genoemd kunnen worden: H.B.S. (1909), Vakschool voor Meisjes (1919), Kweekschool (1926) en Technische School (1933). De handelsvereniging Coevorden organiseerde in 1907 een curs us boekhouden; in 1915 werd dit een driejarige cursus. Later is hieruit

de Middelbare Handelsavondschool gegraeid.

Het inwonertal groeide in de jaren 1870-1935 snel, In 1870 telde Coevorden nog ongeveer 2800 inwoners, terwijl dit aantal in 1935 tot 7000 gestegen was. Met de graei van de bevolking nam ook het aantal woningen in Coevorden toe. Vele behuizingen kregen in deze tijd een andere bestemming, met name door de toenemende regionaal-verzorgende functie van de stad kregen de Friese- en de Bentheimerstraat steeds meer het aanzicht van winkelstraten.

Op industrieel gebied zijn in dit tijdvak twee perioden te onderscheiden. Tot 1918 vestigden zich een betrekkelijk groot aantal industrieen in Coevorden (o.a. de N.Y. Stoomzuivelfabriek in 1901, de Strocartonfabriek in 1907, de Aardappelmeelfabriek in 1908 en de N.Y. Drentsch-Overijsselsche Houthandel in 1910). Na 1918 trad er een stagnatie in de industriele groei op, welke voortduurde tot ongeveer 1930, toen de Oostelijke Pluimveecentrale zich in Coevorden vestigde.

Het culturele leven in die dagen bestond aanvankelijk uit de Nutsvergaderingen (zes avonden per jaar). Op deze bijeenkomsten werden redevoeringen gehouden en werd gedeclameerd. Het Cornite Plaatselijk Belang organiseerde in het begin van deze eeuw vele festiviteiten.

Rond de eeuwwisseling kwamen ook het amateurtoneel en de muziekverenigingen tot grotere bloei. Op I januari 1900 was de mannenvereniging "de Frissche" opgericht met het doel "de gezelligheid te bevorderen". De allereerste bioscoopvoorstelling werd in Coevorden in 1905 ter gelegenheid van de inwijding van Noord-Ooster locaalspoorweg gegeven. Ook de sportbeoefening kwam steeds meer in de belangstelling te staan. Zo begon, om enkele voorbeelden te noernen, de tennis sport in 1918 met twee banen bij boerderij Vos aan het Stieltjeskanaal.

De eerste voetbalclub was het in 1907 opgerichte "Candia". Deze vereniging ging echter in 19 I 1 ter ziele, maar nog in datzelfde jaar werd de voetbal- en atletiekvereniging "Germanicus" opgericht.

De zwemclub "De PIons" deed in 1934 zijn intrede in het Coevorder sportleven.

De sociale instellingen kregen in het begin van deze eeuw een nieuwe impuls, dank zij mejuffrouw Aleida Kramer.

Er bestond reeds een fonds, dat tot taak had hulp te verlenen aan armen en zieken. Het fonds werd bestuurd door de gasthuisvoogd, welke benoemd werd door de gemeenteraad. In 1902 kreeg dit fonds een legaat van f 74.000, - van mejuffrouw Aleida Kramer. Hierdoor kon het fonds weer een tijdlang haar taak vervullen, echter door de crisis van 1930 kon er niet meer

zonder gemeentesubsidies gewerkt worden. In 1935 werd door het gemeentebestuur een andere organisatie in het leven geroepen. Mejuffrouw Kramer lief ook een groot legaat na voor een ziekenhuis. In 1903 kwam er een barak voor besmettelijke ziekten, terwijl een jaar later het Aleida Kramer Ziekenhuis gebouwd werd. Uit al deze facetten moge blijken, dat Coevorden in het begin van deze eeuw op vele gebieden een stormachtige ontwikkeling doormaakte en dat wat mr. A. Veenhoven een "nijpend probleem" noemde wonderwei is opgelost.

Voor dit werk heb ik een keuze moeten maken uit het overvloedige materiaal, dat over Coevorden voorhanden is. lk heb drie wandelroutes opgesteld, steeds beginnend en eindigend op de markt, waardoor een groot gedeelte van de stad getoond kon worden. Daarbij heb ik steeds getracht zoveel mogelijk die foto te kiezen, welke uit hetzelfde perspectief genomen is als de wandelrichting, zodat het mogelijk is met dit boek in de hand al wandelend het Coevorden van nu met het Coevorden van rond 1910 te vergelijken.

De heer H. J. Arends stelde de foto's op bIz. 2 I en 80 beschikbaar. De andere afbeeldingen stammen uit het archief van de gemeente Coevorden.

drs. W. L. Mertens.

Route I.

Waar anders kan een rondwandeling door Coevorden beter beginnen dan op de Markt (ca. 1890). De Nederlands Hervormde kerk heeft nag zijn oude torenspits. Deze toren is door blikseminslag in 1895 afgebrand. Het witte huis (Kerkstraat no. 2) deed van de tweede helft 17 de eeuw tot 1900 dienst als gemeentehuis.

7

"

8

De Markt rond 1900. De oude kerktoren is vernieuwd. In het huis, waartegen de ladders staan, was de pottenwinkel van de heer Koek gevestigd en in het huis links hoek Kerkstraat de sigarenwinkel van de heer B. W. Kramer. De rnuziektent werd op verzoek van de muziekverenigingen in 1920 vervangen door een nieuwe verplaatsbare tent.

De Bentheimerstraat in 1905 gezien in de richting Duitsland. In deze straat, die nu typisch een winkelstraat is, woonden de notabelen en de gegoede burgerij van Coevorden. De trottoirs behoorden bij de huizen en winkels, zodat de winkeliers altijd - zonder toe stemming hun koopwaar op straat konden uitstallen.

9

Greet uit Coeuorden

JO

Over de oude Bentheimerbrug wandelen we verder richting Duitsland. Links het huis van brugwaehter Hendriks en reehts de ijzerhandel van de fa. Hommo Koster en Co.

Landweerwacht Greusv l':eder1and-Duitschland.

Groote I Oor1og 1914.

Via de Eendrachtstraat komen we bij de grens, welke in 1914-1918 bewaakt werd door de landweermacht. Rechts met de fiets is majoor Pieters. Dit gebouwtje doet thans geen dienst meer als grenskantoor. De Nederlandse grenscontrole vindt nu plaats op Duits grondgebied bij het Duitse grenskantoor.

11

COE'IORDE

Eendrachlsltaat

12

Keren we terug door de Eendrachtstraat (ca. 1912). Deze straat is genoemd naar de woningbouwstichting "De Eendracht", welke is opgericht in 1907 en is voortgesproten uit de Werkliedenvereniging (welke dateert uit 1897). De eerste 30 woningen werden door de Stichting aan deze straat in 1908 gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek