De Lier in oude ansichten deel 2

De Lier in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Lier, De
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2004-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Lier in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1971 verscheen het platenboek "De Lier in oude ansichten" en in 1973 het boekje "Kent u ze nog ... de Lierenaars". Voor beide boekjes bestond veel belangstelling.

En 't zijn niet alleen bejaarde dorpsbewoners die uit een zeker heimwee naar de tijd van hun jeugd? graag oude foto's bekijken, maar ook jongeren vinden het interessant, te zien hoe De Lier in de tijd van hun groot- en overgrootouders er uitzag. De wens van sommigen om meer fotomateriaal wordt nu vervuld door het verschijnen van dit tweede deeltje van "De Lier in oude ansichten". Ook in dit album wordt de schijnwerper gericht op De Lier en zijn bewoners uit de periode tussen 1880 en 1940.

Ret is verbluffend te zien, hoeveel veranderingen er, sinds het eerste boekje verscheen, zich in De Lier hebben voltrokken. Ret oude raadhuis en de voormalige open bare school zijn verdwenen. Een sierlijk, modern raadhuis verrees in de Roofdstraat. De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) bouwde een kerk in

de orngeving van de plek waar het oude raadhuis stond. De rooms-katholieke Leonardusschool breidde zich uit en een tweede school, "De Bron", werd gebouwd, evenals een christelijke mavoschool. Ret van 1857 daterende kerkje, door de vroegere Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis gebouwd, moest plaats maken voor her verenigingsgebouw ,,'t Centrum". Nieuwe woonwijken ontstonden. De middenstand breidde zich uit.

Wie van de circa duizend inwoners die honderd jaar geleden in De Lier woonden en werkten, zou, als hij of zij het huidige dorp kon zien, dit nog herkennen? Een vast punt is er de eeuwen door geweest: de machtige hervorrnde kerk, oorspronkelijk kerk van de parochie van de heilige Gregorius (St.-Joris). En nog steeds is er de rivier de Lee, reeds in de tiende eeuw bekend onder de naam Liora, waaraan De Lier zijn naam ontleend zou hebben. En verder zou men nog enkele oude huizen in de Hoofdstraat en enige oude boerderijen herkennen.

Maar was het vroeger zoveel beter dan nu, dat wij nog spreken van "die goeie ouwe tiid"? Hoe gernoedelijk en romantisch ook oude foto's kunnen zijn, toch mag men niet verge ten dat er in de vorige eeuw veel armoede was. Een bemidde1d man a1s Cornelis van Rijn (1804-1878) mocht dan trachten de nood van sornmige arme gezinnen te lenigen door de boodschappen van behoeftige moeders te betalen, zu1ke mensen waren er echter niet vee!. En socia1e voorzieningen, zoals wij die nu kennen, bestonden toen nog niet. Daarbij waren epidemieen soms ware rampen. Daar was ook de economische depressie in de jaren tachtig van de vorige eeuw, waarbij dan ook de verschillende misstanden genoemd moeten worden, die er in de groente- en fruithandel heersten (oneerlijkheid, slechte kwaliteit en ondergewicht).

Om hierin verbetering te brengen, werden veilingorganisaties opgericht. In De Lier werden in 1891 in cafe "De Gouden Leeuw" de eerste veilingen gehouden. In 1901 werd besloten in Westerlee een eigen veiling-

gebouw te stichten, welk gebouwencomp1ex in 1903 in gebruik werd genomen. Sindsdien was een op1eving in de economische situatie merkbaar. Evenals andere West1andse gemeenten is De Lier een echte tuinbouwgemeente geworden.

Door aIle tegenslagen en vooruitgang heen is de Lierenaar geb1even die hij was: een doorzetter, maar ook iemand met een warm hart, met liefde voor de medemens, een ordelievend en serieus mens en daarbij Oranjegezind.

Wij hopen in dit nieuwe fotoboek iets van de sfeer uit vroegere jaren in dit oude dorp te hebben gevangen en dat velen met een verheugd herkennen of een verwonderd kennis nemen dit boekje zuilen inzien.

Als wij daarin geslaagd zijn, is dit mede te danken aan hen die ons bij de samenstelling met gegevens of fotomateriaa1 hebben geho1pen, waarvoor wij onze erkentelijkheid betuigen.

~Jtoete uit ~e ~iel'

'::tg. van F J. HO~2ee Xaaldwijk.

1. Het dorp De Lier ontstond langs het riviertje de Lee, dat in oude stukken uit de middeleeuwen (onder andere uit 985) Liora werd genoemd. Aan deze rivier zou De Lier zijn naam ontlenen. Het dorp De Lier komt reeds in een oorkonde uit 1201 voor. Op deze foto uit ongeveer 1920 ziet men de Lee. In het centrum op de achtergrond staat de hervormde kerk met haar machtige (dom)toren. Links ziet men een schuur van de metselaar Chris Romijn.

2. N6g een aardig beeld van de Lee met een gezicht op het dorp De Lier. Links ziet men de Irenestraatkerk, in het midden de Lierse dom en rechts de rooms-katholieke kerk. Deze foto is v66r 1930 vervaardigd.

3. Dit is een van de oudste ansichtkaarten van De Lier. Deze foto, die van de jaren rond de eeuwwisseling dateert, is op een briefkaart geplakt. Zelfs al is het een koude winterdag, toch willen de Lierenaars wel even poseren voor de fotograaf, zeals hier in de Dorpsstraat (nu Hoofdstraat).

~

",'1. .

. -

OETE r !

4. Ook hier ziet men een van de oudste ansichtkaarten uit De Lier. Het dorp De Lier naderend, passeerde men vroeger de oude molen, die in 1920 vervangen is door elektrische bemaling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek