Delden in oude ansichten deel 2

Delden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H. van Ommen
Gemeente
:   Ambt Delden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2262-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is al weer enkele jaren geleden dat het boekje "Delden in oude ansichten" is verschenen, dat in menige Deldense boekenkast of -plank staat. Mede hierdoor heb ik op veler verzoek mij bereid verklaard om hierop een vervolg te maken. In dit boek zuIt u dan ook weer vele oude prenten uit vroegere jaren uit het "stadje" en omgeving aantreffen. Verder komt u dan ook nog opnamen tegen van oude schoolfoto's met kinderen uit de jaren dertig, die nu zelf al grootouders zijn geworden. Ook bekende figuren, die dagelijks in de straten van Delden met hun waren ventten in vroeger jaren, komt u in dit boekje nog weer eens tegen.

Over enkele jaren is het al weer veertig jaar geleden dat we bevrijd werden van de Duitse overheersing. Voor de ouderen was dit een tijd om nooit te vergeten, voor de jongere generatie is het inmiddels al geschiedenis geworden. Om deze redenen voelde ik mij weI verplicht om ook over deze donkere jaren nog wat foto's te plaatsen. In verhouding tot de ornliggende gemeenten van Delden, zijn wij deze oorlogsjaren betrekkelijk goed doorgekomen. Met de bevrijdingsgevechten in de eerste dagen van april 1945, waarbij Delden vier dagen en vier nachten onder granaatvuur heeft gelegen, zijn er echter toch nog onder de burgerbevolking slachtoffers gevallen en werden er vele huizen en gebouwen zwaar beschadigd , Ook mogen

wij niet onvermeld laten de geallieerde mititairen, die voor onze vrijheid zijn gevallen. Het is bijzonder verheugend dat ook de "nieuwe inwoners" van Delden belangstelling tonen voor de geschiedenis van het oude "kwekwestadje". Hopenlijk vindt ook dit boekje weI weer zijn weg naar de vele oud-Deldenaren die zijn uitgezworven over de hele wereld en die door het lezen en kijken hun gedachten nog eens kunnen laten gaan over hun jeugdjaren, doorgebracht in "oald Deel'n" .

Vanaf deze plaats dank ik ook nu weer een ieder die mij oude ansichten en foto's voor dit boekje heeft afgestaan of in bruikleen gegeven heeft. Ik hoop dat u door het verschijnen van dit tweede deel weer veel plezier beleeft aan de vele prenten. Tot besluit van deze inleiding wil ik dan nog een gedichtje plaatsen (van Antoinette, Delden juni 1919), zoals het op de achterkant van een oude prentbriefkaart zo mooi stond weergegeven:

Stadje in 't hart van Twente gelegen Door de natuur bedeelt met rijken zegen Prachtige bosschen vol lommer en blad Wier hoge kruinen zich spiegelen in 't nat.

Groene weiden, vruchtbare velden Hoe schoon, hoe heerlijk schoon Is toch miin Delden.

1. We beginnen dit boekje weer met een opname komende van Hengelo. In 1910 was de weg naar Hengelo al een klinkerweg, maar verkeer was er nog niet veel, Jan van Oort, de stalknecht van hotel Carelshaven, kon met zijn rijgebezem nog rustig vegen. Links de ober van Carel shaven met een toevallige bezoeker.

Hengelo che weg - Delden.

2. In het begin van deze eeuw was de weg van Delden naar Hengelo nog een grintweg en echt landelijk. In 1903 was er een bovengrondse lichtleiding aangelegd met lampen van 75 Watt, zoals men op deze prentkaart nog kan zien. Hiervoor was eerst overleg gepleegd met baron Van Heeckeren van Wassenaer, omdat er bomen verwijderd moesten worden die op Twickeler grond stonden. Veel verkeer was er toen nog niet. In de verte een eenzame wandelaar, een enkele paard en wagen of iemand met een kruiwagen (een schoefkoar op zijn Twents). Verder kwam men niemand tegen.

3. Op 9 mei 1929 werd in de bocht voorbij het villapark de jeugdherberg ,,'t Iernenschoer" geopend. De jeugdige trekkers hebben met muzikale begeleiding een zangkoortje gevormd en zitten hier op een mooie zomeravond te zingen voor de jeugdherberg. Deze jeugdherberg in Delden werd toentertijd als eerste ingeschreven bij de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Van 1929 tot 1936 vonden meer dan dertienduizend trekkers hier gastvrijheid, nabij het natuurschoon van de prachtige Twickelse bossen. Deze prent dateert nog van voor de Tweede Wereldoorlog. In 1965 is ,,'t Iernenschoer" als jeugdherberg gesloten.

4. Het leven in Delden was in de jaren dertig nog erg gemoedelijk en men had altijd wel even tijd voor een praatje. Hier ziet men Willem Buitenweg in gesprek met de kelner van "Het Witte Paard ". Buitenweg was een bekende verschijning in Delden. Hij had namelijk een kruidenierswinkel in de Noordwalstraat en ventte met zijn transportfiets zijn waren in Delden en omgeving uit. Zijn vader, Gait Buitenweg en Boerman waren de enige politieagenten in Delden om het gezag te handhaven. Willem was ook vele jaren voorzitter van de muziekvereniging "Amicitia". Toen hij kwam te overlijden, begeleidde de muziekvereniging de begrafenis en bracht op het kerkhof treurmuziek ten gehore.

Cramer weide -.. De lden .

5. De Cramersweide, bij de oudere Deldenaren nog a1tijd bekend uit hun kinderjaren, toen hier de koninginnefeesten onder leiding van Hemersma op 31 augustus werden gehouden. Het boompje rechts, inrniddels verdwenen, moest nog beschermd worden tegen de koeien. Er is een oud gezegde in Delden: Als op Cramersweide het hooi los ligt komt er regen! Met de bevrijding van Delden sneuvelden hier twee Engelse militairen, die door een Duitse sluipschutter gedood werden, die zich had verborgen in het koetshuis schuin tegenover de rentmeesterij (nu afgebroken). Deze militairen hebben er meer dan een jaar begraven gelegen. Toen op 4 mei 1946 de eerste stille tocht werd gehouden voor de gevallen militairen en burgers uit de Tweede Wereldoorlog, ging men eerst naar de Engelse graven in de Cramersweide, vervolgens naar het a1gemene kerkhof aan de Goorsestraat, om daarna de doden te herdenken op het katholieke kerkhof, waarna de stoet op de markt werd ontbonden, nadat "Amicitia" het Wilhelmus had gespeeld.

6. In Delden had vroeger bijna iedere inwoner wel een of meer koeien. De koeien verzamelden zich 's morgens op het rnarktplein en gingen dan onder leiding van "Meskes Jannes" naar de stadsrnors, het Iaag gelegen weidegebied. Hier ziet men op een mooie zomeravond de intocht van de koeien, terugkomend van de mors. Iedere koe liep weer op de eigen stal aan; de eerste koe was van Marten Hietbrink. Links het witte huis van bakker Hemrnelder, met nog een ouderwetse petroIeumIantaarn aan de winkel. Deze opname is omstreeks de eeuwwisseling gemaakt.

Hotel de Zwaen. DELDE~.

7. Hier een kiekje uit 1914 van de huizen die toentertijd tegenover de Cramersweide stonden. Bakker Hemme1der had toen zijn bakkerij met winkel nog op de oude plaats (huis met zonnewering). In het huis tussen bakker Hemmelder en hotel "De Zwaan" woonde toen meester Hemrnelder, die in Delden de "bovenrneester" werd genoernd. Meester Hernmelder was eerst hoofd van de openbare school (hoek Molenstraat-Langestraat) en later werd hij hoofd van de rooms-katholieke jongensschool.

8. Toen de huizen op de voorgaande kiek werden afgebroken, bouwde hotel "De Zwaan" op deze plaats een dependance, waarvan u hier een prent ziet toen het pas geopend was voor de vele gasten die's zomers hun vakantie doorbrachten in de mooie omgeving van Delden. In deze dependance werden die gas ten ondergebracht voor wie in het hotel geen plaats meer was. Ret huis is nog altijd als zodanig in gebruik, aileen heeft men het nu uitgebreid met een zwembad voor de gasten. Ten slotte kan nog vermeld worden dat deze ansicht dateert van 1920.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek