De Bommelerwaard in oude ansichten

De Bommelerwaard in oude ansichten

Auteur
:   Hans Keser
Gemeente
:   Zaltbommel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1732-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Bommelerwaard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

14. Na een tijd gekerkt te hcbben in de oude pastorie, bouwden de katholieken in 1827 naast dit gebouw een bescheiden, in Waterstaatsstijl opgetrokken kerkje, waarvoor de Staten van GeJderland cen subsidie van f 5500,verleenden. In 1899 verliet men d it bedehuis en werd tijdens het pastoraat van Joh. Nieuwenhuizcn door de gebroeelers Van Groenendael deze m ajestueuze neo-gotische kerk gebouwcl. Rond 1907 wercl ook een nieuwe pastorie gebouwcl en het hek dat op de foto links nog te zien is, werd tot 1955 gebruikt als afrastering op het kerkhof. De ouele pastorie werd ingericht aJs bejaardentehuis.

Foto hiernaast:

15. Toen grote delen van de Bommelerwaard begin januari 1926 overstroomd waren, kwam koningin Wilhelmina op de 8ste onder meer naar Ammerzoden om zelf de situatie in ogenschouw te nemen. Langdurig en zeer belangstellend onderhield zij zich met tientallen getroffenen en dat ze daarbij ieder op zijn gemak stelde, bewijst wel de origedwongen houding van Has van Hemert (links) en Anton van Beers die hier in gesprek zijn met de Landsvrouwe. Men weet nog te vertellen hoe Has door deze ontmoeting te laat thuis kwam voor het eten en het mopperen van zijn vrouw beantwoordde met: "Vrouw zij mar kalm, want ik he 'n hortje met de konegin stoan proate." Achter de vorstin zien we nog net Mieke "Koekock" Kouwenberg met haar witte mutsje. Omstanders hoorden hoe zij aan de koningin vroeg: .Woarorn hedde nouw Julioantjes ok nie mee gebrocht? " Wat Hare Majesteit daarop antwoordde hebben we helaas niet kunnen achterhalen.

PI;oC::SSI~ OP H. SACRAME.ยท fSD. 0 T~ AM.1ERZODE

16. Ammerzoden is het enige dorp in de Bomme1erwaard waar jaarlijks op Sacramentsdag een processie rondtrekt. Bovenstaande foto dateert van 1900 en de stoet passeert hier juist de oude pastorie die in 1742 door de katholieken was aangekocht en waar men lange tijd kerkte. Later werd het gebouw vergroot en in de zijgevel is nog duidelijk de scheiding tussen het oude en nieuwe gedeelte te z ien. Opmerkelijk is dat de mutsen van de in klederdracht gestoken vrouwen veel overeenkomst vertonen met de bekende Brabantse poffer. Dit in tegenstelling tot de vorm van de mutsen in de andere plaatsen van de Waard.

1<eru. Kerk. J{mmerzoden

17. De toren van Ammerzodens dorpskerk dateert van de eerste helft van de veertiende eeuw, evenals het koor. Sedert de beschieting door de Franse troepen onder George Duras, graaf de Lorge, in 1672, is de kerk grotendeels een rume. Bet koor wordt gebruikt voor de hervorrnde eredicnst, Tocn in 1905 doze foto werd gernaakt, waren de srnalle koorvensters nog gedeelteliik dichtgernetseld, Pas later werden de oorspronkelijke raarnpartijen weer aangebracht,

Ult.::. D. de JonJ:b

BRAKEL

18. De Waaldijk met links de villa van de burgemeester en daarachter de openbare lagere school. Rechts op de toto staan Kees Sustronk, timmerman Struik, Willem den Tek en Willem van Tongerloo. Bij Koninklijk BesJuit nummer 9 van 10 januari 1875 werd Jan van Dalen benoemd tot burgemeester van Brakel en Poederooyen. Op 8 november 1900 (Koninklijk Besluit nummer 73) werd hem op eigen verzoek per 1 december eervol ontslag verleend. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Steven (21 december 1900-2 mei 1935).

Gitli:. D. de JOD~.

19. Ondanks het feit dat deze afbeelding rond 1900 werd gemaakt, is er in deze hoek van de Brakelse dijk nog maar weinig veranderd. Rechts zien we cafe Venendaal en daarnaast staat het vroegere gemeentehuis met zijn kleine torentje. Op de achtergrond het doktershuis. Links op de voorgrond staat bakker Willcm den Tek.

20. Dezelfde foto, nu echter gezien uit tegenovergestclde richting. In de deuropening van het gemeentehuis staat Frederika Ekelrnans, die een heel nieuw beroep uitoefende: zij was namelijk de telefoniste van de gemeente. Verd er zien we de onderwijzer Westrenen, A. van Venendaal en Frans Ekelmans. In het kleine huisje aehter hen woonde Anna van Herwijnen die een klein winkeltje dreef.

21. Deze hooibergen stonden aan het Benedeneind (het "Partje") tot de brand van 1906. Links zien we nag juist een klein stukje van de hooipers.

Foto hiernaast:

22. In januari 1898liet Brakels Christelijke Jongelingsvereeniging "David" zieh portretteren. Zittend van links naar rechts: Jan Willem van Dalen, Evert Versteeg, Th. Verzijl, Hannes van Dalen en Bas Vervoorn. Staande: Evert Kuintjes, Leen Vervonrn, Dirk van Wijgerden, Arie Schreuders, Jan Aai van Hemert, Cornelis Bogert, Hanneske van Wijgerden, Giel Versteeg en Cornelis Duyzer.

23. Deze oude foto toont de dijk met de Brakelse windkorenmolen rond de eeuwwisseling. Deze was eigendom van de familie Van Dam en achtereenvolgens waren Piet de Graaf, Kees Verbeek en Corn. van Tuyl de molenaars. Ook dit monument werd in 1945 opgeblazen. Tegen de rechtermuur staat (met witte muts) Kee "van 't Spijker". Zij woonde in een klein, volledig door klimop overwoekerd, huisje naast bet grate huis aan de linker kant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek