De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1623-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

37 Op 2 juni 1896 beklom Jacob Olie de Westertoren am enige foto's te maken. Voor ons is deze opname interessant, omdat mol en 'De Victor' er op te zien is aan het einde van de toen reeds zeven jaar gedempte Rozengracht. Achter 'De Victor' en meer naar links lag de Kwakerspoel, waaromheen veertien houtzaagmolens gestaan hebben. Het aangeplempte en opgehoogde terre in began in 1 896 bebouwd te worden. Meer naar rechts in de verte achter de Bloemstraat de door architect P.].H. Cuypers gebouwde rooms-katholieke kerk De Liefde, gewijd aan de heiligen Nicolaas en Barbara,

geconsacreerd in 1 885. Geheel rechts het torentje van politiebureau Raampoort.

38 Toen deze opname gemaaktvverd, vvasreedstot afbraak van 'De Victor' beslaten. De eigenaar van de molen G. Boxman vervveerde zich zovvel voor de rechtbank als voor het gerechtshoftegen het ontruimingsbevel van de gemeente, maar hij had daarbij geen succes. In april 1898 moest 'De Victor', die oak als 'De Veghter' bekend stand, vvorden afgebroken.

39 Een trieste winterdag aan het begin van 1898. Het op 3 december 1897 gewezen arrest van het gerechtshof zal nagekomen moe ten worden en

'De Victor' is ten dade opgeschreven. Aan alle kanten door hoge, nieuwe huizen ingesloten wacht hij op de sloper. Het verkeer aan zijn voet is druk voor die tijd: de witte wagen van een ijsfabriek, een vigilante en een paardentram.

De deuren van de brandweerpost staan open, maar er komt geen stoomspuit naar buiten. Het bouwblok op de achtergrond onttrekt de rooms-katholieke kerk De Liefde bijna geheel aan

het gezicht, al is er bovenuit en rechts iets van de torens te zien.

40 Molen 'De Victor' zoals hij voortleefde op de ramen van het naar hem genoemde cafe Rozengracht 228 totdat dit plaats maakte voor een Japans restaurant.

41 Rosmolens, dat zijn mol ens waarvoor de beweegkracht door paarden geleverd wordt, zijn er in Amsterdam sinds de eerste helft van de zestiende eeuw vele geweest. Het veelvuldigst en het langst zijn ze gebruikt in de grutterijen. De laatste grutter die de paardenkracht vaarwel zei was]. Baneke Gzn. aan de Prinsengracht 346, die zijn hier afgebeelde molen am de hoek in de Passeerdersstraat 8 en 10 had. In 19 11 stapte Baneke over op elektriciteit, maar tot 1919 bleefhet zware, eikenhouten molenwerk nag in gebruik. (Foro 5 uit Onze Hollandsche Molen, tweede reeks.)

42 Tot de Amsterdamse molens mogen zeker oak de speelmolens gerekend worden, die jarenlang het hek van het Cooperatieve Restaurant aan het Molenpad sierden. Zulke mini atuurmolens kwamen het meeste voor bij de poldermolens, waarvan de molenaars 's winters tijd hadden am te knutselen. Het is echter bekend dat rand 1900 op een paal van het hek bij 'De Gooyer' een speelmolen stond. (Zie hierna bij 84.)

Elk diner . . . . . . . een FEEST~INER

Groohle Resleurenl van Amslerdem mel populalee prijzen

43 Amsterdamse firma's gebruikten soms, zoals we oak bij Blooker zullen

zien, een molen als paviljoen op een buitenlandse tentoonstelling. Lucas Bols presenteede zich in 1902 op de Westfaalse en Rijnlandse tentoonsteHing te Dusseldorf met dit in Zaanse stijl uitgevoerde bouwsel, dat was ontworpen door de architect Eduard Cuypers. Het proeflokaal was geschilderd in de kleuren van hetAmsterdamse wapen, rood, zwart en wit. Deze fota is ontleend aan het Gel11ustreerde Volkstijdschrift Eigen Haard van 1902.

44 Oak het Bouwkundig Weekblad van 1902 besteedde aandacht aan BoIs' molen. Deze bestond uit een proeflokaal, waarboven een oudhollandse mol en met zijn werkend wiekenstel; ter weerszijden van dit centrum strekten zich open hallen uit,waarvan de ene zich voortzette in een iets lager gelegen Laube, die vervolgens eindigde in een ouderwets koepeltje. De op de voorgrond tredende constructiedelen en de kozijnen waren wit, het overige houtwerk was groen geschilderd. Het dak was met hel rode pannen gedekt.

l.,

Bolwerk Sloten tussen Leidsegracht en Leidsepoort, uitziende naar Overtoom en Mennonietensloot

45 Op dit kaartfragment zien we op de bolwerken Slaten, Schinkel, Amstelveen en Wetering de

mol ens 'De Liefde' (1), 'Roomoleri' (2), 'De Spiering' (3) en 'De Wetering' (4). 'De Liefde', die lange tijd moutmolen voor de bierbrauwerijen is geweest, werd in 1870 afgebraken. Daar van deze molen geen fota bekend is, plaatsen we een tekening uit 1 81 7, gemaakt op het met X aangeduide punt. Op de achtergrand zijn daar de molens aan de Over to am en de Mennonietensloot te zien,

waarvan we in dit hoofdstuk iets kunnen tonen. In het volgende komen de bolwerkmolens weer aan de orde. Hier valt de aandacht op 'De Rosenboom' (5), 'De Vier Winden' (6),

'De Lelie' (7), "t Hoornsche ]agt' (8) en 'De Wolf' (9) aan de Overtoom en 'De Oranjeboom' (10), 'De Houthandel' (11) en 'De ]onge Visser' (12) aan de Mennonietensloot.

46 Deze door de suikerfabrikant H. Scholten in

1 8 17 vervaardigde tekening geeft het uitzicht weer uit zijn raffinaderij 'De Granaatappel' aan de Lijnbaansgracht bij de Leidsegracht, waar zich nu een politiebureau bevindt. De molen op de voorgrond is 'De Liefde'. Direct links daarvan staan de mol ens aan de Overtoom. Rechts van 'De Liefde' staat 'De Rijzende Zan' aan het Rottenestpad en verder naar rechts zijn de houtzaagmolens op het Kwakerseiland te onderscheiden. Links boven de brug van de Leidsepoort zien we molens aan het Mennonietenpad.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek