Delden in oude ansichten deel 1

Delden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H. van Ommen
Gemeente
:   Ambt Delden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2567-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De oudst bekende, onbetwiste verme1ding van Delden in Twente dateert van 1118: de overdracht van de kerk door bisschop Godeba1d aan het kapitte1 van Sint-Pieter te Utrecht. Bisschop Frederik van Zierik ver1eent in 1322 aan de bewoners van Delden, die hun nederzetting verplaatsten, deze1fde rechten a1s zij genoten in de "Villa de De1den". De opvo1ger, bisschop J ohan van Diest, ver1eende in 1333 (nog eens? ) stadsrechten, deze1fde a1s aan Oldenzaa1 waren toegekend. De vlijt waarmee de inwoners het stadje versterkten, gaf bisschop Frederik van B1ankenheim in 1404 mede aan1eiding om hun het recht van wegge1d te schenken. In 1453 werd De1den voor het eerst door een grote brand geteisterd. Onder bisschop Philips van Bourgondie werden in 1518 de versterkingen gesloopt. In 1583 werd het stadje door de Spaanse ruiterkapitein Prusse in brand gestoken en het kon nauwelijks aan een begin van herstel toe zijn, toen het in 1584 wederom werd gep1underd en verbrandde, dank zij staatse huurlingen; ook kerk en toren brand den af. In 1655 vo1gde weer een brand: honderd twintig huizen en het raadhuis werden verwoest. De1den is nooit uitgegroeid tot een stad van enige betekenis. In het begin van de achttiende eeuw was het in bijna niets van een dorp te onderscheiden, afgezien dan van de nagenoeg cirke1vormige opbouw waarin de tamelijk geringe wallen en hagen, die de

verdedigingswerken vormden, duidelijk te herkennen zijn.

Toch was De1den niet van be1ang ontbloot, wat trouwens a1 blijkt uit de menigvu1dige rampen die het onderging. De heirbaan van Deventer naar Hamburg liep er immers eeuwen midden doorheen.

Rond 1810 te1de het stadje ongeveer 1100 inwoners, rond 1900 kwam het inwonerta1 op 1950, in de Tweede Were1door1og konden zich 3300 mensen De1denaar noemen en thans zo'n 7000. Daaruit blijkt, dat het een niet onaanzienlijk aandeel heeft genomen in de bevo1kingsgroei van land en streek.

"Delden in oude ansichten" geeft een indruk van hoe het vroeger in en om deze p1aats was. Het hart van het stadje is nog a1tijd hetze1fde gebleven, met de rendlopende straten en de markt als middelpunt. Lang niet alle prenten die in de loop der jaren van en in De1den zijn gemaakt, kunnen in dit boekje voorkomen; aan de ene kant zou het te veel van het goede worden en aan de andere kant is het ook geen eenvoudige opdracht om een complete verzameling bijeen te brengen.

In deze in1eiding is het op zijn p1aats allen die mij oude ansichten en andere foto's hebben afgestaan of in bruikleen gegeven, dank te zeggen. Ik hoop dat de kijker en de 1ezer van dit boekje er bijzonder vee1 genoegen aan za1 be1even.

1. Kornt men vanuit Hengelo over de gemeentegrens Delden binnen, dan vindt men links hotel "Carelshaven". Reents de stal die op 31 maart 1945 door geallieerde vliegtuigen in brand is geschoten en niet werd herbouwd. Op de brug staat Leusink, toentertijd huisknecht van genoemd hotel.

DEL DE, , - Hcte Oareisfiaven.

2. Bij het eindpunt van de Twickelervaart liet Carel George, graaf van Wassenaer, omstreeks 1774 een haven aanleggen en daarbij een schippersherberg bouwen. Deze herberg, die tot op de huidige dag nag in gebruik is, kreeg de naam "Carelshaven". Hier staat, in 1920, Menko met de groentekar. Hendrik Breukers he eft hier jarenlang mee gevent, samen met paard Corrie. Als men het paard vroeg: "Hoe lachen de meisjes? ", dan began het re hinniken.

3. De Hengelosestraatweg in vroeger dagen. Op de boerderij van Twickel, links, woonde Mol, die op Twickel baas was over de bosarbeiders. Een zoon van Mol werd later onderwijzer op de open bare lag ere school. Het huis op de achtergrond, dat door architect Greiner werd gebouwd, is het eerste huis dat in het villapark verrees. Het werd door respectievelijk de families Wattez en Molser bewoond,

4. Een opname van hotel-pension "In den Drost van Twente", nog met telefoonnummer 10. Op de achterkant staat: "Het adres van de bekende Flensjes en Spekpannekoeken." H. Haverkamp heeft hier van 1917 tot 1938 de leiding gehad, tot grote tevredenheid van zijn vele gas ten. Thans wordt het restaurant ook weI genoemd "Het Witte Paard", naar het schilderwerk op de voormalige staldeuren. Het idee daarvoor deed de baron vo1gens de verhalen op, nadat hij de opera "De Postiljon van Longjurneau" had gezien, of minstens een afbeelding daarvan.

Groet uit DELDEX.

5. Het rentmeestershuis mag in deze serie niet ontbreken. Van 1917 dateert deze opname van het gebouw dat in 1726 werd neergezet, doch sindsdien aanzienlijk werd verbouwd; de toren werd in 1867 aangebouwd. De keien in de straat, het ontbreken van trottoirs en de bovengrondse elektrische leidingen laten wei zien dat in die tijd nog niet aan een omlegging van rijksweg 1 (E 8) gedacht hoefde te worden.

6. Herkent u hier Nico Wegter met plusfours of pofbroek? Hij wandelt in de bocht van het villapark, bij de splitsing van de Hengelosestraat en de Greekerinckskamp (toen nog bouwgrond). Deze opname werd nog voor de Tweede Wereldoorlog gemaakt.

Gl'Oel uit ])ELDE~.

7. De entree van Delden, kornende vanuit Hengelo, in 1914. Het huisje reehts, met de zonwering, was in die tijd de bakkerswinkel van Hemmelder.

Oelden c-:o.el .. De Zwaa-t:'

8. Hotel "De Zwaan" in 1918. Het huidige hoofdgebouw dateert van 1804. Op deze plaats heeft altijd een herberg gestaan, juist buiten de poort gelegen. Deze poort noemde men "De Poort toe Oldenzaal".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek