De Kompenije yn earder tiid (Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag)

De Kompenije yn earder tiid (Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag)

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6205-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Kompenije yn earder tiid (Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

In 1975 verscheen mijn boekje .Jubbega-Schurega in oude ansichten", De tweede druk hiervan verscheen in 1986. Het werd nu tijd voor een nieuw boekje over de Kompenije. De titel wordt ook veranderd en zal nu zijn "De Kompenije yn yearder tiid".

Op de geschiedenis van de dorpen Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag wordt deze keer niet meer ingegaan, want dat is reeds geschied in de inleiding van het vorige boekje. 20 zal men ook geen groepsfoto's meer tegenkomen van voor 1930. Er moest weer veel materiaal bijeen worden gebracht en het moeilijkste was wel het verzamelen van de gegevens voor de groepsfoto's. Toch werd dit werk met plezier gedaan en niet eenmaal werd de medewerking daaraan geweigerd, de hulp was steeds geweldig.

Een ieder, die op enigerlei wijze heeft medegewerkt aan de totstandkoming van dit boekje wordt dan ook ten zeerste bedankt. In het bijzonder: Jan Annema, Tjitze Annema, Albert Bos, Arend van der Bos, Sierd Buurstra, Arend Eijer, Lutske Heida-ten Have, Trijntje Koopmans-van der Meer, Hendrik Meinsma, Albert van Nijen en Lutske Vissia-van der Meer.

Het was niet mogelijk om alles nag zorgvuldiger na te gaan en daarom is het best mogelijk dat er foutjes zijn gemaakt. Mijn verontschuldiging daarvoor. Ten slotte is het mijn wens dat het boekje weer met plezier wordt bekeken en gelezen en dat daarbij vele herinneringen zuilen opkomen.

1

Deze foto werd op het einde van de vorige eeuw gemaakt bi] de 1 Se wijk in Hoornsterzwaag. We zien hier nog de lawei staan; hierin werd een korf omhoog gehesen en dit was een tijdsein voor de veenarbeiders. De lawei verhuisde steeds met de verplaatsing van de turfgraverij.

Eertijds stond de lawei op het erf van veenbaas Hoogeveen, bij de derde sluis. Waarschijnlijk heeft hi] ook nog wel op andere plaatsen gestaan, in ieder geval stand de lawei na de 1 Se wijk bij de 1 7 e wijk en later nag oostelijker. Achter de lawei zien we de lantaarn van de 1 Se wijksdraai.

Het cafe, tevens boerderij, werd bewoond door het gezin van Ate Lieuwes. In 1 914 kwam de familie Siep Buurstra mer wonen, die daar ook nag een winkeltje hadden. In het gedeeltelijk achter de lawei zichtbare boerderijtje woonde de familie Smit. Doordat de ouders vroegtijdig overleden, bleven de zes kinderen in 1917 als wezen achter. De oudste, Fok]e, was toen een meis]e van achttien jaar. Ze bleven met elkaar op het baerderijtje wonen en zetten het bedrijfje voort. Later trouwde Fokje met Keimpe van der Wal en ook zij bleven daar wonen.

2

Op 1 november 1 878 werd school nr. 1 3, oftewel de school lSe wijk geopend. Dit was voor die tijd een hele verbetering want tot dusver moesten de kinderen naar de derde sluis of de Schoterlandseweg. Gedurende haar bestaan waren aan deze school dertien hoofden verbonden. De bekendste was wel Jan bij de Leij (1912-1924). Door zijn vele goede werken werd hij dan ook geeerd met de naamgeving van de hierlangs gelegen weg (19 SO). Door de fusie van de drie scholen aan de vaart verdween in 1 9 S 8 ook deze school.

Op de foto van een schoolreisje uit 1948 staan boven, van links naar rechts: Siepke van derWal, meesterVan der Zee, meester Ruurd Zwart, Hiltje Jonker, Feike Zuidersma en juffrauw Cor Blaauw.

Tweede rij: Wieger Jonker, Simon Postma, [annie Sikkema, [urjen Zandstra, Roel Nieuwland, Gerrit Jonker, Wietse van der Wijk, Aaltje Stoelwinder, Lieske Bergsma, Jan Kramer, Flip Nieuwland en Bonne Hofstra.

Derde rij: Lubbert van der Zee, Jan Jonker, Wiekje Hofstra, Fraukje Kramer, Hilly Bergsma, Jan van Linden, Klaas Zandstra en Bonne van der Wal.

Vierde rij: [apple Minger, Minne Minger, Grietus Blaauw, Sietse Posthumus, Abele van der Wal, Henk Sikkema, Anne Zandstra, Saapke Postma, FetjeAnnema, Molle Roskammer, Uilkje Ringersma, Yrnkje Mulder, Elske de Vries en Ybeltje Fokkema.

3

Het was in de winter van 1 925 -1 926 dat Hendrik Tjietze van Dam (zie foto) begon met het vlechten van bijenkorven, die niet alleen voor eigen gebruik bestemd waren, maar ook werden verkocht. NadatVan Dam getrouwd was werd in 1926 met een imkerij begonnen aan de Singel onder Lippenhuizen.

Na vier jaar verhuisde men naar ]ubbega aan de vaart. Daar werd de bijenstal uitgebreid en werden meer artikelen op dit gebied aangeboden. Lang bleef men hier niet, want in 1932 werd een stuk woeste grond gekocht aan de P.W ]anssenweg. Daar werd behalve een woning met schuur tevens een bijenstal voor ongeveer 75 bijenvolken gebouwd.

In 1965 werd het bedrijf door zoon Tjietze overgenomen en in 1991 weer door diens zoon Hendrik. Op 16 april 1992 werd een geheel nieuwe zaak geopend.

Door de inspanningen van zowel de mannen als de vrouwen van de familie werd het een bloeiend bedrijf

4

Op deze foto uit 1925 staat de wed. Antje Hes-Dijkstra te praten met haar VToegere kostganger, de postbode Jogchum Alberda. Ze staan hier voor haar woning aan de vaart, tegenover de 1 e wijk. Ze was getrouwd geweest met de veekoopman Auke Hes en had vier kinderen. Ze was meer dan zestig jaar weduwe. Omstreeks 1946 overleedAntje op de hoge leeftijd van 98 jaar,

Toen haar jongste zoon Site ging trouwen, kwamen ze bij moeder Antje inwonen. En zo trok in 1948 kleinzoon Frans na zijn huwelijk weer bij zijn ouders in. De woning werd verbouwd en

de voordeur werd vervangen door een raam. De gang werd bij de oostelijke kamer getrokken en zo woonden de ouders op de oostelijke kant en de kinderen aan de westkant. Zo woonden ze daar 25 jaar en verhuisden daarna, samen met de weduwemoeder naar een andere woning.

Daarna kwam Sietse Drent mer wonen en die is tot op de huidige dag nog niet verhuisd.

5

De school op de 3 e sluis werd in 1836 gesticht. Vijftig jaar later werd op dezelfde plaats een nieuwe school gebouwd. Tijdens de bouw werd les gegeven in de kerk. Op 18 november 1886 werd de school ingewijd met het volgende lied:

Het nieuwe moet her oud vervangen, Wisselen blijft het hier beneen, Maar bij al wat wij erlangen

Moet men immer voorwaarts tresi, Breek dan vrij met oude vormen, Ste1 't onbruikbare wis aan kant, Want bij ulle levensstormen

Houdt het goede duurzaam stand.

Omstreeks 1920 werd een vierde leslokaal bijgebouwd en kreeg men vier leerkrachten. In 1958 werd gefuseerd met de twee andere scholen langs de vaart en werd een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen.

Op de foto uit omstreeks 1942, op de bovenste rij, van links

naar rechts: Anna de Vries, Minke de Vries-de Jong, Anna Annema-Annerna, juffrouw De Roes-van Delden, meester Jan Gorter, Engeltje de Vries-Veenstra, Willemke Boek-Zandstra, Anna Hielkema-Blaauw, Mina de Vries-de Vries en meester Leenheer. Tweede rij: Sietse de Vries, Sietse Schaap, Iappie van Seijen, Wolter Hielkema, Anne Veenstra, Minne de Jong en Durk de Jong; daarboven: Wouter Koopmans, Wilt Dijkstra, Grietje Hoogeveen, Baukje Mulder, Hein Ringersma, Durk Spiekhout, Willie van Dam, Tineke Bethlehem en Hiltje Jonker.

Derde rij: Mille deVries, Pietje Baron, Hillie Brinksma, daarboven Fokke Jonker, Jan ten Hage, Wouter van der Veer, Kees de Jong, naast Hillie Aaltje Jonker, Pietje Bergsma, Annie Stoker, Jan Boek, Wiebe Annema, Roelfke Mulder, Tjitze Annema, Iebbigje de Jong en Onno de Vries.

Vierde rij: Wiebe Achtien, Ide de Jong, Lutske Boonstra, [annie van Linde, Ali de Vries, Joke Stoker, Neeltje Achtien, Griet de Vries, Elske Stoelwinder en Hiltje Veenstra; boven Hiltje: Anne Hielkema en Andries Kroes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek