Den Bommel in oude ansichten

Den Bommel in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakelaar
Gemeente
:   Oostflakkee
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3237-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Bommel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. De Voorstraat van een dorp, meestal altijd rechtstreeks lopende van de haven naar de kerk, nam altijd een centrale plaats in, zo ook te Den Bommel. Hiervan bestaat dan ook het meeste fotomateriaal. Het tweede huisje aan de rechterzijde was het toenmalige brandweerhuisje. Het meisje links, in het wit, is Anna Lokker, de echtgenote van Hendrik Melissant. De man met paard en wagen is de heer Vos uit Middelharnis (in manufacturen). Hij was gehuwd met Heintje Holleman. Rechts, de oude man met de zijden pet en de stok, staat de koster van de hervormde kerk, Ant. Bruijs. Let op de veerkaros, het toenmalige vervoermiddel van de boeren.

28. Het diaconie-arrnhuis staat reehts aan het eind van de Voorstraat; daar waar de man met de hoed op voor staat. In de gevel staat een steen waarop is vermeld dat de eerstesteenlegging, door F.P.J. en J.C.C. Wanrooy, heeft plaatsgevonden op 23 juni 1857. Leden van de kerkeraad waren toentertijd: dominee W.A. Wanrooy, de ouderlingen B.A. Vermaas, A. Vogel en C. Maris, de diakenen W. v.d. Sluis en A. Geelhoed en kerkmeester A. Lokker.

Kerk en pastorie bevinden zieh in direete omgeving van het armhuis.

29. Nog een van de vele foto's van de Voorstraat in Den Bommel. Als de fotograafverseheen waren de dorpsbewoners aanwezig om van deze attraetie te genieten. Geheel vooraan, links, staat het oude postkantoor. Postmeester was toen de heer Van Noord. P. Bakelaar Wzn., met de fiets, was toen de postbode. Het eerste huis reehts was toen het huis van de burgemeesters Van Weel en Van der Kreeke. Later is dit het postkantoor geworden.

Voorstraat

30. Aan het eind van de Voorstraat ziet u de oude eerste pastorie van de hervorrnde: kerk. Deze is in 1927 vervangen door een nieuwe pastorie. In het midden op straat ziet u de petroleumkar ("De Autornaat") van Jan Hardendood. Links ziet men aan een gevel het zwarte uithangbord van de toenmalige dorpsbarbier, Jan Bruijs, Geheel rechts staat mevrouw Anna Berkhof, later getrouwd met Floor Huit, Het pand rechts, met de gaslantaarn en het hek ervoor, is de kapperszaak van C. Bakelaar Pzn. Het pand is in 1964 geheel verbouwd en gemoderniseerd tot de dames- en herenkapsalon van M. Bakelaar Czn.

31. Ret oude weeshuis. Dit pand stond aan de Voorstraat en het was het vroegere weeshuis. Ret is in 1968 afgebroken en vervangen door een prachtig particulier woonhuis (Voorstraat 7), eigendom van Ruth Fokker die het zelf heeft gebouwd. Ret gebouw zoals u het hier ziet is na gebruik als weeshuis voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals barbierszaak, schoenenzaak, meubel- en manufacturenzaak.

32. De hervormde pastorie. Aan het einde van de Voorstraat ziet men hier de tweede hervormde pastorie die tot op heden nog hetzelfde aanzien heeft. Deze pastorie is gebouwd voor dominee G. van der Zee. De eerste steen werd gelegd op 31 maart 1927 door Job Mijs Janzn., president-kerkvoogd,

33. Hier een fraai gezicht op het karakteristieke kerkje van Den Bommel. Op de voorgrond rechts is de societeit waarvan destijds door de am bach tslieden dagelijks gebruik werd gemaakt. Men placht daar voor het eten een borreltje te kopen. Links is het winkeltje in comestibles van de familie Jongeling-Lokker. Deze huisjes zijn na de oorlog 1940/45 afgebroken en hier is nu de parkeerplaats voor de auto's van de kerkbezoekers.

De hervormde kerk is een achtkantig gebouw met een spitse toren die geheel met koper is bekleed. Voor 1759 stond op de kerk een houten toren die in genoemd jaar is vervangen door een nieuwe, met koper ommanteld. Het opbouwen van de toren werd door het kerkbestuur aanbesteed en aangenomen door timmerman Aren van Weel te Den Bommel voor de prijs van f 289,-. Op de klok van de toren staat het volgende randschrift: LODEWIJCK DIRCKSEN? DICKGRAF. JAN HVYBERICKSEN. AEN DE SVYT. SYDE ENDE CORNELIS JANSEN. GEBUIS. ALS. STOELLEST AENTEN. VAN DE EERSTE PREDIKANT VAN DEN BOEMMEL. C. OVDEROGGE. FECIT. EN D.LO. ROTTERDOM. 1647. De toren, het uurwerk en de klok zijn eigendom van de kerk en niet van de gemeente. De kerk is in 1965, door medewerking van monumentenzorg, zowel van binnen als van buiten grondig gerestaureerd. De vloer van de kerk bestaat voornamelijk uit oude grafzerken, daar er tot 1771 in de kerk werd begraven.

34. Hier nog een kiekje van de hervormde kerk. Wij hebben reeds gemeld dat dominee C.W. van der Poel de man is geweest die, zonder eigen eer te zoeken, alles in het werk stelde om de bouw van deze kerk te verwezenlijken. Op 6 november 1928, ten tijde dat dominee G. van der Zee hier predikant was, is te zijner nagedachtenis door de ambachtsheer een gedenksteen onthuld met het volgende opschrift: Ter nagedachtenis aan Ds. Cornelius Willemse van der Poel, die den eersten steen van dit kerkgebouw heeft gelegd op Maandag 18 Maart 1647 en dit kerkgebouw heeft ingewijd met de viering van het Heilig Avondmaal op Woensdag 6 November 1647. Hij heeft in de vreeze des Heeren voor den bouw zich ontzaglijke moeiten getroost en was aan deze gemeente verbonden van 26 juli 1646 tot zijn overlijden op 6 maart 1651. Deze steen is een geschenk van den Ambachtsheer van St.Adolphsland, den Weledelgeboren Heer C. Goekoop, die hem onthulde in de samenkomst der gemeente op 6 november 1928.

35. Het oude interieur van de hervormde kerk. Van binnen ziet het kerkgebouw er keurig uit. De preekstoel droeg als opschrift vroeger de volgende teksten: "AIs tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij, hetgene ik zegge" en "Wie oren heeft om te horen, die hore". Na de restauratie zijn de teksten vervangen door het rondschrift: "Verheft uw stem als een bazuin en verkondig mijn yolk aan haar overtredingen (Jesaja 58: 1)". Tevens sieren twee prachtige koperen kronen het interieur. In 1892 is er een pijporgel geplaatst ter vervanging van het harmonium orgel. Op eerste kerstdag van dat jaar werd het in gebruik genomen bij een toepasselijke rede, uitgesproken door dominee K.G.F.W. Ham te Middelharnis. Na de restauratie is ook het orgel vernieuwd.

36. Een van de mooie havengezichten van Den Bommel. Dit is een praehtige pentekening die door de vorige eigenaar aan de gemeente Den Bommel (thans Oostflakkee) is gesehonken. De tekening is nu te zien in het streekmuseum te Sommelsdijk. De maker van deze prent is R. van Zanten Azn. De namen van de sehepen in de haven en de eigenaars ervan zijn (van links naar reehts): "De Verwisseling" van H. van Dijk (zeilsehip), "Twee Gebroeders" van R. van Zanten Mzn. (zeilsehip), beurtsehip "Neeltje" van J.P. Mast (motorsehip) en het beurtsehip "Wilhelmina" van L. van Gent (motorsehip). U ziet reehts het Poldershuis met de blauwe trap.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek