Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Colijnsplaat in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1733-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het gemeentehuis van Colijnsplaat in de jaren twintig. Van links naar rechts zien we Hendrik de Wee, J aap van Leeuwen, Bram Karman, bode Kees Schrier en havenmeester J oh. van Gilst. De jongens zijn Gerrit de Koster, J ac. Vink en C. Schrier. In 1941 werd de voormalige gemeente Colijnsplaat samen met het verderop gelegen Kats samengevoegd tot de nieuwe gemeente Kortgene. Het gemeentehuis staat nu al weer jaren leeg en weinig herinnert er eigenlijk nog aan dat het pand eens de bestuurszetel was van het dorp. Colijnsplaat wordt al jaren vanuit Kortgene bestuurd. Reeds in 1921 bestonden er plannen voor de gemeentelijke herindeling. Er werden commissies uit de burgerij gevormd, die met de gemeenteraden hun oordeel over dit plan moesten uitspreken. Er klonk overal een hartgrondig "nee", maar later is het dan toch gebeurd.

40. Evenals in geheel Zeeland vereiste ook de dijkverdediging langs Noord-Beveland veel zorg en grote financiele offers. Behalve directe herstellingen van beschadigingen na stormvloeden, moesten regelmatig aan vrijwel elke polder onderhoudswerken aan de glooiingen worden uitgevoerd. Op deze oude foto in de omgeving van de Oesterput, gelegen in de Oud-Noord-Bevelandpolder wordt zogenaamde Kortrijkse bloksteen uit een schip gelost. Deze steen moest dienen als oeververdediging maar moest uiteraard nog verwerkt worden. Op de dijk staat nog de houten loods, die in de oorlogsjaren is afgebrand. Ook de zes rijen perkoenpalen zal men op deze plaats heden ten dage niet meer aantreffen.

Kolijn»pl,l:tt, iiav¤I,

41. Het knusse haventje van Colijnsplaat in 1901 is de oudste gemeentehaven van NoordBeveland. In 1599 werden deze haven, de spuikom en de kaai aangelegd. De aannemer van de kaaien, J oris Lam brechts uit Zierikzee, gaf na twee getijden hieraan met drie personen gewerkt te hebben, het werk op. Verschillende uitbreidingen en verbeteringen werden in de loop der jaren aan de haven uitgevoerd onder anderen in 1880 en 1883. Rond 1914 werd de laatste uitbreiding gerealiseerd, waarmee de haven een lengte van honderdentwintig meter en een breedte van veertig meter had gekregen. De haven werd geschikt gernaakt voor schepen tot vierhonderd ton en een diepgang van twee meter. De haven is sinds de gemeentelijke herindeling van 1941 in beheer en onderhoud bij de gemeente Kortgene. Dit plaatje herinnert ons dus nog aan de haven voor de grote uitbreiding. Men is een scheepje met vIas aan het laden.

I !

J(aven van Colijnspiaai

42. Nog een oud p1aatje van de haven uit 1904. Links op de voorgrond (buitenkant) ligt waarschijnlijk een pei1boot van de polder. De 1aatste jaren is de haven zelfs in het internationaa1 scheepvaartverkeer opgenomen. Voor onder andere de export van aardappe1en, die op Noord-Beveland uiteraard vee1 verbouwd worden, komen sinds 22 februari 1955 vaak coasters naar Colijnsp1aat. Op 17 mei 1960 werd de vissershaven aanbesteed door de De1tadienst van de Rijkswaterstaat te Den Haag voor een bedrag van f 1.700.000,- Aannemer werd de firma S.A. Sanders n.v, te Rijswijk. De nieuwe haven is geen tijhaven, doch toegankelijk bij 1aag en hoog water. De aloude gemeentehaven blijft echter normaal in gebruik.

-..:.".~

~~

", ~ - :-< ~ .

- '- '~:7 ... .:t _ ~~-... _

Haven - Colijnsplaat

43. De vergrote haven in de jaren twintig. De "puist" is al aan het ,,'s Heerenuus" gebouwd, hetgeen erg rommelig aandoet. Links op de voorgrond ligt een hoogaars afgemeerd. Reeds vroeg kende men in Coliinsplaat vaste veerdiensten op diverse steden. Behalve op Middelburg en Rotterdam kon men ook goederen per beurtschipper verzenden en ontvangen naar of vanuit Dordrecht. Zonder als beurtschipper te zijn aangesteld vervoerde Theunis Janse van Gilst Pols, schipper te Colijnsplaat, zelfs tot drie keer toe in korte tijd goederen naar en van Dordrecht. De rechtbank te Goes legde hem in 1845 en 1846 telkens een boete op van tien gulden en tevens moest hij de kosten van het geding betalen.

44. Het is peetijd op Noord-Beveland en de suikerbieten liggen hoog opgestapeld. Aan de haven was het dan altijd een drukte van belang en in de tijd, dat deze kaart gemaakt werd, moesten alle "peeen" nog met behulp van een mand in de ruimen van de peeschepen worden gedragen. Eenerg zwaar werk! Bij de lantaarn staat een oude boerenwagen met "overloop", waarop meestal de naam van de hoeve of van de eigenaar van de wagen was geschilderd. Rechts vooraan staat Andries Dijke langs de waterkant.

45. Schipper A. Kole, oorspronkelijk afkomstig van Kats, begon zijn aktiviteiten aanvankelijk met een hoogaars. Dit is zijn schip "Handel, Landbouw en Scheepvaart" en zelf staat hij op de wal met hoed en witte boord. Links staat J aco Ridder en bij de stuurhut zoon J oh. Kole. Helemaal vooraan op het schip herkennen we Corn. Kole, die vaak hielp bij het laden en lossen van het beurtschip. Barend Korsuize leunt over de hor. Hij droeg vaak een omgekeerde jutezak over zijn hoofd voor het stof en de aarde, dat uit de aardappelzakken kwam. De foto dateert van het begin van de jaren twintig want na 1916 werd de muur op de zeedijk gebouwd volgens het systeem De Muralt. Links op de achtergrond twee pakhuizen van A. Kole en zijn woonhuis. Naast Koles huis was de slagerij van M. Riemens en nog juist is een stukje van hotel "De Patrijs" zichtbaar, to en bewoond door M. Riemens en later door C. Gast.

46. De veerdienst Colijnsplaat-Zierikzee heeft eeuwen lang bestaan en was het oudste veer van Noord-Beveland. Reeds in 1599 werd dit veer verpacht aan Job Yemanszn., schuitenaar te Colijnsp1aat. In 1842 werd J.W. van Gilst hier veerman en later komen we de naam A. Karreman tegen. Vanaf 1929 voer schipper Jacob Berrevoets uit Zierikzee geregeld he en en weer. Van 1954 af werd deze dienst slechts in de zomermaanden en op verzoek onderhouden. De laatste reis yond plaats op 10 september 1960. Het einde was een direct gevolg van de verp1aatsing van de afvaart van de provinciale boot van Katse Veer in Zuid-Beveland naar de nieuwe veerhaven bij Kats, nadat de Zandkreekverbinding tot stand was gekomen. Naast een coaster ligt de "Jacolga" (de vrouw van Jac. Berrevoets heet Olga! ) van de firma weduwe Jacob Berrevoets & Zn uit Zierikzee.

47. Meer dan honderd altaren werden in de jaren 1970 en 1972 opgevist uit de Oosterschelde onder de kust van Colijnsp1aat. Zonder enig voorbehoud beschouwen deskundigen deze historische vondst als de be1angrijkste archeo1ogische ontdekking van deze eeuw. Aangenomen wordt, dat hier in de tweede of derde eeuw na Christus een Romeins heiligdorn heeft bestaan dat door de zee is verzwolgen. Verder bestaat het vermoeden dat ten noorden van de plaats waar de Neha1ennia-tempe1 heeft gestaan ook een stad moeten hebben gelegen, Deze zou zich dan onder de zandp1aat "De Vuilbaard" moeten bevinden, op grondgebied van de gemeente Zierikzee. De Nehalennia-altaren zijn nu veilig opgeborgen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden terwijl een aanta1 is uitgeleend aan het Zeeuws Museum te Middelburg.

48. Wat cultureel "Colijn" betreft ligt de nadruk op het muziekgezelschap "Wilhelmina", dat in oktober 1898 werd opgericht. In dat jaar was de inhuldiging van koningin Wilhelmina en kwam "Mozart" uit Yerseke hier spelen en toen dacht men er sterk aan om een eigen korps te stichten. Op de bovenste rij zien we van links naar rechts: D. Anemaet, (met ringbas), A. Heijstek, meester Potter en Jan van den Berge. Op de tweede rij: timmerman B. v.d, Moer, schilder J. Nieuwdorp, winkelier H. Haringman, slager M. Riemens, smid B. Boone, meester Q van As, J oh. Stols en Piet de Smit. Op de derde rij: trommeldrager Marien de Jonge, Ko de Krijger, Johan Coomans, meester J. Huisson, Nico Tazelaar, Corn. Schrier, Bram Potappel, Gerrit de Koster, C. van der Weele, dokter A. Aaltsz en dirigent C. Francois, Geheellinks: slager A. Verburg, Philip van der Moer, kleine trom en ten slotte J antje Heijstek, later ambtenaar ter secretarie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek