De Middelburgers in beeld

De Middelburgers in beeld

Auteur
:   drs. P.W. Sijnke, Monique Vaal en Anneke van Waarden-Koets
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4799-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Middelburgers in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. DOMINEE PIETER JOHANNES WILLEM KLAARHAMER.

De man die ons op de linker foto hier zo grimmig aanblikt, is de orthodoxe predikant Pieter Johannes Willem Klaarhamer (Amsterdam 1848- Hilversum 1920). Deze strenge calvinist kwam in 1886 naar Middelburg. Hij trad op 8 maart 1887 uit de Nederlandse Hervormde Kerk.

Hoewel hij reeds in 1891 naar Utrecht vertrok, is zijn Middelburgse periode van groot belang geweest. Klaarhamer is namelijk als een van de grote voorvechters van de doleantie in Zeeland te beschouwen. Waar hij sprak zaten de zalen vol. In zijn afscheidsrede, gehouden op zondag 26 juli 1891 in de Noorderkerk, herinnerde dominee Klaarhamer aan "die onvergetelijke uren ( ... ) toen wij buiten de kerkgebouwen onzer vaderen moesten omzwerven, hier in het Schuttershof, elders in onze schuren".

DR. JAN eORNELIS DE MAN.

Een zeldzame foto van dr. J.e. de Man (1818-1909) op jeugdige leeftijd. Jan Cornelis de Man werd na zijn medicijnenstudie en specialisatie in Parijs en Wenen in 1845 benoemd tot gemeentegeneesheer in zijn geboorteplaats Middelburg. Samen met zijn goede vriend en collega A.A. Fokker richtte hij in 1848 de Afdeling Zeeland van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst op.

De Man was niet aIleen een zeer bekwaam arts maar ook een zeer verdienstelijk amateur-historicus. Hij publiceerde over geneeskundige onderwerpen en over diverse (lokaal) historische zaken. Samen met zijn vriend Fokker schreef hij , ,De gestichten en openbare gebouwen van Middelburg" (1857, twee delen). Van 1853-1866 was hij lector aan de Geneeskundige School te Middelburg.

In het Zeeuwsch Genootschap, waarvan hij lid en later enige tijd voorzitter was, zette hij zich met name in voor het museum.

7. DR. JOHAN PIETER BERDENIS VAN BERLEKOM.

Dr. Johan Pieter Berdenis van Berlekom (1802-1903), op de foto links, zoon van een raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof, was arts te Middelburg. Hij had daar een grote en gelukkige praktijk.

Niet alleen zijn praktijk was groot, ook zijn gezin. Want uit zijn huwelijk met Josina van den Broecke werden negen kinderen geboren. In dit grote gezin heerste een harmonieuze en vrijzinnige sfeer. Zijn dochter Mathilde huwde met de bekende sociaal-dernocraat F.M. Wibaut

Berdenis van Berlekom was een sterk sociaal-bewogen man.

Dr. JAN CHRISTIAAN KINDERMANN.

Dr. Jan Christiaan Kindermann (Den Helder 1874) vestigde zich in oktober 1903 als algemeen arts in Middelburg. Tot aan zijn vertrek in 1934 was hij huisarts alhier. Daarnaast bekleedde hij een functie bij het Gasthuis. Hij bekwaamde zich daar in het specialisme van oogarts.

Kindermann was van mening dat de Middelburgse bevolking niet altijd op juiste wijze gebruik maakte van het Gasthuis. "Door acute zieken wordt van het Gasthuis zeer zelden gebruik gemaakt. Bij slepende ziekten blijft de opname dikwijls achterwege zoolang er nog genezing verwacht kan worden en vindt ze eerst plaats, wanneer het ook voor het lekenoog duidelijk is, dat de toestand achteruit gaat. Het geschiedde dan ook niet zelden, dat patienten zeer korten tijd na inkomst overleden."

In 1934 vertrok deze verdienstelijke en geachte arts naar Zwitserland,

8. KINDERZORG.

In 1906 werd de "Vereeniging Kinderzorg" opgericht. Het jaar daarop werd Huize De Veerse Singel betrokken. Een vereniging met een nobel streven, want bij het 25-jarig bestaan (in 1931) verscheen een gedenkboekje; daarin lezen we: "Wie het streven en werken van Kinderzorg leert kennen, ziet spoedig in de buitengewoon groote beteekenis van deze Stichting voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van tal van verwaarloosde kinderen, van kinderen uit moreel slechte milieux, van soms geestelijk zieke en lichamelijk zwakke kinderen."

De vereniging bestaat nog steeds.

9.0PENINGTUBERCULOSEPAVILJOEN.

De opening van het eerste tuberculosepaviljoen te Middelburg vond plaats op 12 april 1923. Het was gevestigd in de geheel verbouwde en opnieuw ingerichte Theetuin aan het Noordbolwerk, voorheen in gebruik als Buitensocieteit.

Het gebouw werd aangekocht door het bestuur van de Stichting De Godshuizen met bij het familiefonds Snouck Hurgronje geleend geld.

De grond werd van de gemeente Middelburg in erfpacht verkregen. Het in 1923 gereed gekomen paviljoen was bestemd voor de dag- en nachtverpleging van volwassenen en kinderen die aan tuberculose leden. V66r 1900 werden tuberculosepatienten gewoon in het Gasthuis, tussen de andere patienten, op algemene interne zalen verpleegd. In 1900 werd de zogenaamde "openluchtbehandeling" ingevoerd, hetgeen echter niets anders inhield dan dat de patienten, zonder enige bescherming, overdag in de tuin werden gezet. Twee internisten, Berdenis van Berlekom en Mijers, beijverden zich in 1903, toen het Gasthuis verbouwd moest worden, voor twee aparte tuberculosezalen. Deze wens werd in 1904 gehonoreerd: er kwam een zaal voor mannelijke en een zaal voor vrouwelijke tuberculosepatienten.

Helaas werd er van de twee zalen nauwelijks gebruik gemaakt. Degenen die het zich konden permitteren gaven de voorkeur aan Zwitserse sanatoria en iets minder gefortuneerden gingen naar sanatoria elders in het land. Zij die helemaal geen geld had den verzetten zich tegen opname in het Gasthuis.

Eindelijk, in 1920, besloot het bestuur van de Godshuizen over te gaan tot de bouw van een tuberculosepaviljoen, waarvan deze foto is gemaakt tijdens de opening ervan in 1923.

10. ECHTPAAR HAMAN-VERHULST BIJ "W ATERWIJK".

Op de foto hiernaast zit het echtpaar Haman-Verhulst met een gast in de tuin van hun buitenverblijf "Waterwijk" aan de Seissingel. Willem Pieter Haman (rechts), telg uit een Middelburgse koopmansfamilie (18461918), huwde in 1876 met Dina Sara de Jager. Zij overleed in 1897 en Haman hertrouwde in 1901 met de veertien jaar jongere Maria Cornelia Verhulst.

Haman, aanvankelijk koopman en lid van de firma W.F. Haman & Zonen, grutters en chocolademolenaars, likeurstokers, sigarenfabrikanten en in kruidenierswaren, werd later landbouwer en woonde aan de Herengracht.

In 1908-1909 kwam hij in het bezit van het huis "Waterwijk" aan de Seissingel, waar hij samen met zijn tweede vrouw regelmatig verbleef.

Twintig jaar na Hamans overlijden in 1918 werd het buitenverblijf door zijn weduwe verkocht. Haman liet geen nakomelingen achter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek