Dalen in oude ansichten deel 1

Dalen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Lubbers
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3597-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Uit de historie is van Dalen nog weinig bekend, maar toch is uit alles af te leiden, dat hier in vroegere eeuwen wel het een en ander is voorgevallen. Dalen toch lag voor de vesting Coevorden, die vaak belegerd en bezet is geweest, waardoor het dorp van brandstichtingen en plunderingen van muitend krijgsvolk te lijden heeft gehad. De oude heirweg van Coevorden via Rolde naar Groningen liep over Dalen.

Dalen is mig wei een oase van rust in de industriele driehoek Coestenlijst van het bisdom Utrecht. Dalon is de o ud-Saksische vorm van dal: laaggelegen gebied. De derde naamval meervoud van dal is dalen en waarschijnlijk wordt hiermede het gebied aangeduid tussen Loo-en Drostendiep, waarna de naam van deze streek op de plaats is overgegaan. Het tegenwoordige Dalen heeft weinig oude gebouwen. De toren van de hervormde kerk is uit de vijftiende eeuw en de kerk is herbouwd in 1824. Het heeft vroeger een grote brink gehad, ongeveer gelegen tussen Emmerweg, de Brinken, Dalerveensestraat en Hoofdstraat. De kerk stond aan de westzijde van de brink.

Volgens overJevering moet in Dalen vroeger een kasteel hebben gestaan. De naam Allee wijst in die richting. Zou het Kymmellshuis, dat in het begin van deze eeuw is afgebroken en waarbij het Allee behoorde, een restant of bijgebouw van dit kasteel zijn geweest?

Een bloeiend verenigingsleven is het kenmerk van Dalen. Bij het vijfentwintigjarigjublileum in 1938 van burgemeester mr. J. A. ten Holte, telde het dorp meer dan zestig verenigingen. De oudste is de werkliedenvereniging Wederkerig Hulpbetoon (W.K.H. B.), opgericht op I april 1884. Deze vereniging stelt zich ten doel door een wekelijkse uitkering van een zekere som gelds, tijdens ziekte elkander te helpen, gedurende achtenveertig weken. Hoewei de huidige sociale voorzieningen W.K.H.B. eigenlijk over-

bodig hebben gemaakt, bestaat ze evenwel nog. Haar jaarvergadering wordt steeds op de tweede woensdag in maart, Maart-biddag, gehouden. Ais een van de eerste plaatsen in Drenthe kreeg Dalen in 19 J I elektrisch licht. Beilen was even eerder.

Vooral in de naoorlogse jaren is er veel veranderd. Door woningbouw, uitbreidingsplannen, aanleg en verbreding van wegen, rioleringswerkcn en ruilverkaveling is nogal veel van het oude verdwenen. 't Is niet meer geheel zo, als m het "Daler Volkslied" van Ab Hazelaarwordt bezongen(zie volgende pagina).

Ondanks de vele veranderingen heeft Dalen zijn dorpskarakter nog niet veri oren. Wei zijn oude woningen gernoderniseerd en oude en grote bomen verdwenen. De stroomdalen van Loo- en Drostendiep zijn door de ruilverkaveling wei enigzins veranderd, doch zoveel mogelijk in de oude toestand gebleven. Dalen is nag wei een oase van rust in de industrele driehoek Coevorden-H oogeveen-Emmen. De ingebruikneming in 1970 van Rij ksweg 34, waardoor het grote verkeer buiten het d orp omgaat, heeft hieraan mede gewerkt. Een groot aantal vakantiegangers heeft deze rust hier ook ontdekt en hun aantal groeit jaarlijks. Wanneer het recreatiecentrum H uttenheugte, gelegen tussen Dalen en S tieltjeskanaal, evenwel geheel is voltooid, zal in de zomermaanden de activiteit wei toenemen. N eringdoenden zitten hierop met ongeduld te wachten en de overigen ... zullen er dan mee moeten leven.

'k Weet dat ik in dit werkje lang niet volledig ben geweest. Dat kan ook niet in zo'n kort bestek. Ik hoop evenwel dat ik er in geslaagd ben de lezer enig inzicht te hebben gegeven in het Dalen van vroeger op verschillend terrein.

V oor het verzamelen van de gegevens heb ik vecl medewerking ondervonden en hen die foro's, ansichten. e.d. ter beschikking hebben gesteld, ben ik daarvoor zeer erkentelijk.

(M elodie: Aan h et strand stil en verlaten)

1. Op de kaart van de provincie

'k Doel ons eigen Drenteland Staatgetekend eenklein stipje

N eergezet door mensenhand Het ligt beneden inhetZuiden Een weinig naar het Oosten heen Oh - Gij weet wat ik bedoel toch "Dalen",ja ons dorp aileen!

Refrein:

Want ik heb zo lief mijn Dalen Dalen toch vergeet ik niet

Met haartoren enhaarmolens Dicje nergens mooier ziet.

2. Alsje k omt van uithet Noorden Zuiden, Oostenofde West Dalens toren en haar molens Zieje altijd opperbest

Z~, zij roepenjevan verre "Welkom" op haardierbregrond ledereen die hier gaat wonen

N ergens beter vrienden yond.

Ons mooie Dalen

3. 'k Benzo trots op Dalens dorpsstraat Met haar bomen sterk en groot

N eergeplant door V oorgeslachten M enschen nit haar eigen schoot Zie toch al die rnooie plekjes

Die Uw dorp u openbaart

Alsje laterweg gaat trekken

Vocl jc wat je missengaat.

4. Drostendiep en ook het Loodiep Kabb'len langs haar gronden heen Essen, weiden, vruchtbre akkers Zelfs noghierendaarwat vcen. 'tZijndeplaatsen waarhaarmensen J aarlijks slijten menigdag

Is het wonderdat een grijsaard Op deez' grond graag rusten mag.

5. Trekje soms eens naardevreemde Om te zien wat schone pracht Dankbaar zijn tochje gevoelens Als je weer bent thuis gebracht. "Dalen", jon h ou 'k in gedachten Als een levend schilderij

Ook al moeten wij eens scheiden "Dalen" blijft mij altijd bij.

1. In deze woning aan de Hoofdstraat is nu het gemeentehuis gevestigd, In de hal is een marmeren plaat aangebracht, met het volgende opschrift:

.Di: Gemeentehuis werd gesticht in het jaar 1923, waarvoor gebouw en grond aan de gemeente Dalen werden geschonken door Annigje Hardeberg en wijlen haar echtgenoot Hieronimus Fledderus."

Het gebouw is, nadat het als gemeentehuis in gebruik is genomen, ettelijke keren vertimmerd, vooral van binnen. Als woning was het laatstelijk bewoond door de familie Dallinga endaarvoor door het gezin Zwart, directeur van de zuivelfabriek.

2. Het gemeentehuis aan het School plein heeft tot 1923 als zodanig dienst gedaan en was later in gebruik als opslagplaats, onder andere brandspuit. Links de kosterswoning, waarin meester J alink, tevens koster en organist, vele jaren heeft gewoond. Aan de achterkant van het gemeentehuis woonde de concierge van gemeentehuis en school. De gebouwen werden in het najaar van 1933 door brand vernield. Ze werden toen bewoond door concierge A. Knol, de weduwe Reinder Lanjouw, de weduwe Dolf Lanjouw-Schutrops en W. Plas die er tevens een maalderij in had.

qezicht in 'lJalen

-:

3. Een gedeelte van de Hoofdstraat van voor 1900 in de riehting N oordwijk. Reehts ziet u een schuur die naast het gemeentehuis stond en links boerderij Meilink. Tussen de bomen door is nogvaag zichtbaar de boerderij van G. Pots. De beide personen op de foto zijn onbekend.

DALEN, - Hoofdstraat.

4. De Hoofdstraat in 1910. Rechts zien we de doorrit van hotel De Boer, nu bar, daarachter hotel Corneles, afgebrand in 1937. Links is nu de woning Hogen Esch, toen nog met schuur, daarachter de boerderij van Van Tarel, nu bar-dancing, en daarachter het oude woon- en winkelpand van bakker Naber-Hidding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek