De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 3

De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   mr. J.H. van den Hoek Ostende
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2466-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De molens van Amsterdam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

57. De onttakelde rnolen nr. 1 van de Binnendijksche Buitenveldersche polder aan het Kruitrnakerspad (Wiegelstraat, Saffierstraat) naar een foto van Jacob Olie uit 1891. De onderbouw van de zeventiendeeeuwse rnolen was in de eerste helft van de negentiende eeuw in steen vernieuwd. Hij bleef tot het einde toe een schepradrnolen. Per I rnei 1866 werd hij buiten werking gesteld, orndat de beide vijzelrnolens geacht werden voldoende te zijn voor de bernaling van de polder. Op 22 oktober 1866 besloten de polderrneesters een roede uit de niet rneer gebruikte eerste rnolen te plaatsen in de tweede molen, waarvan een van de roeden verrnolrnd was. De deels onttakelde rnolen nr. 1 werd op 13 juli 1867 geveild en voor f 1941,- gekocht door de Amsterdarnse kuiper J.H. Kiesouw. Deze brak de rnolen voorlopig niet af, maar verhuurde hem als woonruimte. Naar aile waarschijnlijkheid is het eiken achtkant in 1889 bij de bouw van de korenrnolen "De Hoop" te Wervershoof gebruikt.

58. Molen nr. 2 van de Binnendijksche Buitenveldersche polder omstreeks 1870 naar een foto van P. Oosterhuis. Deze molen was in 1721 vernieuwd en stond aan de Amstel bij het Veer, vanouds Meerhuizen. In november 1866 leverde de ijzergieterij De Prins van Oranje te 's-Gravenhage voor f 478,- de gegoten ijzeren molenas nr. 429 voor deze molen. De as werd franco geleverd met afgedraaide halzen met twee bolle mutsen en een muts in voorraad. Het bijbehorende garantiebewijs voor 25 jaar werd getekend door de directeur, J.I. van Coevorden. Nadat molen nr. 1 verkocht was, kreeg molen nr. 20p 8 oktober 1867 de naam "Oude Molen". Aan de voorboezem werd in 1877 het stoomgemaal opgericht, dat de molens 1 en 2 hun betekenis deed verliezen. Nr. 2 werd geveild op 5 juni 1877. Koper voor f 470,- was de aannemer Jacob de Boer te Oostzaan. Zijn firma zou in 1930 "De Gooyer" restaureren (zie deell, nummer 95).

59. Molen ill. 3 van de Binnendijksehe Buitenveldersehe polder stond aan de boeht van de Amstel tussen Zorgvlied en Amstelrust. In 1865 werd hij door de Amsterdamse aannemer J.J .A. Kemp verbouwd tot een vijzelmolen met stenen onderbouw. Op S oktober 1867 besloten poldermeesters na het verkopen van molen nr. 1, dat molen nr. 3 voortaan "Nieuwe Molen" zou heten. Hij werd op 28juli 1888 geveild en voor f 2730,- gekoeht door de melkslijter Coenraad Grede te Amsterdam. Deze trok in 1892 in de molenromp, die pas in de jaren twintig van deze eeuw bij de aanleg van de Ringspoordijk werd afgebroken.

60. Het van 1877 daterende stoomgemaal van de Binnendijksche Buitenveldersche polder. Deze foto werd omstreeks 1918 aan de zijde van de Amsteldijk genomen over de voorboezem. Het gemaal had twee Cornwall-ketels, elk met een verwarmingsoppervlak van 40 vierkante meter. De horizontale machine werkte direct op twee vijzels, die een middellijn hadden uitlopende van 1,65 meter aan de benedenzijde tot 1,80 meter, en kon 40 kubieke meter water per minuut uitslaan.

61. Hetzelfde gemaal omstreeks 1918, gezien vanuit de polder. In het begin waren dure reparaties aan de stoombemaling nodig en poldermeesters waren dan ook blij nog over een windmolen te beschikken, die de stoommachine spaarde en haar werk kon overnemen wanneer zij wegens herstelwerkzaamheden stil stond. Op 24 februari 1883 werd besloten aan de ijzergieterij De Prins van Oranje het gevraagde certificaat wegens de levering van het stoomgemaal niet te verlenen, omdat het tot dan toe vele gebreken had vertoond.

62. Ruim 114 hectaren van de Binnendijksche Buitenveldersche polder, gelegen tussen Overtoom, Stadhouderskade, P.C. Hooftstraat, Van Baerlestraat, Willemsparkweg, Koninginneweg en Amstelveenseweg, in hoofdzaak omvattende Vondelpark en Willemspark, hadden sedert 1883 een eigen stoomgemaal bij de sarnenkomst van beide laatstgenoemde wegen. Deze foto werd omstreeks 1895 aan de achterzijde van het gemaal gemaakt. De weg op de voorgrond is thans de Sophialaan en zet zich naar rechts voort in de Saxen-Weimarlaan.

63. Deze foto werd omstreeks 1908 genomen uit een raam van het perceel Koninginneweg 249. Bij de Amstelveenseweg bevond zich daar toen het beginpunt van tramlijn 2. Duidelijk is de buitenwaterloop van het gemaal te zien, waarlangs het opgemalen polderwater afvloeide naar de tot Rijnlands boezem behorende Schinkel. Op die plaats loopt thans de Veerstraat en de waterloop is overkluisd.

64. Het gemaal aan de Amstelveenseweg 115 beschikte over een Cornwall-ketel met een verwarrningsoppervlak van 27 vierkante meter. De horizontale machine van 14 pk werkte direct op een centrifugaalpomp met een afvoerbuis van 0,14 meter middellijn. Deze foto werd door J. van Dijk omstreeks 1915 gemaakt. Hoewel voor Vondelpark en Willemspark, waarvan de bemaling volgens raadsbesluit van 1 april 1914 door de gemeente was overgenomen, aan de Sophialaan naast nr. 18 een nieuw gemaaltje tot stand kwam, bestaat het gebouw uit 1883 nog steeds, zij het zonder de hoge schoorsteen en aan aile kanten ingebouwd.

65. Het Sarphatipark werd in 1885 aangelegd op polderpeil. Daar het door de omringende opgehoogde gronden was afgesloten van afwatering op de polder, kreeg het een eigen stoomgemaal. Dit deed tevens dienst voor de afvoer van ten behoeve van een waterval in het park ingelaten water uit de Amstel. Jacob Olie maakte in 1891 deze foto van het gemaal, dat nog altijd bestaat, zij het geelektrificeerd en ontdaan van enige versieringen op het dak.

66. Op deze foto van het Sarphatipark met het op 15 juli 1886 door A.C. Wertheim onthulde monument voor dr. Samuel Sarphati (1813-1866), stichter van onder meer het Paleis voor Volksvlijt en het Amstelhotel (zie het bijschrift bij nummer 60 van deel 1), is rechts het gemaaltje afgebeeld. Links van het monument is in de verte wellicht de molen te zien die hierna onder de nummers 69-73 aan de orde komt.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek