Delfshaven in oude ansichten deel 2

Delfshaven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.C. Okkema
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2512-3
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Delfshaven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het grondplan van ons plaatsje is eenvoudig: de haventjes haaks op de rivier, de Hoofdstraat (eigenlijk de dijk} daarmee evenwiidig en de Rivierdijk natuurlijk evenwtjdig met de grote stroom, Deze overzichielijke situatie bepaalt het stratenplan, als het woord straat niet te mooi is voor onze verzameling stegen, achterbuurtjes, hajjes en do orloopjes. En daar zit voor ons vak juist de moeilijkheid. Bij het water zijn kleine werfies, werkplaatsen, achterommetjes en gangetjes waar zelfs de burgers hier geen weet van hebben. En even buiten de bebouwde kom zijn er paadjes zoals het Zwarte Weggetje en het Laze Pad, die iedereen natuurlijk kent maar die bij avond zoveel mogelijk worden vermeden,

Met deze woorden laat de bekende auteur Kees Rijnsdorp in ziin boek "De Schuldige" agent Scharp zijn kennis van de topografie van het oude Delfshaven spuien. En Rijnsdorp weet waarover hij schrijft. Als geboren en getogen Delfshavenaar kent hij het voormalige stadje als zijn broekzak. Twee van zijn romans, het hierboven genoemde boek "De Schuldige" en zijn bekendste werk "Koningskinderen", laat hij in het Delfshaven van kort na de eeuwwisseling spelen, In

zijn boeken gebruikt hij veelal gefingeerde of verdwenen straatnamen. Uit de tekst valt echter duidelijk op te maken over welke straat hij het heeft. In het fragment dat aan het begin van deze inleiding is geplaatst, komen enige topografische namen voor. De hier vermelde Hoofdstraat is natuurlijk de Havenstraat. Met de Rivierdijk wordt de Westzeedijk bedoeld. Het Loze Pad en het Zwarte Weggetje zijn twee gedeelten van de oude Schoonebergerweg (in het verleden Geldeloozepad geheten).

Maar het oude Delfshaven was grater dan het gebied dat door Rijnsdorp wordt genoemd. Delfshaven grensde ten westen aan Schiedam. De noordelijke grens werd gevormd door de oude Beukelsdijk. Ten oosten liep de grens met Rotterdam onder meer door de Coolsestraat, de Gouvernestraat en de Kievitslaan. En de zuidgrens was de Nieuwe Maas.

Evenals in mijn vorige boekje, zal ook in dit deeltje het gehele gebied van de in 1886 door Rotterdam geannexeerde gemeente worden behandeld. Ook ditmaal heb ik voor een wandeling gekozen. De route die ik heb genom en, wijkt enigszins af van die in het andere boek. Er is naar gestreefd om tijdens deze

wandeling op bepaalde zaken de aandacht te vestigen, waara an de vorige keer voorbijgegaan is of weinig aandacht is besteed. Het gehele gebied, dat in dit boekje onder de loep genomen wordt, is aangegeven op de vier fragmenten van een plattegrond uit 1925, die achter deze inleiding zijn afgedrukt,

De eerste druk van het vorige boekje verscheen in 1969. Sinds dat jaar is er in het bewuste gebied heel wat veranderd. Veel gebouwen zijn onder de slopershamer gevallen. Er zijn straten die door de nieuwe bebouwing een totaal ander gezicht hebben gekregen. De sloopwoede heeft zich helaas niet beperkt tot de slechte negentiende- en twintigste-eeuwse panden in de wijken rondom het oude hart van Delfshaven. Ook dit hart is zeer emstig getroffen door de afbraak van eeuwenoude panden aan de havens. De nieuwbouw die op de open plekken is verrezen, doet ernstig afbreuk aan het karakteristieke gezicht van het oude havengebied. In een artikel dat in 1981 over deze zaak in Elseviers Magazine verscheen, werd zelfs gesproken over "moord op Delfshaven". Voor een groep historiebewuste Delfshavenaars was deze zaak het sein om de Aktiegroep Behoud Delfshaven op te

richten. De groep streeft emaar om verdere aantasting van het historische karakter van het voormalige stadje tegen te gaan.

In dit boekje heb ik getracht nogal wat aandacht te besteden aan de mensen die in het verleden in Delfshaven woonden. Er zijn verschillende foto's opgenomen die een aardig beeld geven van het dagelijks leven van de bevolking. Voorts komen onder meer het economische en kerkelijke leven ruimschoots aan de orde.

De ansichten en foto's ziin voor een groot gedeelte afkomstig uit de verzameling van de Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam. Deze heb ik aangevuld met foto's die ik van verschillende particulieren te leen ontving. Hen dank ik hartelijk voor hun bereidheid mij dit materiaal ter beschikking te stellen. Een bijzonder woord van dank geldt Uitgeversmij. J.H. Kok B.V. te Kampen, die mij toestond enige fragmen ten uit het werk van Rijnsdorp in dit boek op te nemen. Ten slotte spreek ik de wens uit dat u aan het lezen en bekijken van dit boekje evenveel plezier zult beleven als ik had met het samenstellen ervan.

-------

08

n

"It" t

-::.'

0'"

i 2/

/t

>"

-.:-

. ~ ... -- .? .:.-..::-:.

--

,

I

-~ --.

'-

- ,

1. We beginnen onze wandeling bij Het Park, gelegen tussen de Westzeedijk en de Nieuwe Maas, ter hoogte van de voormalige grens tussen Rotterdam en Delfshaven. Vanaf de heuvel of "bult" in Het Park genie ten ve1e Rotterdammers van het schitterende uitzicht over de rivier. Aan de Parkkade ligt de Harwichboot van de Great Eastern Railway Company afgemeerd. Aan de overzijde van de Maas ligt Katendrecht met de gebouwen van de Holland-Amerika Lijn,

2. In de omgeving van Het Park was in de eerste decennia van deze eeuw nog een plek waar men volop kon genieten. Aan de andere zijde van de Westzeedijk lag namelijk de boerderij annex theetuin "De Melkkop". Moeders met kinderen hebben hier menig genoegelijk uurtje doorgebracht. Helaas, in 1928 verdween deze uitspanning voorgoed van de aardbodem. Slechts een straatnaam herinnert aan haar vroegere bestaan.

3. In de villa "Groendal", gelegen ten westen van "De Melkkop", was sinds 1902 de Vereeniging Montefiore gevestigd, Deze vereniging verleende ondersteuning aan joodse emigranten. De villa lag in een grote tuin. Op de foto zien we enige emigranten in de tuin wandelen. In 1927 is de villa gesloopt.

ZENI1INGS"UIS SChOO EBERG. WES ZEEDIJK 345. RO TERDAM.

4. Eveneens aan de Westzeedijk, ter hoogte van het huidige Droog1eever Fortuynp1ein, lag het achttiende-eeuwse buitenverblijf "Schooneberg". Van 1890 tot 1920 was in dit huis het op1eidingsinstituut van de Nederlandsche Zendingsvereeniging gevestigd. Ook dit gebouw is in 1927 onder de slopershamer geval1en.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek