De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4108-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. We zien hier nog een keer de korenmolen "De Graanhalm". Op de nog aanwezige gevelsteen staat het volgende opschrift vermeld:

Gesticht en de eerste steen gelegd door C. C. de Graaff den 19 February 1851

De wieken van deze korenmolen werden later met het zogenaamde "Dekkersysteem" gestroomlijnd.

Op de voorgrond een aantal woningen, gelegen aan de Molenstraat, die de herinnering aan deze voorrnalige molen levend houdt!

11. Helaas slinkt ons molenbezit langzaam maar zeker. In 1923 waren er in ons land nog ongeveer tweeduizend molens. In 1950 waren er nog maar vijftienhonderd en in 1974 nog minder dan negenhonderd vijftig. Tholen telde destijds veertien molens en thans nog maar negen.

Op dit unieke plaatje zien we de korenmolen "De Graanhalrn" nog een keer, doch nu in een wel heel bijzondere situatie, Op 4 november 1957 brandde het bovengedeelte van deze molen uit, nadat tijdens storm de zogenaamde "vang" onklaar geraakte. Daardoor bleven de wieken doordraaien, met het bovengenoemde gevo1g.

Het molenaarshuis, dat to en werd en ook thans nog wordt bewoond door mo1enaar C.M. Donken, bleef gelukkig gespaard. Het zou toe te juichen zijn als men in de toekornst deze molen weer in zijn oude staat zou kunnen herstellen. Het geld dat hiervoor nodig is, zou dan ook zeer goed zijn besteed! Wie weet!

12. Links: slechts twee kilometer ten westen van Poortvliet ligt Scherpenisse, dat destijds twee korenmolens had, een standerdmolen en een stellingmolen. Op dit plaatje zien we de standerdmolen "Het Zeepaard", die aan de Molenweg stond. Deze standerdmolen van het zogenaamde gesloten type dateerde vermoedelijk van de zestiende eeuw. Helaas werd deze, aan de zuidzijde van het dorp staande, molen in december 1929 wegens bouwvalligheid gesloopt, zodat er slechts een molen in Scherpenisse overbleef en wel aan de Westkerkseweg. Als bijzonderheid kan worden gerneld, dat bij de sloop van deze oude bouwvallige molen de molenaarszoon, C. Kodde uit Sint Annaland, aanwezig was! De bouwvallige molen werd door negen man omvergetrokken. In de deuropening poseert molenaar C. Hartog.

Rechts: op het rechter plaatje zien we een wintertafereel, met de standerdmolen "Het Zeepaard". De heren die op de grond poseren zijn, van links naar rechts: Johannes van der Werf, W.M. Kot en David van der Werf Johzn. Boven op de trap kijken ons van links naar rechts aan: C. Hartog (molenaar), C. Hartog Czn., M.A. Kot en D.J. Opree. Laatstgenoemde was destijds molenaarsknecht bij Hartog en is later naar Brouwershaven vertrokken als zelfstandig molenaar op de molen "Het Hert". Thans woont hij nog als molenaar in Brouwershaven. Het boerderijtje dat we op de achtergrond zien is van de familie Gabriel Geuze-Noordijke.

13. Een plaatje van de houten molen in Scherpenisse, dat ongeveer zestig jaar oud is en waarop deze prachtige standerdmo1en domineert. De twee jongetjes die op de grasberm lopen zijn Johannes Noom Mzn. en David Noom Mzn., op weg naar schooL Vooraan staat een onbekend jongetje, dat een praatje maakt met de heer W. Quaak Hzn. Het boerderijtje, links van de molen, waarvan aIleen het huis is te zien, behoort aan de heer Jan Hage. Op deze oude foto is duidelijk te zien dat deze standerdmolen nog volop in bedrijf is. Jammer dat deze korenmolen, ten gevolge van bouwvalligheid, werd gesloopt. De sloot is inrniddels gedempt!

eherpenisse, 1<outen )Y{olel1

14. We laten nogmaals een opnarne van de verdwenen standerdrnolen "Het Zeepaard" volgen, maar nu van wat latere datum. Links is nog juist een gedeelte te zien van de waning van Jan Hage. Er is inrniddels een huis bijgekomen (met stip aangegeven), waarin molenaar C. Hartog woonde. De man met het witte kieltje is molenaar C. Hartog, die vraeger een grate ren had waarin hij vogels van diverse pluirnage hield, onder andere prachtige fazanten. Deze foto is ongeveer zestig jaar oud. Op de achtergrand zien we de hervormde kerk van Scherpenisse.

Het reglement van het in 1594 door Maria van Nassau in Scherpenisse opgerichte kloveniersgilde, ter betere bescherming van de ingezetenen, vermeldt dat het gilde het recht had op het schieten op de heerlijkheidsmolen, in dit geval de standerdmolen "Het Zeepaard".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek