De Honselersdijkers en hun dorp toen

De Honselersdijkers en hun dorp toen

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5721-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Honselersdijkers en hun dorp toen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

INLEIDING

Zonder het ontstaan van het dorpsblad "De Honselersdijker" zou dit boekwerkje nooit uitgekomen zijn. Vanaf de eerste uitgave , in de zomer van 1986, mag het blad zich in een steeds stijgende populariteit verheugen. De rubriek "Honselersdijk toen" heeft hieraan ongetwijfeld een steentje bijgedragen, dat blijkt elke keer opnieuw. Een nimmer aflatende stroom enthousiaste mensen geeft telkens weer blijk het nostalgische artikel ten zeerste op prijs te stellen. Ontelbare keren ging de telefoon de afgelopen tijd, met verzoekjes am historische artikelen uit de beginjaren van de krant op te sturen. Het beperkte aantal exemplaren dat voorradig was, begint zo langzamerhand uitgeput te raken. Mede daardoor kwam het idee naar boven am een aantal interessante kiekjes, destijds in dit medium geplaatst, te bundelen in een historisch overzicht. Een overzicht dat niet compleet genoemd kan worden, maar dat is dan ook niet de opzet geweest. Dit komt in hoofdzaak doordat er maximaal zesenzeventig foro's geplaatst konden worden voor een (betaalbaar) boekwerkje van Honselersdijk. Bewust is gekozen voor de alleszins herkenbare titel "De Honselersdijkers en hun dorp toen". Aanvankelijk was het dorpsblad "De Honselersdijker" uitsluitend bestemd vo or de Dijkenaars (1986-1991). Vanaf het najaar van 1991 worden ook Wateringen en Kwintsheul erbij betrokken. Ook die dorpen kregen een historische rubriek , maar zijn in dit overzicht uiteraard niet vertegenwoordigd.

Uit een riant aantal toto's en prentbriefkaarten werd een

selectie gemaakt. Er is getracht om zoveel mogelijk materiaal te plaatsen, dat voorheen nooit in een Dijks boekje voor het voetlicht werd gebracht. In die opzet ben ik, een enkele uitzondering daargelaten, geslaagd. Voor de broodnodige originaliteit was zulks bovendien een vereisteo

De honger naar historische beschrijvingen en foro's van dorpen, bedrijven, gebouwen en niet te vergeten personen, is anna 1993 nauwelijks te stillen. Afgaande op de reacties neemt de interesse voor de geschiedenis van de eigen streek aileen maar toe. Talrijke mensen genieten van oude plaatjes, vergezeld van nieuwe praatjes. Met dien verstande dat deze praatjes wei op een oude leest geschoeid dienen te zijn. Tijdens de zeven jaren dat het dorpsblad verschijnt , is Honselersdijk opnieuw danig veranderd. Vee I bedrijven zijn in een nieuw jasje gestoken en beeldbepalende gebouwen werden met de grond gelijk gemaakt. We den ken dan met name aan de openbare school en christelijke school, die destijds gevestigd waren aan respectievelijk de Molenlaan en de Dijkstraat: gebouwen die vele jaren lang hun stempel gedrukt hebben op het dorpsgezicht en waarin duizenden Dijkenaartjes de grondbeginselen van het onderwijs aangereikt kregen. Op de bedoe Ide lokaties verrezen alleszins aanvaardbare alternatieven. We missen echter, met aile respect voor de huidige bouwvorrnen, toch de architectonische hoogstandjes die elk gebouw vroeger een bepaald cachet gaven. Uiterlijke tierelantijnen die nu in geen veld en of wegen

meer te bespeuren - en bovendien onbetaalbaar geworden - zijn. Het geeft eens temeer aan dat er heel voorzichtig omgesprongen dient te worden met alles wat historische waarde heeft. Alvorens tot amovatie te besluiten, zou iedereen zich terdege bewust moeten zijn dat een gebouw nooit meer in de oude stijl en glorie herbouwd kan worden, niet in het minst door de hoogte van de tegenwoordige arbeidslonen.

De uitdrukking .uiooit meer' geeft iets onherroepelijks aan. De gevolgen van een te nemen beslissing zijn daarom waarachtig de moeite van het onderzoeken waard. Het aloude gezegde "Voorkomen is beter dan genezen", kan hierbij eens te meer gebezigd worden.

We zullen allemaal ons beste beentje voor moe ten zetten om hetgeen nog over is aan pracht in Honselersdijk , tot in lengte van jaren veilig te stellen. Met hun beste beentje voorzetten geven, doen overigens de voetballers van de sportvereniging Honselersdijk (S.V.H.) al weer enige tijd op haar deels verplaatste sportcomplex "De Strijphorst". Ruim 2112 jaar geleden (april 1991) werd een aanvang gemaakt met de werkzaamheden inzake de aanleg van drie sportvelden met een nieuwe entree vanaf de Molenlaan. Een aanleg die noodzakelijk geworden was door de overeenkornst, gesloten in september 1990, tussen het bestuur van de bloemenveiling en het Naaldwijkse gemeentebestuur. Deze behelsde een uitbreiding van de veiling in noordoostelijke richting. Jammer dat het watertje de Strijp, onverbrekelijk verbonden met dit gedeelte van

Honselersdijk , hiervan de dupe zal moeten worden.

Al met al veranderingen die de nodige indruk gemaakt hebben op de plaatselijke bevolking en inbreuk deden op de schoonheid van het landschap. In de jaren dat "De Honselersdijker" vaste klant aan huis werd, was er sprake van een grote bedrijvigheid in een bruisend dorp.

Het is van het grootste belang dat Honselersdijk zich goed kan laten vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Aileen dan kunnen de plaatselijke belangen optimaal behartigd en verantwoorde beslissingen genomen - worden.

Ik heb geprobeerd in dit boekje voor elk wat wi Is te plaatsen. Gelijkwaardig materiaal is in reserve gehouden voor een broertje of een zusje voor dit boekje van toen. Het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat er in een niet al te verre toekomst, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, wederom een aantal hoogtepunten aan het papier toevertrouwd zal worden. Ongetwijfeld passeren dan weer andere gezichten, van zowe I mens als dorp, de revue. lndien de hier afgebeelde Dijkse kiekjes, van weleer tot recent, voor een paar uurtjes kijk- en leesplezier kunnen zorgen, is het doel van deze uitgave grotendeels bereikt.

Graag wil ik de vele Dijkenaars bedanken, die mij bij het uitpluizen van de toto's behulpzaam zijn geweest. Zander hen lOU het onmogelijk geweest zijn am aile namen, van A tot en met Z, in te vullen.

I. Zoals uit de inleiding blijkt zijn er naast oude foro's ook wat recente exemplaren in dit boekwerkje opgenornen. De spits wordt afgebeten door een drietal Dijkse dames dat in de eerste editie van "De Honselersdijker" voor het voetlicht gebracht werd. Die primeur was gedateerd J J september 1986, "De Peuterhof" had op 6 september juist haar vijftienjarig bestaan gevierd. In de kleine zaal van het inmidde!s geamoveerde Hofwijck kwam de Peuterspee1zaal in 1971 van de grond. Via de grotezaal van Hofwijck en De Voorhof werd uiteindelijk een vast stekje gevonden in nieuw-Honselersdijk (Patrijslaan). Zoals iedere rechtgeaarde Dijkenaar weet. is dat houten stulpje onlangs vervangen door een modern kindercentrum dat onder de naam "Harlekijn" voortgaat op de ingeslagen weg. U ziet wethouder Breugem (links) de werksters van het eerste uur complirnenteren met hun vijftien jaar lange inzet. Vanaf links ondergaan Coby van der Voort-van Leeuwen, Fia Luiten-Scholtes en Jeanne Barendse-van Leeuwen de huldiging blijkbaar met vee! genoegen.

2. Enkele jaren voordat dit kiekje geschoten werd had de Dijkstraat een rnetarnorfose ondergaan. De Dijksloot was gedernpt en Honselersdijk had de beschikking over een rnooie brede dorpsstraat. Het schilderachtige van het oude Dijkje was echter voorgoed verdwenen toen de bruggctjes, het water en de bornen historie waren geworden. De gemeente bewees echter at snel de nodige aandacht aan dat laatste te besteden, door middel van jonge aanplant. We kijken vanuit de Dijkstraat en zien achter de "aanstormende" VIOSbus de zeer smalle entree van de Endeldijk. Rechts van de bus ziet u de bakkerij van Piet Lindhout die moest verdwijnen bij de reconstructie van de T-splitsing aldaar. Uiteraard neemt de "School met den Bijbel" (rechts) een voornarne plaats in op deze zestigjaar oude opname. De foto van het nieuwe Honselersdijk werd kort na 1930 gemaakt. Van dat .mieuwe" is, voor zover ik het kan bekijken , inmiddels ook weinig meer over. Jammer dat er door de gemeentebesturen vaak te sne! besloten werd tot de sloop van onder meer historische schoolgebouwcn.

3. De christelijke rneisjesvereniging .Wees een Zegen" hield haar (feestelijke) bijeenkomsten vaak in het Bondsgebouw aan de Dijkweg te Naaldwijk. Dit onderkomen was bestemd voor verenigingen van aile gezindten. Honselersdijk had toen nog niet de beschikking over een eigen verenigingsgebouw. "Rehoboth", "De Voorhof" of "Hofwijck", waren nog nergens te vinden. Op het moment dat de openbare school aan de Dijkstraat werd afgestoten, konden de Dijkenaars daar terecht voorwat festiviteiten. Eens in hetjaar gingen de meisjes een dagje uit. In de zomer van 1922 besloot men, voor de broodnodige variatie , eens naar Wassenaar te fietsen en daar de verdere dag door te brengen. Het .meusje van de Dijkse zalm" ging natuurlijk niet terug voordat zij voor het nageslacht waren vastgelegd. Vanaf links zien we, achteraan: Truus v.d. Eijk , Ger Vreugdenhil, Pictje Wessteyn, Alie Huisman, leidster juf Diepersloot, Grietje de Bruin, Pietje Stigter. Wil en Tonia de Bruin en Toos v.d. Eijk. Voor hen een compleet kwartet Voogtjes, te weten: Pietje ,

Arendje, Corrie en Clazien. .

4. Met dit beeld wordt een typische Westlandse tuinderij omstreeks 1930 voorgeschoteld. De (druiven)serres zijn op het plaatje ver in de meerderheid, op de achtergrond is slechts een schamel warenhuisje zichtbaar. Eigenaar van de kwekerij was Theo Oorsprong (links) en op het stoepje staat rnedewerker Henk , met een gieter in zijn hand. Het bedrijf was gevestigd op het voormalige weiland van boer Jan Persoon, Als tuinbouwgrond is het perceel van Th. Oorsprong geen al te lang leven beschoren geweest. De in 1931 geopende Cooperatieve Centrale Westlandsche Snijbloemenveiling (c. C. W .S.) kampte al vrij snel met ruimtegebrek. waardoor heel wat ruinbouwgrond werd ingepalrnd. De opname werd geproduceerd vanaf de huidige lokatie van Piet Scholtes (Dijkweg 90), richting Middelbroekweg. Tijdens de produktie van deze foto was de druiventeelt in de Glazen Stad immens populair. De verwachting was dat de teelt voor altijd "op niveau" zou blijven bestaan. Aile profetische voorspellingen ten spijt is het helaas niet weinig anders gelopen.

5. Deze Honselersdijkse muzikanten werden regelmatig uitgenodigd om de boel bij fancy-fairs (bazars) wat op te vrolij ken. Niet aileen in Honselersdijk , maar ook daarbuiten was de band "The Jolly Boys" (De Leukc Jongens) razend populair. Een van de specialiteiten van het gezelschap was het opluisteren van de vroegere "stille films" met passende muziek. Vandaar dat zij zelfs voor de Dclftse studenten en in Amicitia Cs-Gravenhage) optraden. The Jolly Boys werd in 1927 opgericht en hecft tot aan de Tweede Wereldoorlog stand weten te houden. Op elke feestavond die zij verzorgde, had de groep steevast het reclamebord bij zich. De volgende tekst liet aan duidelijkheid niets te wensen over: "Wilt gij uw feestavond doen slagen, vraagt dan de Honselersdijkse Jolly Boys." We kijken vanaf links naar de volgende orkestleden: Cor v.d. Berg (viool/saxofoon), Aad Ammerlaan (piano), Nic, Sosef (trombone), Aad Hazenbroek (viool), Jan v.d. Knaap (viool), Jan de Gier (drummer van de band) en Aad v.d. Knaap (klarinet).

6. Om een opname als deze aan het strand te maken, moeten we anno 19-nu een een behoorlijk stukje tippelen. Bovendien is de kans niet gering dat we onverrichterzake af moeten druipen. Het gros van de strandbezoek(st)ers bleef, ten tijde van onze grootouders, keurig "in het pak", ongeacht de temperatuur. Desondanks keerden zij waarschijnlijk toch koeler huiswaarts dan de huidige zonaanbidders(sters). Dit ondanks het feit dat de strandkleding van dit moment van iets (nou ja, iets!) geringere afmetingen is dan op de kiek het geval is. Hoe dan ook, behoudens een rode neus zullen er niet veellichaamsdelen verbrand zijn bij het hier geplaatste elf tal. Ik ben de mensen wei uiterst dankbaar dat dit soort plaatjes boven water gekomen zijn. De volgende badgasten worden aan u voorgesteld: in donkere jurk ziet u Maartje Baljeu, vervolgens Johanna Wessteijn, Marie van Velden, Pie Wessteijn en Johanna Noordam. Voor hen, vanaflinks: Corrie en Jannie Noordam, Cornelia en Anna Wessteijn en Nelie Koppenol. Vooraan ligt Jan de Graaf en het tafereeltje werd 65 jaar geleden vereeuwigd.

7. Veel Dijkenaars zullen er even voor moeten gaan zitten om er achter te komen waar de twee hengelaars, Arend v.d. Bulk en Bertus Boerman, zich bevinden. Ik zal u uit de droom helpen: de opname werd aan de Stationsweg gemaakt en de lens werd richting Hofstraat gehouden. Op de achtergrond is een gedeelte van de huidige "Nederhof" zichtbaar. Centraal op de foto ziet u de loodsen van Vollebregt en Lalleman, onder meer gebruikt als kolenopslagplaatsen. We hebben hier te maken met een van de bedrijvigste plekjes van het oude dorp, zeker voor de Tweede Wereldoorlog. In willekcurigc volgorde denken we dan aan het haventje , het Dijkse station van de Westlandsche Stoomtram en de fruit- en groenteveiling aan de Hofstraat (tot 1927). Later werd deze voormalige groenteveiling nog enkele jaren (1927-1931) als bloemenveiling gebruikt, in afwachting van de tegenwoordige lokatie. De woningen waren vanaf rechts van de families v.d. Burg, Dijkhuizen , v.d. Meer en Vollebregt. Veel van dit moois is verdwenen, behalve de herinnering ...

8. Ik spring met de oude kiekjes bewust van de hak op de tak. Missehien is dat juist de eharme van dit Dijkse boekje , vol met herinneringen. Fotos en mensen van velerlei "pluimage" passeren in groten get ale de revue. Op deze pagina wordt u ecn blik gegund in een oeroud smal dorpsstraatje, dat als Dijkstraat bekcndheid gekregen heeft. De opname werd gemaakt door een doodgewone Dijkcnaar , zo "n driekwart eeuw geleden. De twce dames op de voorgrond bevinden zieh op de toen nog zeer smalle T-splitsing Dijkstraat/ Groenelaan. Als de beriehtgeving juist is staat Jans v.d. Toorn , woonaehtig aan de Dijkstraat, rechts. Zij maakt een praatje met rnevrouw Van Paassen, die aan de Groenelaan was gehuisvest. Van voor naar achter woonden onder meer: de smid J. Elderhorst. bakker G. de Vries, tuinder/winkelier v.d. Voort , kleermaker D. van Dijk, meesterwagenmaker L. van Rijn, schoenmaker A. de Bont. manufakturier/kleermaker Bruinen en nog verder kon u bij de barbier Valstar naar binnen lopen, waarvan akte!!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek