Colijnsplaat in oude ansichten deel 2

Colijnsplaat in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4053-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Colijnsplaat in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

37. Staan ze er niet allemaal keurig op, de leerlingen van groep 2 van de openbare lagere school in Colijnsplaat? Deze opname werd op 14 september 1910 gemaakt door "Photograaf M.S. Jacobs & Zoon" uit Amsterdam. Op de achtergrond, links, zien we de oude hervormde pastorie en rechts een gedeelte van de oude hervormde kerk, die in 1599 werd gesticht. Op de bovenste rij kijken ons, van links naar rechts, aan: Huige (voornaam onbekend), Hendrik Bouwense, Ko de Krijger, Jan de Smit, Gerard Huige, Jacob Hoogerheide en Bram de Fouw. Op de tweede rij poseren: de onderwijzers J. Huisson en J. Zandee en verder de leerlingen: Kees Slimmen, Cor Huiszoon, Dirkje Boot, Keetje Huige, Jaan (Adriana) Huiszoon, een onbekende, Marie Israel en het hoofd der school, J. Vermeulen. Op de derde rij staan: Grietje de Smit, Keetje Goulooze, Koos Kramer, Cor Haringman, Toos de Pree, Betje Beeke, Grietje Beeke en Nellie van der Zwart. Vooraan zitten: Leen de Srnit, een onbekende, Adriana Bouwense, Adriana Slimmen, Marien de Krijger, Ko Huiszoon (met lei), Piet Brouwer, Johannes de Looff, Izak de Looff en Piet de Looff. Het ijzeren hek, waarvoor de kinderen poseren, is in de loop der jaren verdwenen. Broertjes en zusjes uit een gezin stonden zo veel mogelijk op dezelfde foto, want dan kon men volstaan met het aanschaffen van een exemplaar. Meester Huisson kon heel goed vinal spelen, maar hij gebruikte de strijkstok ook weI eens om er een leerling een klap mee te geven. Waar een onderwijzer een strijkstok al niet voor kon gebruiken! Maar het zal weI nodig zijn geweest ...

38. We gaan eens een kijkje nemen in de hervormde kerk van Colijnsplaat. Ret is een eenvoudige zaalkerk, die in 1769 werd herbouwd. Op de achtergrond zien we de preekstoel, die van 1650 dateert. Ret koperwerk aan deze kansel is van iets latere datum. Evenals in het naburige Kamperland, had de rand van deze kansel indertijd een passend opschrift, namelijk: "Reden, zo gij Zijn stemrne hoort, verhardt uwe harten niet." In het midden zien we drie koperen kronen, die met de wandlampjes voor de nodige verlichting zorgen. Daar de planken in het gewelf van deze kerk zijn uitgeweken of verrot, is men thans druk aan het sparen voor een zogenaamde "nieuwe hernel". Deze zaalkerk heeft rornaanse ramen. Op een steen in de consistoriekamer staat het volgende opschrift: "De l e steen dezer consistorie is gelegd door den Weleerwaarden Heer J. van Leeuwen, Predikant alhier op 9 Juni 1856." Ds, J. van Leeuwen werd in 1830 kandidaat tot de heilige dienst en diende zijn eerste gemeente, Vrouwenpolder, van 1830 tot 1846. Zijn tweede en tevens laatste gemeente was Colijnsplaat, die hij diende van 1846 tot aan zijn emeritaat in 1883. In laatstgenoemd jaar is hij overleden. Een grafsteen, eertijds liggend in het portaal, staat nu tegen de kerk aan en draagt het opschrift: "Hier ligt begraven Leonardus Swan. In leven / siv Der Louin B van Den Heer Hoog Baljuw van Zeeland Bewesten Schelde. Dijkgraaf en Penningmeester van Noord-Beveland etc. Overleden den 6e November 1725 oudt 35 jaar."

39. Het is al weer heel wat jaren geleden dat de leerlingen van de eerste en tweede klas van de openbare lagere school uit Colijnsplaat die toen vier leerkrachten telde, op de foto gingen. Dat was namelijk in 1931, toen ze netjes stonden opgesteld voor het zogenaamde torenhuis, de oude ingang van deze school. Rechts zien we een gedeelte van de hervormde kerk. Op de eerste (bovenste) rij poseren, van links naar rechts: Jas Munter, Jo Fierens, Louis van der Weele, Rinus Dominicus, Piet Clement, Leen van der Weele, Dirk van den Berge, Piet van der Wee1e, Piet Hanson, Piet Janse, Rinus van der Weele Jacobuszn. en de onderwijzeres, mejuffrouw Dekker. Op de tweede rij poseren, staande: Kees Kramer, Iman Provoost, Levinus Huibrechtse, Pietje Breas, Keetje van der Wee Ie, Corrie Versluis, Marie van der Weele, Mies Hanson, Koos Kievit, Adrie Hartog, Corrie Vink, Dirk Heijstek, Izak de Rijke en Jan der Weele. Vooraan, op de derde rij, zitten: Sientje Fortuin, Adrie de Waal (staand), Mina Fortuin, Pietje Janse, Riek van Liere, Neeltje Westerweele, Corrie Kole, Tonia Kole Jdr. en Coba Serier.

40. Hier kijkt ds, M. (Marius) Bons ons aan, die vooral de ouderen uit Colijnsplaat nog wei zullen kennen. Hij werd op 1 juni 1901 geboren. Na zijn theologische studie werd hij in 1927 door het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland toegelaten als predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Kandidaat M. Bons werd op 8 januari 1928 in zijn eerste gemeente Oudenhoorn (c1assis Brielle, ring Geervliet) bevestigd. Van 1932 tot 9 oktober 1938 diende hij zijn tweede gemeente Colijnsplaat (c1assis en ring Goes). Op 16 oktober 1938 deed hij intrede in zijn derde en tevens laatste gemeente Yerseke (c1assis Goes, ring Kruiningen). Daar maakte hij de Tweede Wereldoorlog mee, waarbij de hervormde kerk in Yerseke totaal werd verwoest. Ds, Bons heeft zich zeer beijverd voor de wederopbouw van de in mei 1940 verwoeste kerk. Op 27 oktober 1943 overleed ds. Bons en hij werd op de algemene begraafplaats in Yerseke ter aarde besteld, waar een grafsteen met inscriptie de herinnering aan deze geliefde predikant levend houdt.

41. Ter gelegenheid van de op 23 mei 1949 te Zierikzee gehouden bondsdag werd van de hervormde meisjesvereniging uit Colijnsplaat dit kiekje gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts:

Marie Markusse, Adrie de Fouw, Jannie Kole, Janna de Wild, Jo de Fouw, Jans van Gilst en Antje van der Weele. Op de tweede rij kijken om aan: Suze Karreman, Dien Kempe, Aartje de Wild, Kaatje de Smit, Pietje Breas, Jaantje Kloosterman, Saartje de Fouw en Nellie Bouterse, Vooraan zitten: Nellie Serier en Els Kempe.

42. De roomse koning Maximiliaan en zijn zoon Philips gaven op 11 maart 1489, "aan Floris van Borssele, heer van Kortgene, ridder, ter bedijking uit het gos (gors) "Colinsplate" gelegen ten N.O. van het eiland". Dit bedijkingsoctrooi werd in 1517 nog eens bekrachtigd. Desondanks gingen de rechthebbenden pas tegen het eind van de zestiende eeuw tot indijking van het gors over, dat toen Colijnsplaat werd genoemd, Na de grote overstromingen kon eerst tegen het einde van de eeuw een aanvang worden gemaakt met de herindijking van het eiland. De rechthebbenden waren Maria van Nassau en haar broer Philips Willem, Prins van Oranje; beiden kinderen van Prins Willem van Oranje, uit zijn eerste huwelijk met Anna van Egmond. In de loop der jaren hebben diverse personen de belangen van de ingedijkte polders behartigd. Voor het polderkantoor in Colijnsplaat werd destijds dit kiekje gemaakt. Van links naar rechts kijken ons aan: Mina Krijger, M. Tazelaar, ontvanger-griffier van de polders Oud- en Nieuw-Noord-Beveland, Koos Karreman, Klaas Slotema en M. Krijger, waterbouwkundige en opzichter. Men sprak in Colijnsplaat van "den diekbaes", Ongetwijfeld zullen vooral de ouderen deze personen nog wei herkennen.

43. Op dit plaatje ziet u de leden van de Christelijk Nationale Werkmansbond "Uit het Volk, voor het Volk" uit Colijnsplaat. Deze bond was niet zozeer een vakvereniging, als wel een christelijk sociale bond, evenals Patrimonium. Van links naar rechts poseren, staande: Gerrit van der Weele, Piet de Regt, Jacobus van der Weele, Marien Koster, Adriaan de Waard en Jacobus Adriaan J. Janse, Vooraan zitten:

Piet Huiszoon, Dingenus J. Anemaet (schoenmaker), Janus de Looff, Piet Janse, Cornelis Fortuin en Jacobus van Hekke. Iedere zieke werkman ontving vijf gulden per week. Deze vereniging bestaat nog en telt niet minder dan negenendertig leden.

44. Evenals dat ook in andere plaatsen van Zeeland het geval is, he eft de muziekvereniging "Wilhelmina" uit Colijnsplaat uniform en, waarvan we hier de overdracht zien, die in de jaren vijftig plaatshad. We zien onder anderen, van links naar rechts: bode Johs. Clement, H. den Engelsman, C. Fortuin (grote trommelslager), Van Hekke, P. Bouwense, Bakker Kooman, Johs. Huiszoon (kleine trommelslager), A. Koster, L. Serier, Joz. Korsuize en directeur Ko Maas. De foto is genom en op het schoolplein van de nieuwe openbare lagere "Prinses Marijke School". In de beginperiode van "Wilhelmina" werd de contributie op vijftien cent per lid gesteld en de muzikanten hadden op de woensdagavond hun repetitieavond, Nadat op 3 oktober 1898 het fanfaregezelschap "Wilhelmina" was opgericht, kreeg het in 1899 van de toenmalige dorpsdokter A. Aalstz een vaandel, dat op 6 maart 1899 officieel werd ingewijd. De eerste dirigent was P.D. van der Weele. In 1923 werd J.e. Maas uit Kortgene dirigent. De heer P.J. Tazelaar was voorzitter van de brassband "Wilhelmina", die uitkwam in de vierde afdeling van de hoogste ereafdeling in de harmoniesectie. Colijnsplaat en "Wilhelmina" behoren bij elkaar! De huidige dirigent is de heer Mars. Steketee uit Hulst.

45. Het is al weer heel wat jaren geleden dat er in Colijnsplaat twee ehristelijke zangveremgmgen hebben bestaan. Helaas was het ons niet mogelijk het jaar te weten te komen, waarin deze foto werd gemaakt. Maar hier zien we dan de leden van de zangvereniging "Hosanna". Op de bovenste rij kijken ons, van links naar reehts, aan: Chris Bouwense, Keetje Janse, Kaatje van der Weele, Lien de Looff, Martina van Oeveren, Antje van der Weele, Betje van der Weele, Lee van der Weele, Tannetje Karreman, Cor van der Peijl, Kaatje Munter, de heer Mallekoote, Piet de Regt, Louis Pouwer en dirigent Brarn van Gilst. Op de tweede rij poseren, knielend: Jan Bouwense, Jan Korsuize Azn., Johannes Huiszoon, Jan Slimmen, Adrie Huiszoon, meester Varel, Jan Aalbreehtse, Dingenis Fortuin en Janis de Looff. Vooraan op de grasmat zitten: Leuntje van Gilst, Koos Franke, Marie Goulooze Ldr., Mietje Visser Hdr., Mietje Visser Stdr., Neeltje Korsuize en Mina Munter.

46. Kent u ze nog ... de leden van de christelijke zangvereniging "Harpe Davids" uit Colijnsplaat? Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar rechts: M. Huige, Jacob Huige, Piet Brouwer, Jan Bouwense, Kees de Fouw, Jacob Visser, Kees Huige, Piet de Fouw, Jan Korsuize, Huib den Engelsman, Dies Korsuize en Piet van Gilst. Op de tweede rij poseren: Marie Vroonland, Louw van der Weele-Kik, Adrie de Fouw, Janna de Wild, Leuntje de Fouw-Huibrechtse, Kaatje de Smit, Marie Verhulst-Scherp, Neeltje Korsuize, Truus Koster, Jannie de Fouw-Korsuize, Piet Koster en Jacob Hoogerheide. Op de derde rij zien we onder anderen: Maatje Westerweele-Huige, Adriana Korsuize,'Marie de Fouw (? ), juffrouw C. van Gilst, dirigent J. Kooman, Piet Goulooze, Aartje de Wild, Dien Kempe en Saartje Geelhoed-de Fouw. Een naam ontbreekt op deze rij; die kon men ons met meedelen. Vooraan op de grasmat zitten: Keetje Breas-Aalbrechtse, Maatje Huige-Versluis, Jo de Wit-de Fouw, Lena WilderomBoot, San Lamse-Verburg, Suze Koster-de Fouw, Kaatje Kempe-Korsuize en Betje Korsuize-Huige.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek