Dalen in oude ansichten deel 2

Dalen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Lubbers
Gemeente
:   Coevorden
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3598-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dalen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Schreven wij in het voorwoord van "Dalen in oude ansichten deel 1" dat er van de historie van Dalen nog weinig bekend is, dank zij het boek ,,700 jaar Dalen", dat in 1976 werd uitgegeven in verband met het zevenhonderdjarige bestaan, dat op luisterrijke wijze is gevierd, is er uit de archieven over de historie van de gemeente nog al het een en ander te voorschijn gekomen.

De samensteilers van dit boekwerk zijn diep in de historie gedoken en uit een oorkonde van 1276, waarin Dalen wordt genoemd, bleek dat er een geschil was gerezen tussen het klooster te Assen en de boeren van Dalen over een moeras, gelegen tussen de Veenhuizen en het Padhuis. Het geschil werd in der minne geschikt. De Daler boeren mochten hun vee vrij laten grazen, mits het koren niet werd beschadigd. In latere jaren is nog dikwijls over dit gebied gepleit. Eerst bij de bepaling van de gemeentegrenzen, omstreeks 1812, schijnt er een einde aan te ziin gekomen. In de geschiedenis wordt het wel met "het eeuwige processengebied" aangeduid.

In 1630 werd een import op het gemaal opgemaakt waaruit blijkt, dat het dorp Dalen drieentachtig gezinnen telde, Dalerveen veertien en Wachtum tweeentwintig. Stieltjeskanaal, Vossebelt, Dalerpeel en Dalerend werden niet genoemd. Zelfs niet in 1807, toen Dalen honderd zesendertig huizen had, Dalerveen zesentwintig en Wachtum vierendertig. WeI bestond to en de Veenhuizen waar drie huizen stonden. In het jaar 1869 had Dalen tweehonderd vierenvijftig, Dalerveen drieenvijftig en Wachtum tweeenvijftig huizen. De Veenhuizen en de Vossebelt waren toen onderge-

bracht bij het dorp Dalen. Omstreeks 1860 vestigden zich de eerste bewoners, veelal afkomstig uit Duitsland, op de Vossebelt, in de Dalerpeel en te Dalerend. De turfgraverij kwam in deze streken toen langzaam op gang. Stieltjeskanaal dankt zijn ontstaan aan het graven van het kanaal tussen Coevorden en NieuwAmsterdam, in 1884. Langs deze vaarroute werd de turf uit de venen in de gemeente Emmen afgevoerd. Het zou te veel ruimte vergen om uitvoeriger in te gaan op de geschiedenis van Dalen in vorige eeuwen. Gaarne verwijzen we naar het reeds genoemde boek ,,700 jaar Dalen", dat in Dalen verkrijgbaar is. Daarin kunnen belangsteilenden veel opdiepen over Dalen in het verleden.

Toen in 1972 het boekje "Dalen in au de ansichten deel 1" onder de mensen kwam, werd uit de buitendorpen terecht de opmerking gemaakt: "Horen wij er niet bij?" In deze eerste uitgave kwam alleen het dorp Dalen aan bod. Dit is dan ook de reden om een tweede boekje te laten verschijnen. Hierin zijn speciaal de buitendorpen betrokken. Hopelijk is nu iedereen tevreden.

Evenals bij de samenstelling van het eerste boekje heb ik ook nu weer aile medewerking ondervonden, waarvoor hartelijk dank.

Er zijn nogal wat beschikbaar gestelde foto's niet opgenomen. Aile hout is geen timmerhout en de beste foto's, die het meest tot de lezers spreken, komen het eerst aan bod. Tevens zijn verschillende foto's bewust niet geplaatst omdat die meer geschikt werden gevon den voor de uitgave: "Kent U ze nog ... ", die het volgend voorjaar zal verschijnen.

1. Omstreeks de eeuwwisseling kwamen dorsmachines (geubels), getrokken door paarden, in gebruik. Twee- en meerpaardsboeren hadden zo'n apparaat.

2. De in 1908 gebouwde en later nogal eens verbouwde open bare lagere school te Dalerend, met de woning van het hoofd. Het was een gemeenschappelijke school met als deelgenoten de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Oosterhesselen. De grenzen van deze gemeenten komen daar samen met de grens van de gemeente Dalen. In 1974 werd de school wegens gebrek aan leerlingen opgeheven. Een paar gemeenten had zich toen reeds uit de gemeenschappelijke regeling teruggetrokken. De school doet nu dienst als verenigingsgebouw.

3. Een groep leerlingen van de open bare lagere school te Dalerend. Dit was een gemeenschappelijke school, gesticht door de gemeenten Dalen, Coevorden en Oosterhesselen. De school kreeg later de naam Griendtsveenschool. Die naam was ontleend aan de maatschappij die, omstreeks 1900, in de omgeving met het afgraven van het veen was begonnen. De school werd in 1974 opgeheven wegens gebrek aan voldoende leerlingen, omdat in de buurt bijzondere scholen werden gebouwd. We zien, op de eerste rij van links naar rechts: Geesje Schonewille, Coba Kikkert, Dina de Jonge, Jantje BoIs, Hendrikje Snippe en Albertje Zomer. Op de tweede rij: onderwijzeres mejuffrouw G. Tap, Catharinus Slot, Hilbert Prijs, Hendrik Prijs, Berend Snippe, Geert Bois, Lambert Zomer, Berend Slot en hoofdonderwijzer K. Meier. Op de derde rij: Klaas Schonewille, Hendrik Bois, Harm Mol, Jo Koster, Hendrikje Mol, Marie Mol en Diena Kikkert. Op de vierde rij: Albert Snippe, Jan Kikkert, Geesje de Jonge, Jan Lichtendonk en Hendrikje de Jonge.

4. Zo is in 1860 de turfgraverij in de Dalerpeel begonnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek