Cuijk in oude ansichten

Cuijk in oude ansichten

Auteur
:   Frank van Riet
Gemeente
:   Cuijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5123-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Cuijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Het oude gemeentehuis in de Maasstraat, dat in 1860 voor een bedrag van f 8622,- werd gebouwd. Het heeft tot 1945 dienst gedaan. In 1964 werd het afgebroken, want het moest plaats maken voor de provinciale weg. In het midden van de gevel, boven de deur , stond het beeld van de heer Jan van Cuijk, waarschijnlijk gemaakt door J .H. Smits en Zonen. Deze familie had sinds 1848 een beeld- en steenhouwerij in de Stationsstraat.

10. De Maasstraat, met op de achtergrond het oude raadhuis. Op de voorgrond is de oude dorpspomp te zien, die in 1795 werd geplaatst. De pomp is voorzien van een houten bovenkap. Hij is niet door de gemeente geplaatst, maar op initiatief van de bewoners uit de buurt. Op 1 april 1841 kwamen degenen die gerechtigd waren om van de pomp gebruik te maken bij elkaar om een reglement op te stellen voor het gebruik en het onderhoud van de pomp. Het onderhoud werd door de gebruikers gezamenlijk betaald. Zij die zelf een pomp bezaten hoefden maar de helft te betalen.

11. Burgemeester Josephus Alphonsus Maria van de Mortel in zijn ambtsgewaad. Hij is van 1905 tot 1945 burgeme ester van Cuijk geweest. De andere burgemeesters waren, van 1850 tot 1885 G. van den Bosch; van 1885 tot 1901 P.I. Groen, van 1901 tot 1904 R. Barge; van 1905 tot 1945 J.A.M. van de Mortel; van 1946 tot 1959 L.F.W. Jansen; van 1960 tot 1971 B.L.A. van Zwieten; van 1972 tot 1979 H.Ph.J.A.M. Hennekens; van 1979 tot 1988 c.J. van de Rakt; en vanaf 1988 H. Henderiksen.

H. HARTMONUMENT TE CUIJK

12. Het Heilig Hartbeeld aan het begin van de Maasstraat. Dit beeld is door de parochianen aangeboden bij gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastoor A.J.N. Sengers, op 4 juni 1927. Het beeld heeft als opschrift: Heilig Hart van Iezus. Komt allen tot mij, ik zal u zegenen.

Ingang (zoid) Coijk a. d. Maas

13. Na de vrede van Munster in 1648 werd door de regering der Zeven Verenigde Nederlanden de hervormde godsdienst bevorderd waarna de dorpskerk door de protestanten werd opgeeist. Na de inval van de Fransen werd de Rooms-Katholieke Kerk weer in ere hersteld en daardoor moest in 1799 de dorpskerk weer aan de roorns-katholieken worden teruggegeven. Na een jarenlange strijd van dr. Carl Ludwig Traus om schadeloosstelling voor de inbeslaggenomen kerk en dankzij een gift van f 3000,- van koning Lodewijk Napoleon, werd op 3 juni 1810 het huidige protestantse kerkje, aan het begin van de Grotestraat, officieel in gebruik genomen. In 1855 werd het terrein rondom de kerk gekocht. Tot die tijd was het terrein eigendom van A. van Leeuwen. In de kerk bevindt zich een Van Hintum orgel uit 1829. Opmerkelijk is het bordje "gevaarlijk" aan de rechterkant van de weg, waarschijnlijk geplaatst omdat verderop de rijbaan en bet fietspad in elkaar overgaan. Rcchts was het cafe De Toerist gevestigd.

Cuijk

Greotestraat (ZuidcliJj( eedeelte)

14. Het grote huis in het midden, huize "Louise" genaamd, was het woonhuis van burgemeester Groen. Hij werd op 18 mei 1885 tot burgemeester van Cuijk benoemd. Daarvoor was hij al elf jaar wethouder van de gemeente. Hij was ook de oprichter en jarenlang president van fanfare St.-Cecilia. Hij was burgemeester tot 1901. De eerste steen van het pand werd in 1908 door mejuffrouw Groen gelegd. Rechts op de voorgrond was de fietsenzaak van Jan Geboers. Op de achtergrond is nog een deel van het protestantse kerkje te zien.

CUIJK

Grootestraat (Zuidelijk i:edeelte)

15. Het zuidelijke gedeelte van de Grotestraat rond 1908. In het huis met de lui ken aan de linkerzijde woonde August Kaal. Deze August Kaal had sinds 1905 een leerlooierij in de Kaneelstraat, die hij van de firma H. Cranenburg had overgenomen. Op de achtergrond is nog een stukje van de Sint-Jozcfsvercniging te zien. In het grate pand aan de rechterzijde, met de hoge muur, woonden vanaf 1950 de paters Oblaten. Daarvoor werd in dit pand door de bekende huisarts J. van de Broek bewoond.

16. Het zuidelijke gedee1te van de Grotestraat. In het eerste pand aan de rechtcrkant was de sigarenhandel van Wim Rutten gevestigd. Het tweede pand was vermoedelijk de manufacturenzaak van Verstralen. Het derde pand was de winkel in koffie , thee, bater en kaas van de firma H.M. van Haaren.

Postkantoor .

Cujjk.

....... . ---

......?. _ .. ~.~_ ......? .......;~_ ... _--_.~~

17. De Grotestraat, met links het oude postkantoor, dat op 1 februari 1883 werd geopend. Het hulpkantoor, dat vanaf1850 dienst deed, kreeg een andere besternming. Men had nog willen wachten met het omzetten van hulpkantoor naar hoofdkantoor tot de spoorlijn Nijmegen- Venia gereed was, want dan zou het telegraafverkeer via het spoorwegstation afgewikkeld kunnen worden. Maar op verzoek van diverse inwoners van de gemeente werd er op 10 oktober 1883 naast het postkantoor een telegraafkantoor gevestigd. Het postkantoor was gevestigd in het pand, dat particulier bezit was van de toenmalige burgemeester Van de Bosch. Hij verhuurde het pand voor f 550,- per jaar. Bij de opening van het postkantoor werden Th. Roeffen en J .Fr. Roeffen voorlopig als brievenbesteller aangesteld.

-'"

e-.

<3

C'·YK. r. Alovsius-Gesricht en r. Joz~r.~. Vereeniging,

18. Het Sint-Aloysiusgesticht en de SintJozefsvereniging in het midden van de Grotestraat. De Aloysiusgesticht/school is in 1887 gebouwd. Op 21 juni 1888 vestigden zich defraters uitTilburg daar. In maart 1900 werd begonnen met de bouw van de Sint-Jozefsvereniging. Dit was het ecrste goede gemeenschapshuis van de streek. De bouw werd mogelijk gemaakt door een colle etc in de kerk, die f 7000,- opbracht. In 1907 werd de Sint Jozefsvereniging met cen tonee! van 10 meter uitgebreid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek